Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå Statsrådet 12. desember 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke ein proposisjon om endringar i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, om arbeidstid, aldersgrenser og strafferammer ved arbeidsmiljøkriminalitet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. desember 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Meld. St. 10 (2014-2015)
Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 48 L (2014-2015)
Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)
(Pressemelding)

Meld. St. 9 (2014-2015)
Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg

Finansdepartementet
Prop. 42 L (2014-2015)
Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 11 (2014-2015)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 43 L (2014-2015)
Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)
(Pressemelding)

Prop. 46 LS (2014-2015)
Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) og samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996.
(Pressemelding)

Prop. 47 L (2014-2015)
Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning)
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 44 L (2014-2015)
Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 45 L (2014-2015)
Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy)
(Pressemelding) 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 25. november 2014 til lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven).
Lovvedtak 2 (2014-2015). Lov nr. 67.
Loven trer i kraft 1. januar 2015.

Helse og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2014 til lov om endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler).
Lovvedtak 9 (2014-2015). Lov nr. 68.
Loven trer i kraft 1. januar 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2014 til lov om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk).
Lovvedtak 10 (2014-2015). Lov nr. 69.
Loven trer i kraft 1. januar 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2014 til lov om endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.).
Lovvedtak 8 (2014-2015). Lov nr. 70.
Loven trer i kraft 1. januar 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2014 til lov om endringer i utlendingsloven (ny returterminologi).
Lovvedtak 7 (2014-2015). Lov nr. 71.
Loven trer i kraft 1. januar 2015.

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. november 2014 til lov om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.
Lovvedtak 5 (2014-2015). Lov nr. 72.
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Fastsetting av forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrifter om vern for 53 skogområder i fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.
(Pressemelding)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Nairobi, Victor Conrad Rønneberg, utnevnes tillike til ambassadør i Mogadishu, Somalia.

Ambassadør i Paris, Rolf Einar Fife, utnevnes tillike til ambassadør i Fyrstedømmet Monaco.

Helse- og omsorgsdepartementet
Assisterende fylkeslege Geir Stangeland utnevnes til fylkeslege i Vest-Agder med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Pensjonert lagdommer Peter Lauritz Bernhardt konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2015 til og med 30. november 2016.

Pensjonert lagmann Erik Melander konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2015 til og med 30. november 2016.

Pensjonert tingrettsdommer Arne Landmark konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2016.

Statsadvokat Walter Wangberg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2016.

Seniorrådgiver Christine Fossen konstitueres som politimester i Vestfold politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Politiinspektør Ingar Olav Bøen konstitueres som politimester i Sunnmøre politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Tor Børge Nordmo som statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra 1. januar 2015 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Politihøgskolen Nina Skarpenes som sjef for Politihøgskolen med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. august 2015.

Konstitusjon av rådgiver Johannes Alois Eriksen som lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet forlenges til og med 31. desember 2015.

Nærings- og fiskeridepartementet
Seniorrådgiver Georg Fredrik Lahelle Rabl utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.  

Seniorrådgiver Hege Sjo utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Jan Tore Føsund utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg.

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 20. februar 2014.

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria, undertegnet i Sofia 22. juli 2014.

Kulturdepartementet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 636 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 28 000 000 for 2015 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2014 til idrettsformål.
(Pressemelding)

Det stilles statlig forsikring tilsvarende omsøkt forsikringsverdi for verk i henhold til spesifisert verksliste vedlagt søknad 22. august 2014 for utstillingen «Det magiske nord. Norsk og finsk kunst rundt 1900». Utstillingen vises i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 30. januar 2015 – 16. mai 2015.

Forsikringen gjelder i tidsrommet fra12. januar til 31. mai 2015, og er betinget av at Sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

Til toppen