EØS-notatbasen

Revisjon (amendment) av belysningsforordning 244, 245 og 1194

Kommisjonens forslag til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1428/2015 om endring av (EF) nr. 244/2009, 245/2009 og 1194/2012

COMMISSION REGULATION (EU) 1428/2015 amending Regulation (EC) No 244/2009 with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps and Regulation (EC) No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1194/2012 with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVI. Energi

Status

Revisjonsforslaget ble vedtatt ved avstemning i den regulatoriske komité i april 2015. Før forslaget ble vedtatt har det vært til behandling i Konsultasjonsforum i november 2013, og det har vært utsendt til Inter Service Consultation blant stakeholdere i april 2014.

Parallelt med denne prosessen har EU-kommisjonen igangsatt en studie av en større produktgruppe, hvor lyskilder også inngår (den såkalte” Omnibus study”). Planen er å koordinere – ev. sammenskrive – de tre eksisterende økodesignforordningene vedrørende belysningsprodukter på et senere tidspunkt.
 

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtatt endring av eksisterende lovgivning om lyskilder til boliger. Endringen er utformet som tilleggsforordning (amendment)  1428/2014 til den eksisterende forordning (EF) nr. 244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger og den eksisterende forordning (EU) nr. 1194/2012 om retningsbestemte lyskilder til boliger samt (EF) 245/2009 om lysrør og høytrykkslamper.

Lovgivningen har til formål å sikre en mer miljøvennlig utforming av produktene, for eksempel ved å fastsette krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger. Lovgivningen ligger innenfor rammene av økodesigndirektivet (2009/125/EF) og gjennomføres med såkalte forordninger som har direkte rettsvirkning overfor EUs medlemsstater. Forordningene pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å selge produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler for å nå EUs overordnede klimamål.

Produktene som omfattes av eksisterende lovgivning og endringene:
244/2009: Den vesentligste endring er at definisjonen av spesiallyskilder presiseres og at fase 6 for klare lyskilder utsettes fra 1. september 2016 til 1. september 2018. Utsettelsen innebærer at den tidligere planlagte utfasingen av klare halogenglødepærer i energiklasse C utsettes med 2 år. Fra 1. september 2018 blir det ikke lenger tillatt å bringe i omsetning klare lyskilder med en lavere energiklasse enn B (unntatt for lyskilder med andre sokler enn G9 eller R7s).

245/2009: Endring i minimumskrav til lystilbakegangsfaktorer og overlevelsesfaktorer for høytrykksnatriumlamper og metallhalogenidlamper samt nye krav til erstatningslamper konstruert for drift på høytrykks kvikksølvdamp lampeballaster.

1194/2012: Definisjonen av spesiallyskilder presiseres samt at energieffektivitetskravene endres.

Endringen har virkning 20 dager efter offentliggjøring i EU tidende.

Merknader
Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.
LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv I (direktiv 2005/32/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 med virkning i 2008. Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF), som avløser økodesigndirektiv I, ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av Kommisjonens forordning (EU) Nr. 1428/2015 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten administrative konsekvenser for Norge?
Generelt gjelder det at gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under økodesigndirektiv II, vil medføre administrative konsekvenser for Norge på sikt. Konsekvensene består i økt tilsynsvirksomhet, saksbehandling og informasjonsarbeid.

Sakkyndige instansers merknader

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.
Endringene vedrørende spesialpærer vil medføre at det blir vanskeligere å markedsføre utfasede lampetyper, som f.eks. glødepærer, under påskudd av at det er spesialpærer.
Belysningsindustrien i Europa (LightingEurope) har advart om tap av arbeidsplasser i europeiske virksomheter som fremstiller halogenglødelamper til nettspenning, hvis trinn 6 i 244/2009 gjennomføres som opprinnelig planlagt, slik at de nåværende halogenlampene ikke kan markedsføres efter 1. september 2016.

Årsaken til at industrien har særlig fokus på halogenglødelamper til nettspenning, er at trinn 6 kun strammer inn energikravene til klare lyskilder. Herunder oppfyller de klare LED-lyskildene og en stor del av lavvolts-halogenlampene allerede kravene. Det er dermed kun ”striden” omkring de klare halogenlampene til nettspenning som gjenstår.

EU-kommisjonen har analysert sysselsettingseffektene av å innføre forslagene, samt energibesparelser og økonomiske forhold. Konklusjonen var at det er mer energisparing i å utsette 6. fase til 2018 enn å opprettholde 6. fase i 2016. I tillegg vil de sysselsettingsmessige konsekvensene bli utjevnet.
Utsettelsen fremstår videre som et kompromiss med de syd- og østeuropeiske landene som ønsket å avblåse 6. fase og således beholde nettspennings-halogenglødelamper på markedet. Det er fra en del land, herunder nordiske, og fra NGO’ers side reist betydelig kritikk av Kommisjonens standpunkt om å utsette trinn 6. Kritikken vedrører bl.a. den forventede energispareeffekten og forventet utvikling av LED-teknologi, hvor analysen synes å bygge på tendensiøse forutsetninger av hensyn til industrien.
 

Andre opplysninger

Lenke til forordning 1428/2015 med endring til forordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr.1194/2012:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441089127083&uri=CELEX:32015R1428

Lenke til forordning (EF) nr. 244/2009:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0244&from=EN
Lenke til foroding (EF) nr. 245/2009:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1435732529295&uri=CELEX:32009R0245
Lenke til forordning (EU) nr. 1194/2012:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1435733006013&uri=CELEX:32012R1194

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1428/2015
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 244/2009, 245/2008 og 1194/2012
Celexnr.: 32015R1428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2015
Frist returnering standardskjema: 27.08.2015
Dato returnert standardskjema: 25.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 313/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2015
Høringsfrist: 01.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker