EgenskapVerdi
Notat id:23311
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IV. Energi
Sortering Vedlegg/protokoll:9
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere


{"name":"KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere","depName":"OED","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten er en ny forordning under &oslash;kodesigndirektivet som er innlemmet i E&Oslash;S-avtalen.</p>\r\n\r\n<p>&Oslash;kodesigndirektivet (2009/125/EF) er et av EUs virkemidler for &aring; n&aring; 20-20-20-m&aring;lene og setter rammer for regelverk om krav til milj&oslash;vennlig utforming av produkter. &Oslash;kodesigndirektivet p&aring;legger produsenter og import&oslash;rer i EU-markedet &aring; kun&nbsp;bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet og kan i tillegg sette krav til milj&oslash;aspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Produsent skal utstyre produktet med CE-merket som indikasjon p&aring; alle relevante krav er oppfylt.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen omfatter f&oslash;lgende produkter:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>desktop computers</li>\r\n\t<li>integrated desktop computers</li>\r\n\t<li>notebook computers (including tablet computers, slate computers and mobile thin clients)</li>\r\n\t<li>desktop thin clients</li>\r\n\t<li>workstations</li>\r\n\t<li>mobile&nbsp;workstations</li>\r\n\t<li>small-scale servers</li>\r\n\t<li>computer servers</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p>Det er&nbsp;ogs&aring; en rekke unntak fra virkeomr&aring;det.</p>\r\n\r\n<p>F&oslash;rste virkningsdato for kravene er 01.07. 2014. Deretter kommer nye krav&nbsp;den 01.01.2016.</p>\r\n\r\n<p><br>\r\n<strong>Merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>Hovedrettsakten &ndash; direktiv 2009/125/EF (&oslash;kodesigndirektivet) &ndash; er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.</p>\r\n\r\n<p>Gjeldende norsk lovgivning p&aring; omr&aring;det er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift <a href=\"http://lovdata.no/for/sf/oe/oe-20110223-0190.html\" target=\"_blank\">2011.02.23 nr 0190:</a> Forskrift om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften).</p>\r\n\r\n<p>&Oslash;kodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen i 1.7.2011 ved E&Oslash;S-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomf&oslash;rt i norsk rett gjennom&nbsp;&oslash;kodesignforskriften.</p>\r\n\r\n<p>Kommisjonsforordning nr.&nbsp;617/2013 er gjennomf&oslash;rt ved&nbsp;endring av &oslash;kodesignforskriften.</p>\r\n\r\n<p>Gjennomf&oslash;ringen av stadig flere &oslash;kodesign kommisjonsforordninger vil ha &oslash;konomiske og administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen best&aring;r i &oslash;kt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).</p>\r\n\r\n<p>Det antas at nye krav til produktutformingen kan medf&oslash;re &oslash;kte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder for &aring; tilfredsstille de nye produktkravene.</p>\r\n\r\n<p>Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes &aring; ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>b) <u>E&Oslash;S-relevant og akseptabel</u></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der ber&oslash;rte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n\r\n<p>De samme produkttypene omfattes av&nbsp;merkeordningen&nbsp;<em>Energy Star</em>.</p>\r\n\r\n<p>I november 2010 inviterte NVE bransjeorganisasjoner, leverand&oslash;rer, statlige etater, standardiseringsorganisasjoner med flere til &aring; gi sine synspunkter p&aring;&nbsp;utkastet til forordningen. Ingen synspunkter kom inn.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","draftno":23311,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Rettsakten er tatt inn i E&Oslash;S-avtalen.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuation":"<p>Det antas at forordningen ikke vil ha noen negative konsekvenser for Norge.</p>\r\n\r\n<p>NVE har vurdert forordningen til &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"0617/2013","basisArticleno":"0125/2009","celexno":"32013R0617","changed":"2016-01-27T19:57:26.647","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":23311,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IV. Energi","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":9,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":null,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2014-04-22T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers...","established":"2010-12-19T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:EN:PDF","komLink":"http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206831%202013%20INIT","komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-18-1781","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y","otherLink":"http://www.eceee.org/Eco_design/products/personal_computers/","partOfEea":"2015-12-11T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"307/2015","politicalAcceptable":null,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=en","pubType":null,"pubno":3189,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2013-09-26T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Økodesign - datamaskiner og datatjenere","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2014-01-17T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2013-07-01T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2013-08-12T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2013-09-15T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Energi","suId":1,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2016-01-27T20:23:49.07","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":23311,"pubnoSpecified":true},"suName":"Energi","xoName":"Kirsti Hind Fagerlund"}