Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Montansyreester fjernes fra unionslistene

Kommisjonsforordning (EU) nr. 957/2014 av 10. september 2014 om endring av vedlegg II europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til fjerning av montansyreestere (E 912)

Commission Regulation (EU) No 957/2014 of 10 September 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the removal of montan acid esters (E 912)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 ved at montansyreestere (E 912) fjernes fra listene.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Montansyreestere (E 912) er en voks som er godkjent som overflatebehandlingsmiddel på sitrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado og ananas i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

European Food Safety Authority (EFSA) skal i følge artikkel 32 (1) i forordning (EF) nr. 1333/2008 gjennomføre en ny risikovurdering for alle tilsetningsstoffer som allerede var godkjente før 20. januar 2009.

For dette formålet er et re-evalueringsprogram for tilsetningsstoffer fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010. I henhold til dette re-evalueringsprogrammet skal evaluering av andre tilsetningsstoffer enn farge- og søtstoffer gjennomføres innen  31. desember 2018. Enkelte tilsetningsstoffer i næringsmidler, inkludert montansyreestere (E 912), har en høyere prioritet og skal revurderes tidligere.

Re-evalueringsprogrammet setter også krav til næringsmiddelprodusentene og eventuelle andre interesserte om innlevering av data relatert til re-evaluering av et tilsetningsstoff innen fristen satt av EFSA. Denne fristen var for montansyreestere (E 912) 1. juni 2012.

I EFSAs re-evaluering av montansyreestere kommer det frem at ingen data har blitt formidlet, hverken når det gjelder toksisitet eller bruk. EFSA konkluderer med at en re-evaluering ikke lar seg gjennomføre.

Artikkel 6 (5) i forordning (EU) nr. 257/2010 fastsetter at dersom nødvendig informasjon for gjennomføring av re-evaluering av et bestemt tilsetningsstoff ikke er levert innen fastsatte frister, kan tilsetningsstoffet fjernes fra unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 (3) i forordning (EF) nr. 1333/2008. Følgelig bør spesifikasjonene til dette tilsetningsstoff også bli fjernet fra forordning (EU) nr. 231/2012.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 10.september 2014, dvs. 1.oktober 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringene ved at godkjenningen av montansyreestere (E 912) blir trukket tilbake verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen, forbrukerne eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener fjerning av montansyreestere (E 912) ikke er noen helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 957/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0957

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.09.2014
Frist returnering standardskjema: 01.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2014
Høringsfrist: 14.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen