Offisielt fra statsråd 5. juni 2009

Stortingsproposisjonen om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim ble behandlet i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. juni 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 42 (2008-2009)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2008, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 84 (2008-2009)
Om trygdeoppgjeret 2009

Ot.prp. nr. 99 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (økning av stønadssatsene)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 87 (2008-2009)
Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

St.prp. nr. 88 (2008-2009)
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 86 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter, samt fullmakt til bestilling av pre-pandemivaksine)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 83 (2008-2009)
Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 100 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 85 (2008-2009)
Om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. mai 2009 til lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)
Besl. O. nr. 81 (2008-2009). Lov nr. 32.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. mai 2009 til lov om endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad).
Besl. O. nr. 82 (2008-2009). Lov nr. 33.
Loven trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. mai 2009 til lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar).
Besl. O. nr. 80 (2008-2009). Lov nr. 34.
Loven trer i kraft 1. juli 2009.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).
§§ 5, 6, 8 til 21, 23 til 27, 29, 32 første ledd, 33 til 49, 51 første ledd og 52 nr 1, 2 og 4 til 16 trer i kraft fra 1. januar 2010.

Delvis ikraftsetting av lov 29. juni 2007 nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.
Romertall II til V trer i kraft fra 1. januar 2010.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. april 2009 til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).
Besl. O. nr. 73 (2008-2009). Lov nr. 35.
Loven trer i kraft 1. september 2009.

3.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om Reservasjonsregisteret.
Kapittel 5 i forskrift nr. 1265 av 15. desember 2000 om behandling av personopplysninger oppheves ved ikrafttredelsen av forskrift om Reservasjonsregisteret.

Fastsettelse av forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling mv.

4.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Som varamedlemmer av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. september 2009 til og med 31. august 2013 gjenoppnevnes:

Personlig varamedlem (for sorenskriver Inger Myhr):
Sorenskriver Odd Arve Bartnes, Steinkjer

Personlig varamedlem (for advokat Bjørn Harald Borg):
Advokat Olav Eriksen, Finnsnes

Som medlemmer og varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2009 til og med 31. juli 2013 gjenoppnevnes:

Medlem: Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, Oslo (leder)
Medlem: Advokat Helge Aarseth, Molde
Medlem: Sorenskriver Kirsti Ramberg, Harstad
Medlem: Jordskifteoverdommer Magne Reiten, Molde

Personlig varamedlem (for administrasjonssjef Ove Einar Engen):
Rådgiver Ove Skomsøy, Kristiansund

Personlig varamedlem (for jordskifteoverdommer Magne Reiten):
Jordskifterettsleder Liv Nergaard, Tromsø

Som varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2009 til og med 31. juli 2013 oppnevnes:

Personlig varamedlem (for høyesterettsdommer Karl Arne Utgård):
Tingrettsdommer Are Trøan Nilsen, Stavanger

Personlig varamedlem (for lagdommer Anne Austbø):
Lagdommer Anne-Kristine Hagli, Arendal

Personlig varamedlem (for advokat Helge Aarseth):
Advokat Aase Karine Sigmond, Oslo

5.      Klagesaker m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Schering-Plough AS over vedtak av 30. juni 2008 om at desloratadin (Aerius) ikke lenger refunderes etter blåreseptforskriften § 2 (forhåndsgodkjent refusjon) tas ikke til følge.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JHA om personvern i forbindelse med politi- og strafferettslig samarbeid (endring i Schengen-regelverket).

Finansdepartementet

Undertegning av tre overenskomster mellom Kongeriket Norge og Caymanøyene, om unngåelse av dobbeltbeskatning av fysiske personer med hensyn til skatter av inntekt, unngåelse av dobbeltbeskatning av foretak som driver skip eller luftfartøy i internasjonal fart og om prosedyrer for inngåelse av gjensidige overenskomster om regulering av internpriser mellom foretak med interessefellesskap.

Olje- og energidepartementet

Skagerak Kraft AS gis konsesjon for erverv av 0,4 fallmeter i Tinnelva i Notodden kommune.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen