Historisk arkiv

Større fleksibilitet i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Vi trenger en arbeidsmiljølov som er mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv. Derfor foreslår regjeringen flere endringer som gir økt fleksibilitet og arbeidstakere økt innflytelse over egen arbeidshverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

–  Arbeidsmiljøloven er i dag en vernelov og skal også være det i fremtiden. Våre forslag til forsiktige oppmykninger er tilpasset det faktum at folk lever forskjellige liv og har behov for ulike løsninger. Dessuten vil vi gjøre det lettere både å komme i jobb og stå lenger i arbeidslivet, sier statsråden.

Arbeidstid

Forslagene innebærer ikke flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt sett, men regjeringen vil gi større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass, sier statsråden.

Regjeringen foreslår:

 • Utvide adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid.
  • Fra 9 til 10 timer ved individuell avtale
  • Fra 10 til 12,5 timer ved lokal avtale.
 • Utvide Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til alternative arbeidstidsordninger.
 • Utvide grensene for overtid, men den totale rammen øker ikke.
  • Pålagt grense for overtid økes fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned.
  • Overtid i lokal avtale fra 15 til 20 timer per uke og fra 40 til 50 timer per måned.
  • Overtid Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon til økes fra 20 til 25 timer per uke.
 • Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale - ikke over 69 timer per uke.
 • Endrer fra forbud mot søndagsarbeid til at det skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidstaker kan avtale å arbeide i gjennomsnitt annenhver søndag, men slik at ukehvilen skal falle på en søndag eller helgedag minst hver sjette uke.

Alder

Vi blir stadig flere, vi lever lenger, har bedre helse og vi trenger flere folk i arbeid. Vi vil at alle som kan og har lyst å delta i arbeidslivet lenge, skal få muligheten til det. Vi må få slutt på at folk blir kastet ut av arbeidslivet fordi de har hatt bursdag, sier arbeidsministeren. 

Regjeringen foreslår: 

 • Heve arbeidsmiljølovens 70-årsgrense til 72 år. Partssammensatt arbeidsgruppe skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne heve aldersgrensen til 75 år.
 • Lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år skal kun være tillatt hvis det er nødvendig av hensyn til helse og/eller sikkerhet.

Strafferammer

Det skal bli vanskeligere å være kjeltring og lettere å drive seriøst. Derfor hever vi strafferammene for alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet, sier arbeidsministeren. 

Regjeringen foreslår:

 • Heve strafferammene i arbeidsmiljøloven fra tre måneder til inntil ett år, og fra to til inntil tre år ved straffskjerpende omstendigheter. Innføre fengselstraff i inntil ett år, og tre år ved grove brudd på allmenngjøringsloven.

Kollektiv søksmålsrett

Flere, blant annet tunge juridiske instanser, har pekt på at reglene om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie bryter med grunnleggende prinsipper i rettssystemet. Det har også blitt pekt på at regelen forrykker balansen mellom partene i arbeidslivet.

Regjeringen foreslår:

 • Oppheve fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie.

Forslagene har vært på en omfattende høringsrunde.