Internasjonalt arbeid mot dødsstraff

Retten til liv er fastslått både i globale og regionale menneskerettighetskonvensjoner. Retten til liv og respekten for individets verdighet og ukrenkelighet er forutsetninger for menneskerettighetene og bærende prinsipper i et rettssamfunn. Dødsstraff bryter med disse prinsippene og er i seg selv inhumant.

Arbeidet mot dødsstraff er en integrert del av regjeringens menneskerettighetspolitikk. Utenriksdepartementet jobber mot dødsstraff med et bredt sett av virkemidler, i internasjonale og regionale organisasjoner og direkte overfor enkeltland.

I landene der dødsstraff fortsatt praktiseres, oppfordrer Norge til umiddelbar stans i henrettelser og at dødsstraff avskaffes ved lov og i praksis. Norge insisterer også på at internasjonale minimumsstandarder må følges og oppfordrer til økt åpenhet og informasjonstilgang der dødsstraff benyttes for å styrke rettssikkerheten i landet. Enkelte steder jobber Norge også mot at dødsstraff gjeninnføres.

Dødsstraff fullbyrdet på en inhuman måte, og henrettelser av mindreårige, gravide og strafferettslig utilregnelige personer, er klare brudd på folkeretten. Dette gjelder også tilfeller der personer dømmes til døden etter rettsprosesser som ikke følger grunnleggende rettssikkerhetskrav, og når dødsstraff benyttes for andre handlinger enn dem som regnes som de mest alvorlige forbrytelser. Ved kjennskap til slike saker, markerer Norge sitt syn gjennom ambassadene overfor ansvarlige myndigheter i landet, enten alene eller sammen med EU og andre likesinnede. Landene som benytter dødsstraff hyppigst i dag er Kina, Iran, Saudi-Arabia, Vietnam og Irak. Flere steder i verden utsettes dødsdømte innsatte for inhuman behandling ved å vente i uvisshet på «death row» i mange år. Stadig henrettes mennesker som senere har vist seg å være uskyldige. I tillegg til å bryte med menneskerettighetene og rettsikkerheten til enkeltpersoner i visse tilfeller, viser også erfaringer at dødsstraff ikke har en avskrekkende effekt på kriminalitet i samfunnet.

Den globale trenden går i retning av avskaffelse av dødsstraff. Da FN ble opprettet i 1945, hadde bare åtte stater avskaffet dødsstraff for alle typer forbrytelser. I 1977 hadde antallet steget til 16, og i dag har rundt 160 av FNs 193 medlemsland avskaffet dødsstraff enten ved lov eller i praksis, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Dette gjenspeiles også i FN. Sammen med en bred allianse av land har Norge lyktes med å sikre høy og økende oppslutning om FN-resolusjonen som oppfordrer alle stater til å innføre stans (moratorium) bruken av dødsstraff som et skritt mot full avskaffelse. I tillegg til vårt arbeid i FN og overfor enkeltland, samarbeider og støtter Norge NGO-er og menneskerettighetsforkjempere som jobber strategisk og langsiktig mot dødsstraff i flere regioner.

Som ledd i regjeringens  internasjonale innsats mot denne praksisen var Norge vert for den 6. Verdenskongressen mot dødsstraff i 2016. Under slike kongresser finner stater, FN, sivilsamfunnsorganisasjoner, fagmiljø og engasjerte enkeltpersoner sammen og deler sine erfaringer, kunnskap, nettverk og påvirkningsmuligheter. Dette bidrar til å mobilisere støtte - også i land som ikke har avskaffet dødsstraff.

Selv om folkeretten ikke forbyr dødsstraff, legger den sterke begrenser for statene. Spesielt viktige instrumenter i så henseende er andre tilleggsprotokoll i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Den europeiske menneskerettskonvensjon og Den amerikanske menneskerettighetskonvensjonen. Medlemskap i Europarådet forutsetter for eksempel avskaffelse av dødsstraff.

Prioriterte innsatsområder:

  • Arbeide for at alle land avskaffer dødsstraff ved lov eller innfører stans i henrettelser, og slutter seg til andre tilleggsprotokoll til Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (OP2), som forbyr bruk av dødsstraff
  • Arbeide for at land som ikke har avskaffet dødsstraff i lovverket innfører moratorium (stans i henrettelser) som første steg mot full avskaffelse, og slutter seg til FNs resolusjon om moratorium på dødsstraff
  • Oppfordre stater som har bevart en hjemmel for dødsstraff i lovverket, men som ikke praktiserer straffemetoden, endrer bestemmelsene i lovverket og ikke gjeninnfører dødsstraff
  • Støtte og følge opp sivilsamfunnets arbeid mot dødsstraff på landnivå i ulike regioner
  • Fremme etiske, juridiske og empiriske argumenter for å avskaffe dødsstraff

Veileder for arbeidet mot dødsstraff