Tema

Mat, fiske og landbruk

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.

Mat og forbrukere

Norske forbrukere viser stor interesse for hvordan mat blir produsert, foredlet og omsatt i Norge, og forbrukernes meninger tillegges stor vekt når matpolitikken utformes.

Fiske og friluftsliv

Jakt, fiske og friluftsliv

Skogen er en tradisjonelt viktig rekreasjonsarena i Norge, der mange utfolder seg med jakt, fiske og friluftsliv. Et bærekraftig skogbruk hegner også om disse verdiene.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Aktuelt nå

Skog med elv.

Nyhet - 24.03.2015

Nasjonal bioøkonomistrategi

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker har ansvaret for utarbeidelsen.

Nyhet - 20.03.2015

Forenklinger av jordbruksavtalens virkemidler

Arbeidsgruppa som skal vurdere forenklinger av jordbruksavtalen har levert sin delrapport. Arbeidsgruppa ble satt ned etter jordbruksoppgjøret 2014 og ledes av Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland. Gruppa er bedt om legge fram en delrappport 15. mars 2015, som innspill til jordbruksoppgjøret 2015, og har frist til å avgi endelig rapport innen utgangen av 2015.

Blårev og shadowvalp.

Nyhet - 23.01.2015

Høring – Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling

Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”. Utredningen er avgitt til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Utvalget ble ledet av fylkesmann Anne Karin Hamre.”

Flere aktuelle saker om Mat, fiske og landbruk

Dokumenter

Velkommen til bords

Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011.

SKOG 22 – Nasjonal strategi for skog – og trenæringen

Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Kontakt

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),