Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7661-7680 av 8325 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av registerforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.05.2008
  Celexnr.: 32007R0916

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 av 31. juli 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2216/2007 om en standardisert og sikret registersystem etter direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) og vedtak 280/2004/EF...

 • Endring av overvåkning og rapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.05.2008
  Celexnr.: 32007D0589

  Kommisjonsbeslutning om retningslinjer for overvåkning og rapportering av klimagassutslipp som dekkes av kvotedirektivet...

 • Overvåkningsmekanisme for klimagassutslipp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.05.2008
  Celexnr.: 32004D0280 KOM-nr.: KOM(2003)051

  Overvåkningsmekanisme for Fellesskapets klimagassutslipp og implementeringen av Kyotoprotokollen...

 • Rekommandasjon om beskyttelse av mindreårige

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 26.05.2008
  Celexnr.: 32006H0952

  Rekommandasjon 2006/952/EF fra Europaparlamentet og Rådet av 20. desember 2006 om beskyttelse av mindreårige og den menneskelige verdighet og om beriktigelsesretten i forbindelse med den europeiske industris konkurranseevne innenfor audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester...

 • Fortolkning av fellesskapsrettens prinsipper

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 21.05.2008
  Celexnr.: 52007C0169

  Fortolkende meddelelse fra Kommisjonen om registrering av motorvogner fra en annen medlemsstat (52007SC0169)...

 • Nytt rammeprogramm for forbrukerpolitikk 2007-13

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 21.05.2008
  Celexnr.: 32006D1926 KOM-nr.: KOM(2006)235

  Europaparlaments- og rådsbeslutning om et fellesskapsprogram for forbrukerpolitikk for (2007-2013) ...

 • Kommisjonsvedtak 2008/222/EF av 13. mars 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for restmengder, som tredjestater har forelagt i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2008
  Celexnr.: 32008D0222

  Kommisjonsvedtak 2008/222/EF av 13. mars 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for restmengder, som tredjestater har forelagt i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

 • Vet - storfeembryo

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.05.2008
  Celexnr.: 32006D0060 Basis rettsaktnr.: 1989/556/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/60/EF av 2. februar 2006 om endring av vedlegg C til direktiv 89/556/EØF når det gjelder helsesertifikatmodell ved handel innen Fellesskapet med storfeembryo...

 • Nøkkelkompetanser for livslang læring

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning 20.05.2008
  Celexnr.: 32006H0962 KOM-nr.: KOM(2005)548

  Rekommandasjon fra Europaparliamentet og Rådet av 18. desember 2006 om nøkkelkompetanser for livslang læring...

 • Europeisk kvalilitetspakt om mobilitet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning 20.05.2008
  Celexnr.: 32006H0961 KOM-nr.: KOM(2005)450

  Rekommandasjon fra Europaparliamentet og Rådet av 18. desember 2006 om transnasjonal mobilitet innen Fellesskapet for utdannings- og yrkesutdanningsformål: Europeisk kvalitetspakt om mobilitet...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 19.05.2008
  Celexnr.: 32007R0828 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 828/2007 av 13. juli 2007 om varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr...

 • Fôr-tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 19.05.2008
  Celexnr.: 32007R0785 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 785/2007 av 4. juli 2007 om godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fôrtilsetningsstoff...

 • Inspeksjonsforordning II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.05.2008
  Celexnr.: 32008R0324

  Kommisjonsforordning 324/2008 av 9. april 2008 om fastleggelse av reviderte prosedyrer for Kommisjonens inspeksjoner innenfor maritim sikring og terrorberedskap...

 • Gjødsel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 15.05.2008
  Celexnr.: 32007R0162

  Forordning (EF) nr. 162/2007 av 19. februar 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel vedrørende endring av vedlegg I og IV når det gjelder teknisk utvikling...

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 181/2008

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 14.05.2008
  Celexnr.: 32008R0181 Basis rettsaktnr.: 718/1999

  Kommisjonsforordning (EF)nr.181/2008 av 28. februar 2008 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for felleskapets innlandsflåte for å fremme innlands vannveitransport. ...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R1139

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32006R0657 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 657/2006 av 10. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder UK og oppheving av rådsvedtak 98/256/EF og vedtakene 98/351/EF og 1999/514/EF...

 • Vet - TSE-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32006R0253 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 253/2006 av 14. februar 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder hurtigtester og tiltak for å utrydde TSE hos småfe...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32006R0339 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 339/2006 av 24. februar 2006 om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder regler for import av levende storfe og produkter av storfe, sau og geit...

 • Biocider - nye tidsfrister for enkelte stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.05.2008
  Celexnr.: 32007D0794 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsbelsutning 2007/794/EF av 29. november 2007 om endring av tidsfristen for innsendelse av dokumentasjon om visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet i henhold til artikkel 16(2) i direktiv 1998/8/EF om biocider...