Gledelig økning i skogkulturaktiviteten i 2020

Statistikk fra Landbruksdirektoratet og Statistisk sentralbyrå viser en gledelig økning for flere skogkulturtiltak i 2020. Ungskogpleie og markberedning har økt med om lag 20 prosent sammenliknet med 2019, og det er fortsatt en fin økning i planteaktiviteten.

Det ble utført ungskogpleie på ca 330 000 dekar og over 100 000 dekar ble tilrettelagt for foryngelse gjennom markberedning i 2020. Aktiviteten innen ungskogpleie nærmer seg nå det høye nivået som ble registrert på 1990-tallet.

Graf ungskogpleie F SSB

Selv om tilplantet areal fortsatt er lavere enn i perioden før 1990, har planteaktiviteten økt fra om lag 100 000 dekar i 2005 til 230 000 dekar i 2020.

Graf planteaktivitet F SSB

Skogkultur er viktig både av hensyn til fremtidig skogproduksjon og av hensyn til skogens evne til å ta opp og lagre CO2. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har beregnet at dersom ungskogpleie årlig utføres på et areal som tilsvarer foryngelsesarealet på 400 000 dekar, så vil skogens evne til å ta opp CO2 øke betraktelig. Økt innsats innen ungskogpleie og skogplanting er blant de viktigste skogtiltakene i regjeringens Klimaplan 2021-2030. De aktuelle skogtiltakene kan bidra til et økt opptak i skog på 6,5-8 mill. tonn CO2 i året mot slutten av dette hundreåret. Dette er store tall som omtrent tilsvarer utslippene fra norsk veitrafikk! tillegg kommer effekter av økt skogplanting på nye arealer. "Denne regjeringen har fått til et løft på både planting og skogkultur, men det er fortsatt mulighet for å øke dette ytterligere. Beregningene til NIBIO viser hvorfor skog må ha en sentral rolle i klimapolitikken, og jeg er stolt av at regjeringen nå er godt i gang med dette arbeidet", sier Landbruksminister Olaug Bollestad.

Ungskogpleie.
Ungskogpleie. Foto: Gunnhild Søgaard/NIBIO