Historisk arkiv

Leverandørforsinkelser fordyrer nødnett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for prosjektet med nytt nødnett med inntil 110 mill kroner.

Bakgrunnen er at leverandøren av nytt digitalt radiosamband for nødetatene (brann, helse og politi) er blitt ytterliggere forsinket med avslutningen av første byggetrinn i prosjektet.

Forsinkelsene har ført til at staten har måttet opprettholde sin prosjektorganisasjon for oppfølging av leverandøren lengre enn planlagt. I tillegg er det avdekket behov for visse tekniske endringer knyttet til kommunikasjonssentralene til helsevesenet og brannvesenet. Disse endringene ansees som nødvendige for å kunne ta nødnettet i bruk.

Leverandørens forsinkelse og nødetatenes endringsbehov kan resultere i høyere kostnader enn tidligere forutsatt.

Ved å øke kostnadsramme med inntil 110 millioner kroner skaper regjeringen mulighet og handlefrihet til å finne frem til hensiktsmessige løsninger i saken.
———————————————

Vi gjør oppmerksom på at kirke- og kulturminister Trond Giske er settestatsråd i denne saken.