Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôranalyseforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 709/2014 av 20. juni 2014 som endrer forordning (EF) nr. 152/2009 som gjelder fastsettelse av nivåer for dioksiner og polyklorerte bifenyler

Commission Regulation (EU) No 709/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Fôranalyseforordningen, kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 fastsetter metoder for prøve-uttak og -analyser ved offentlig kontroll av fôr. Den er knyttet til forordning (EF) 882/2004, Kontrollforordningen.

Det finnes flere godkjente metoder som kan fastslå forhøyet innhold av polyklorerte bifenyler (PCB), furaner (Fs) og dioksinliknende  PCB i fôrprøver. Disse metodene må kunne kvalitetssikres/bekreftes av en godkjent analysemetode.

En ny gass-kromatografi/tandem masse spektrometri-metode er utviklet, og denne er godkjent til slikt kontrollformål. Det medfører at hele vedlegg V del B «Bestemmelse av nivåer for dioksiner og PCB» i fôranalyseforordningen erstattes med et nytt.

Mye av innholdet er uendret, og endringene gjelder stort sett laboratoriene som utfører den offentlige kontrollen.

Det er nye definisjoner av begrepene «Screeningmetoder» og «Bekreftelsesmetoder». Det er definert når et prøvetatt parti eller delparti overholder maksimumsverdiene eller ikke ved offentlig kontroll, og videre krav til undersøkelser er beskrevet.

Videre er prøvetakingsprosedyrer og de ulike godkjente metodene beskrevet.

Screeningmetodene skal være kostnadseffektive og kunne ha en høy prøvetakingsfrekvens. Bekreftelsesmetodene skal når de brukes gi et utvetydig identifisering og kvantifisering av eventuelle funn av PCDD/Fs og dioksinliknende PCB.

For fastsettelse av TEQ (toksisk ekvivalent) skal konsentrasjonen funnet i en prøve multipliseres med sin fastsatte TEQ-faktor og delprøvesvarene summeres for å finne den totale konsentrasjonen av dioksinliknende stoffer.

Prosedyrer for prøvetaking, oppbevaring og transportering er beskrevet.

Videre stilles det krav til laboratoriene som skal analysere prøvene. Metodene som benyttes må oppfylle tallfestete krav til deteksjonsgrense, og ha høy spesifisitet. Metodene og vurdering og rapportering av analyseresultatene er nøye beskrevet.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Hovedsakelig angår rettsakten laboratoriene Mattilsynet bruker til å analysere for dioksin- og PCB-innhold i fôrvarer for offentlig kontroll.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 (Fôranalyseforordningen).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

For å sikre trygt fôr er det viktig at den offentlige kontrollen utføres og kvalitetssikres på samme måte, og etter de beste metodene i de ulike medlemsland. Rettsakten inneholder detaljerte endringer om den offentlige kontrollen av PCB/Fs og dioksinliknende PCB i fôrprøver.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 709/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0709

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.08.2014
Høringsfrist: 03.10.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen