Fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser for små avløpsrenseanlegg

Kommisjonsdelegert vedtak (EU) nr. 2015/1959 av 1. juli 2015 om fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser for små avløpsrenseanlegg i henhold til forordningen (EU) 305/2011

COMMISSION DELEGATED DECISION 2015/1959 of 1.7.2015 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of wastewater

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

~~Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) regulerer omsetning og markedsføring av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i DOK-forskriften (forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk). CE-merkingen av byggevarer oppnås ved å følge harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder og europeiske tekniske bedømmelser).

Alle CE-merkede byggevarer kategoriseres i såkalte systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Disse systemene beskriver hvilke oppgaver byggevareprodusentene og tekniske kontrollorganer skal utføre før byggevarer bringes til omsetning på EØS-markedet. En beskrivelse av disse systemene finnes i veiledningen til DOK-forskriften, tilgjengelig på http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Forskrift-om-dokumentasjon-av-byggevarer-DOK/.

Med hjemmel i byggevareforordningen artikkel 28(2) og 60(h) kan Europakommisjonen fastsette eller endre anvendelsen av disse systemene til byggevarene dekket av byggevareforordningen ved hjelp av delegerte vedtak. Hvilke systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som skal benyttes for en gitt byggevare avgjøres etter kriteria fastsatt i byggevareforordningen artikkel 60, dvs.:
 -Betydning av byggevaren på de grunnleggende krav til byggverk.
 -Byggevarens karakter.
 -Mulige variasjoner i byggevarens vesentlige egenskaper under den forventede levetiden, og
-Risikoen for feil ved produksjon.

I tillegg krever byggevareforordningen artikkel 28 at Europakommisjonen skal velge det systemet som fører minst kostnader for byggevareprodusentene.

For små avløpsrenseanlegg gjelder Europakommisjonens vedtak 97/464/EC, endret ved vedtak 2003/632/EC og vedtak 2006/751/EC. Formålet med Europakommisjonsdelegert vedtak er å:

- Sikre at det foreligger en konsolidert versjon av systemer for vurdering og verifikasjon av ytelsene som gjelder for små avløpsrenseanlegg (hovedsakelig system 3 (bruk av prøvelaboratorium eller 4 (ingen tredjepartskontroll, bortsett fra kumlokk som ligger i system 1 (produktsertifisering)).

- Skille mellom de ulike produktene som hører til under kategorien ”små avløpsrenseanlegg” for å anvende det relevante system for vurdering og verifikasjon av byggevarenes brannpåvirkning (system 3 (bruk av prøvelaboratorium), bortsett fra når brannpåvirkning kan angis uten prøving eller når produsenten har forbedret byggevarens brannpåvirkning i produksjonsprosessen).

Kommisjonsdelegert vedtak (EU) nr. XXXX/XXX av 1. juli 2015 om fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser for små avløpsrenseanlegg erstatter vedtak 97/464/EC.

Merknader

Norske interesser
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bygningsmyndigheten, bransjen, forskningsinstitusjoner, standardiseringsorganisasjonen samt tekniske kontrollorganer. Norske byggevareeksperter har ikke hatt noen innvendinger mot Europakommisjonens forslag til delegert vedtak.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen. Rettsakten vil ikke få vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Avklaringen foreslått av Europakommisjonen er i samsvar med kriteriene i byggevareforordningen.


Rettslige konsekvenser
Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften), kapittel II.
Delegerte rettsakter på bakgrunn byggevareforordningen skal også gjennomføres i norsk rett.
DOK-forskriften inneholder et vedlegg som lister opp alle Europakommisjonens vedtak i den grad de påvirker byggevareprodusentenes rettigheter og plikter. DOK-forskriftens vedlegg I må derfor oppdateres for å ta hensyn til Europakommisjonsdelegert vedtak som erstatter vedtak 97/464/EC.
 

Rapportering
Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten går under hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Gjennomføring av vedtaket er i samsvar med norsk politikk om forenkling og forbedring. Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk tidligere innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1959/2015
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 305/2011
Celexnr.: 32015D1959

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.01.2016
Frist returnering standardskjema: 28.01.2016
Dato returnert standardskjema: 28.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: