Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning av nytt søtstoff, Advantam E 969

Kommisjonsforordning (EU) nr. 497/2014 av 14. mai 2014 om endring av vedlegg II til europaparlamentets -og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 231/2012 når det gjelder bruken av advantam som søtstoff

COMMISSION REGULATION (EU) No 497/2014 of 14 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of Advantame as a sweetener

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, advantam godkjennes for bruk som søtstoff i en rekke næringsmidler. Rettsakten endrer også, ved implementeringen av  renhetskriterier og spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet advantam, vedlegget  til forordning (EF) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.
Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Det er et teknologisk behov for bruk av advantam som søtstoff i en rekke næringsmidler og bordsøtningsmidler for å erstatte sukker (sukrose, glukose, fruktose, osv.) og således redusere av innholdet i disse næringsmidlene.

Godkjenningen av advantam som søtstoff i næringsmidler, i henhold til vedlegg II til forordning (EU) nr. 1333/2008, gir produsenter større fleksibilitet i utformingen av energireduserte næringsmidler med en lignende smaksprofil som det fullsukrede alternativet.

Både smaken og sødmen av advantame gjør at, kombinert med gode stabilitetsegenskaper, advantam er et alternativ til allerede godkjente søtstoff. Forbrukere og næringsmiddelindustrien får muligheten til å velge fra et større utvalg av søtstoffer, og dermed kan inntaket av enkelte søtstoff reduseres.

European Food Safety Authority (EFSA) har risikovurdert advantame som tilsetningsstoff, og etablert et akseptabelt daglig inntak (ADI) for advantam på 5 mg/kg kroppsvekt/dag. Konservative anslag viser at eksponering av advantame er under ADI for de foreslåtte mengder. EFSA konkluderte, etter å ha vurdert alle data på stabilitet, degraderingsprodukter, toksikologi og eksponering, med at bruken av advantam ikke er av helsemessig bekymring i de foreslåtte bruksområdene og bruksnivåene.

Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av dette tilsetningsstoffet som et søtstoff i de næringsmidlene og bordsøtningsmidlene som er foreslått. Advantam får E 969 som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 14.mai 2014, dvs. 3. juni 2014.

Merknader

 Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringene mht. godkjennelse av advantam som søtstoff i diverse næringsmidler og bordsøtningsmidler og innlemmelse av spesifikasjonene til overflatemiddelet hverken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Mattilsynet mener at advantam gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et bredere sortiment av alternative energireduserte produkter.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at advantam som søtstoff er vurdert av EFSA og at de konkluderer med at bruken av tilsetningsstoffet i de foreslåtte matvarekategoriene og med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruken av advantam som søtstoff i diverse næringsmidler og bordsøtningsmidler gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et bredere sortiment av alternative energireduserte produkter, og anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 497/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0497

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2014
Frist returnering standardskjema: 27.06.2014
Dato returnert standardskjema: 09.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 260/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2014
Høringsfrist: 01.09.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen