Tema

Mat, fiske og landbruk

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.

Matbutikk.

Mat og forbrukere

Norske forbrukere viser stor interesse for hvordan mat blir produsert, foredlet og omsatt i Norge, og forbrukernes meninger tillegges stor vekt når matpolitikken utformes.

Fiske og friluftsliv

Jakt, fiske og friluftsliv

Skogen er en tradisjonelt viktig rekreasjonsarena i Norge, der mange utfolder seg med jakt, fiske og friluftsliv. Et bærekraftig skogbruk hegner også om disse verdiene.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Aktuelt nå

Traktor pløyer åker.

Nyhet - 08.04.2015

Timeplan for jordbruksforhandlingane 2015

Jordbruksforhandlingane i år startar med at jordbruket overleverer sitt krav til staten fredag 24. april. Timeplanen for årets oppgjer legg opp til at forhandlingane skal være avslutta fredag 15. mai.

Nyhet - 10.04.2015

Inntektsvekst i jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag fredag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

Nyhet - 17.04.2015

Bedre tilbud til personer med demens

Regjeringen vil øke omfanget av tilbud til dagasktiviteter for personer med demens i alle kommuner innen 2020. Tilbud gjennom Inn på tunet er en viktig ressurs.

Flere aktuelle saker om Mat, fiske og landbruk

Dokumenter

Velkommen til bords

Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011.

SKOG 22 – Nasjonal strategi for skog – og trenæringen

Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Kontakt

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),