Oppheving av tredjelandslister

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/160/EU av 20. mars 2014 om opphevelse av lister over virksomheter i tredjestater fra hvilke medlemsstatene tillater import av visse produkter av animalsk opprinnelse vedtatt på grunnlag av rådsbeslutning 95/408/EF

Commission Implementing Decision 2014/160/EU of 20 March 2014 repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder oppheving av 41 kommisjonsbeslutninger fra årene 1988-2004. Innholdet i de 41 kommisjonsbeslutningene er lister over virksomheter i tredjestater, og hvilke animalske produkter fra disse virksomhetene som er godkjente for import til EU. Kommisjonsbeslutningene er vedtatt på grunnlag av rådsbeslutning 95/408/EF, som opphørte å gjelde 1. januar 2006 da forordningene (EF) nr. 852/2004, 853/2004 og 854/2004 (hygienepakken) ble tatt i bruk i EU. Virksomhetslistene som nå oppheves ved kommisjonsbeslutning 2014/160/EU, skulle fortsette å gjelde inntil nye lister med utgangspunkt i hygienepakken ble etablert. De nye listene er nå på plass. Man har derfor nå formelt opphevet de 41 tidligere kommisjonsbeslutningene. Formålet med beslutning 2014/160/EU er å klargjøre og oppdatere EU-regelverket. Mattilsynet har lenke til EUs tredjelandslister på sine nettsider.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter omfattende søk på www.lovdata.no finner vi ikke noen henvisninger til de nevnte vedtakene i beslutning 2014/160/EU og konkluderer da med at disse aldri har blitt tatt inn i norsk forskrift. Det er på grunn av dette ikke behov for å fjerne vedtakene og ikke behov for norsk forskriftsendring. Mattilsynet har lenke til EUs lister på MT.no

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, privatpersoner eller Mattilsynet. Den klargjør og oppdaterer EU-regelverket.

Mattilsynet har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om unntak fra høring, med hjemmel i forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen pkt. 5.4 bokstav c, fordi rettsakten ikke tilfører ny lovtekst, men fjerner rettsakter som ikke lenger er gjeldende. Eventuelt informasjonsbehov hos offentlige myndigheter og næringen om oppdateringen av regelverket, vil enkelt kunne løses med en mail og nyhetsmelding etter fastsettelsen av den norske endringsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten klargjør og oppdaterer EUs regelverk. Rettsakten anses akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/160/EU
Basis rettsaktnr.: 95/408/EF
Celexnr.: 32014D0160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker