Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7501-7520 av 7964 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet- identifisering av dyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.10.2007
  Celexnr.: 32006D0883 Basis rettsaktnr.: 1992/102/EØF

  Kommisjonsvedtak 2006/883/EF av 5. desember 2006 som endrer vedtak 2006/80/EF vedrørende Slovenia...

 • Vet- AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 12.10.2007
  Celexnr.: 32007D0556

  Kommisjonsvedtak 2007/556/EF av 1 august 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet...

 • POPs

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 12.10.2007
  Celexnr.: 32006R1195 Basis rettsaktnr.: 0850/2005

  Rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 av 18. juli 2006 om endring av vedlegg IV til Europaparlamenets og rådets forordning (EF) nr. 850/2005 om persistente organiske forbindelser - POPs...

 • POPs

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 12.10.2007
  Celexnr.: 32004R0850 KOM-nr.: KOM(2003)333 Basis rettsaktnr.: 0011/1979

  Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forbindelser (POPs)...

 • Såvarer - navnsetting grønnsaksarter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.10.2007
  Celexnr.: 32006L0124

  Kommisjonsdirektiv 2006/124/EF av 5. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 92/33/EØF om omsetning av plante- og formeringsmateriale av grønnsaksplanter unntatt frø og rådsdirektiv 2002/55/EF om omsetning av grønnsaksfrø...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 12.10.2007
  Celexnr.: 32007L0020 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF av 3. april 2007 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av dichlofluanid som et aktivt stoff i Annex I...

 • Beskyttelsestiltak mot mandler fra USA, aflatoksin

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Næringsmidler 11.10.2007
  Celexnr.: 32007D0563

  Kommisjonsvedtak 2007/563/EF av 1. august 2007 om endring av vedtak 2006/504/EF som innfører særskilte betingelser for import av spesielle matvarer fra visse tredjeland grunnet fare for innhold av aflatoksiner når det gjelder mandler og matvarer inneholdende mandler, som har sin opprinnelse i el...

 • Begrensningsdirektivet - arsenforbindelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 09.10.2007
  Celexnr.: 32006L0139 Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/139/EF av 20. desember 2006 om tilpasning til den tekniske utviklingen av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) - arsenforbindelser...

 • Begrensningsdirektivet - PAH/dekk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 09.10.2007
  Celexnr.: 32005L0069 KOM-nr.: KOM(2004)98 Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/69/EF av 16. november 2005 om 27. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - PAH/dekk...

 • Klass-merk stoffblandinger

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 09.10.2007
  Celexnr.: 32006L0008 Basis rettsaktnr.: 1999/45/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/8/EF av 23. januar 2006 om tekniske tilpasniger til vedleggene II, III og V i Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF om bestemmelser om klassifisering, merking og emballeringen av farlige stoffblandinger...

 • Begrensningsdirektivet - ftalater/leketøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.10.2007
  Celexnr.: 32005L0084 KOM-nr.: KOM(1999)0577 Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/84/EF av 14. desember 2005 om 22. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - ftalater/leketøy...

 • Ingrediensmerking lupin og bløtdyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 03.10.2007
  Celexnr.: 32006L0142 Basis rettsaktnr.: 2000/13/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/142/EF av 22. desember 2006 om endring av vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, som inneholder listen over ingredienser, som alltid skal finnes på merkingen av næringsmidler....

 • Anbefaling 2006/647/EF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 03.10.2007
  Celexnr.: 32006H0647 Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF

  Kommisjonsanbefaling 2006/647/EF 22. september 2006 vedrørende solbeskyttelsesprodukters evne til å beskytte og salgspåstander i den sammenheng...

 • Kosmetikk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 03.10.2007
  Celexnr.: 32007L0001 Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF

  Kommisjonsdirektiv 2007/1/EF av 29. januar 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter...

 • Kommisjonsdirektiv 2007/17/EF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 03.10.2007
  Celexnr.: 32007L0017 Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF

  Kommisjonsdirektiv 2007/17/EF av 22.mars 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedleggene III og VI til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter ...

 • Vet- AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2007
  Celexnr.: 32007D0604

  Kommisjonsvedtak 2007/604/EF av 7 september 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland...

 • Ny målemetode for motorstøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 27.09.2007
  Celexnr.: 32007D0034

  Kommisjonsdirektiv 2007/34/EF av 14. juni 2007 om endring av Rådets direktiv 70/157/EØF hva angår tillatt støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy for å tilpasse direktivet til den tekniske utvikling...

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 27.09.2007
  Celexnr.: 32007R0709

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007 av 21. juni 2007 om fastsettelse av administrative bestemmelser om typegodkjenning av kjøretøy og av en harmonisert utsivningsdeteksjonsmåling fra visse klimaanlegg, i henhold til direktiv 2006/40/EF...

 • Medlemsstaters lovgiving om godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 27.09.2007
  Celexnr.: 32007D0037

  Kommisjonsdirektiv 2007/37/EF av 21. juni 2007 om endring av bilag I og III til Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse av medlemmenes lovgivning om godkjenning av motordrevne kjøretøy og deres tilhengere...

 • Utvidelse av mandat for COSS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.09.2007
  Celexnr.: 32007R0093 Basis rettsaktnr.: 2099/2002

  Kommisjonsforordning som endrer forordning 2099/2002(EF) av EP og Rådet som etablerte komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS)...

Til toppen