Offisielt fra statsråd 5. februar 2016

I statsråd i dag har Kongen vedtatt sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, med virkning fra 1. januar 2018. Navnet på den nye kommunen skal være Larvik kommune. Jernbaneinfrastrukturforetaket SF ble også vedtatt opprettet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. februar 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor
Meld. St. 15 (2015-2016)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 54 S (2015-2016)
Samtykke til
1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009,
2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 53 S (2015-2016)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 213/2015 av
25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 536/2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker

Kulturdepartementet
Prop. 55 L (2015-2016)
Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Prop. 52 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – rammer for kullvirksomheten)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fastsettelse av forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i strålevernforskriften.

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter politiloven § 16 annet ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegering av Kongens kompetanse som tilsettingsmyndighet for embetsmenn og tjenestemenn beskikket av Kongen i statsråd etter lov 19. juni 2015 nr. 70 §§ 13, 14, 18, 19 og 20 til det enkelte departement og Statsministerens kontor. 

4. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av professor Anne Britt Flemmen til medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2019.

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal evaluere stiftelsesloven:

Leder:
Advokat Gudmund Knudsen, Oslo

Medlemmer:
Stipendiat Inger Julie Aasland, Oslo
Professor Aksel Mjøs, Bergen
Siviløkonom Celie Tveit, Bergen
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet
Klage fra Sveriges Radio over Finansdepartementets vedtak 30. november 2015 om å nekte innsyn i brev fra Norges tidligere finansminister til Sveriges tidligere finansminister vedrørende arbeidet i det Nordiske skatteparadisprosjektet. Klagen tas ikke til følge. 

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Canberra, Unni Kløvstad, utnevnes tillike til ambassadør i Rarotonga, Cookøyene.

Ambassadør i Pretoria, Trine Skymoen, utnevnes tillike til ambassadør i Maseru, Lesotho.

Finansdepartementet
Stipendiat Kristin Solberg-Watle utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Rådmann Joakim Øren utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fagdirektør Sven Olav Gunnerud utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Assisterende fylkesmann Brit Skjelbred konstitueres i det midlertidige embetet som fylkesmann i Sør-Trøndelag, med varighet fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (dog senest til
31. desember 2018). Tiltredelse skjer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Beskikkelse av jernbanedirektør Elisabeth Enger som direktør for Jernbanedirektoratet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 70 (inndelingslova), vedtar Kongen sammenslåing av Lardal kommune og Larvik kommune i Vestfold fylke med virkning fra 1. januar 2018. Navnet på den nye kommunen skal være Larvik kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valgloven, kommuneloven og enkelte særlover.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under «tildeling i forhåndsdefinerte områder 2015».

Det fastsettes endret manøvreringsreglement for Holmen kraftverk i Voss kommune.

Holmen Kraft AS gis ny anleggskonsesjon til å bygge, eie og drive en
52 kV kraftledning fra Holmen kraftverk til Kjønnagard transformatorstasjon med tilhørende anlegg til erstatning for anleggskonsesjon gitt ved kgl. res. 28. februar 2014.

Samferdselsdepartementet
Opprettelse av Jernbanedirektoratet.
(Nyhetssak)

Opprettelse av statsforetaket Jernbaneinfrastrukturforetaket SF.
(Nyhetssak)