Tema

Mat, fiske og landbruk

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.

Skog med elv.

Skogbruk

Skognæringen er viktig for Norge. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogindustri har betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Potensialet for økt verdiskaping er stort.

Reddik og blomkål Foto: Jon Marius Nilsson/Innovasjon Norge

Mat

Regjeringens matpolitikk dekker hele produksjonskjeden – fra jord til bord, og forbrukernes meninger tillegges stor vekt når politikken utformes. Hovedmålet er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet og til en fornuftig pris. Takket være en aktiv og målrettet mat- og landbrukspolitikk, leverer norske bønder stadig mer mat til forbrukerne.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Mer om Mat, fiske og landbruk

Aktuelt nå

Samling av rein.

Nyhet - Dato: 17.02.2015

Enighet om ny reindriftsavtale

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er den 17. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 – 30.06.2016.

Nett-tv

Nyhet | Dato: 26.01.2015

Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045. Det tilsvarer en firedobling av omsetningen på 43 milliarder fra 2012.

Nyhet | Dato: 23.01.2015

Høring – Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling

Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”. Utredningen er avgitt til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Utvalget ble ledet av fylkesmann Anne Karin Hamre.”

Flere aktuelle saker om Mat, fiske og landbruk

Dokumenter

Velkommen til bords

Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011.

SKOG 22 – Nasjonal strategi for skog – og trenæringen

Gunnar Olofsson har ledet strategigruppen som høsten 2013 fikk i oppdrag å utarbeide en strategi som skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling, i tillegg til andre virkemidler og tiltak av betydning for næringens konkurranseevne. Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Kontakt

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),