Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Magnesiumdihydrogendifosfat som

Kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2014 av 21 mars 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1333/2008 vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 231/2012 med hensyn til magnesiumdihydrogendifosfat for anvendelse som hevemiddel og surhetsregulerende middel

Commission Regulation (EU) No 298/2014 of 21 March 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Magnesium dihydrogen diphosphate for use as raising agent and acidity regulator

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, magnesiumdihydrogendifosfat godkjennes for bruk som hevemiddel i mel, nudler, røre og bakevarer. Rettsakten endrer også, ved å implementere renhetskriterier og spesifikasjoner for magnesiumdihydrogendifosfat, vedlegget  til forordning (EU) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.
Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Magnesiumdihydrogendifosfat er et egnet alternativ til allerede godkjente hevemidler som inneholder natrium og/eller aluminium, f.eks. natriumaluminiumfosfat, og vil være et bidrag til redusert eksponering av natrium og aluminium.

Siden godkjenning av bruk av magnesiumdihydrogendifosfat  ikke fører til økt eksponering av hverken magnesium eller fosfat, er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra EFSA.

Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av magnesiumdihydrogendifosfat som hevemiddel. Tilsetningsstoffet  får E 450 (ix) som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 14. mars 2014, dvs. 3. april 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at  magnesiumdihydrogendifosfat er et velegnet alternativ til hevemiddelet natriumaluminiumfosfat som myndighetene ønsker å redusere bruken av. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at bruk av magnesiumdihydrogendifosfat  ikke fører til økt eksponering  av fosfat eller magnesium. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk av magnesiumdihydrogendifosfat som hevemiddel redusere eksponeringen av aluminium og natrium fra aluminium- og natriumholdige tilsetningsstoffer, og anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 298/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0298

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 09.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 215/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.04.2014
Høringsfrist: 20.05.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen