Offisielt fra statsråd 6. mars 2009

Utvalget som skal utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige ble oppnevnt i statsråd i dag. Utvalget ledes av Thorvald Stoltenberg. I samme statsråd ble det også oppnevnt et utvalg som skal foreslå tiltak for at utslipp av miljøgifter stanses innen 2020.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. mars 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 44 (2008-2009)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av fellesskapsprogrammet for vern av barn som nyttar Internett og annan kommunikasjonsteknologi (Sikrare Internett) 2009-2013

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)
Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 41 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (videreutvikling av sesjonsordningen og innføring av sesjonsplikt for kvinner)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 45 (2008-2009)
Kostnadsauke på rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbyggjing
(Pressemelding)

 2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. februar 2009 til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).
Besl. O. nr. 56 (2008-2009)  Lov nr. 11
Loven trer i kraft 15. april 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2009 til lov om Statens finansfond.
Besl. O. nr. 61 (2008-2009)  Lov nr. 12
Loven trer i kraft straks.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet og pkt. 4 Styrer, utvalg)
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2009 til lov om Statens obligasjonsfond.
Besl. O. nr. 62 (2008-2009)  Lov nr. 13
Loven trer i kraft straks.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 2. mars 2009 til lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.).
Besl. O. nr. 63 (2008-2009)  Lov nr. 14

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. februar 2009 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter.
Besl. O. nr. 54 (2008-2009)  Lov nr. 15
(Pressemelding)

3.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om Statens finansfond
§ 12 og etter lov om Statens obligasjonsfond § 4 delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Styrer, utvalg)
(Pressemelding)

4.      Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til styret for Statens finansfond:
Advokat Endre Skjørestad, Sandnes (leder)
Advokat Bjørg Ven, Oslo (nestleder)
Professor Thore Johnsen, Bergen (medlem)
Fagdirektør Anna Rømo, Oslo (første varamedlem)
Førsteamanuensis Jøril Mæland, Bergen (andre varamedlem)
 

Medlemmene oppnevnes for en periode på tre år fra resolusjonens dato.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige:

Pensjonist Thorvald Stoltenberg (leder), Oslo
Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen, Oslo
Biskop emeritus Sigurd Osberg, Oslo
Leder Gatehospitalet Marit Myklebust, Eigersund
Stortingsrepresentant Carl Ivar Hagen, Oslo
Stortingsrepresentant Åslaug Haga, Ås
Byrådsleder Erling Lae, Oslo
Statsadvokat Ellen Katrine Hætta, Tromsø
Visepolitimester Roger Andresen, Oslo
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak som kan iverksettes for at utslippene av miljøgifter stanses innen 2020:

Leder:
Forsker/professor Ketil Hylland, Oslo

Medlemmer:
Professor Jan Øyvind Odland, Bodø
Direktør Alvhild Hedstein, Oslo
REACH Programme Manager Anne Lill Gade, Sandefjord
Avdelingsleder Bjørn Erikson, Oslo
Fagrådgiver Per-Erik Schulze, Kragerø
Førsteamanuensis Sigrid Eskeland Schütz, Bergen
Senior miljørådgiver Kristin Magnussen, Kråkerøy

Frist for utvalgets arbeid settes til medio juni 2010.

5.      Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra na24 over Olje- og energidepartementets avslag 25. april 2008 på begjæring om innsyn i dokument nr. 3 i sak 08/01398. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Jens Revold gis avskjed i nåde med virkning fra fredag 13. mars 2009.
Stortingsrepresentant Åsa Elvik utnevnes til statssekretær for statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet med virkning fra fredag 13. mars 2009.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Bern, Rolf Trolle Andersen, utnevnes tillike til ambassadør ved Den Hellige Stol, Vatikanet.

Ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, utnevnes tillike til ambassadør i Dakar, Senegal.

Avdelingsdirektør Siren Gjerme Eriksen utnevnes til ambassadør i Canberra, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Petter Ølberg utnevnes til ambassadør i Amman, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kjetil Paulsen utnevnes til ambassadør i Skopje, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Trine Skymoen utnevnes til ambassadør i Bratislava, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Ellen Horn åremålsbeskikkes som teatersjef ved Riksteatret for et nytt tidsrom på fem år fra 1. april 2010.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utnemning av informasjonsdirektør Anne Marie Storli til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Tiltredelse av Regional asiatisk avtale om bekjempelse av piratvirksomhet mot skipsfarten – ReCaap.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og Malawis regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 under kapittel 288 Internasjonale samarbeidstiltak, post 75 UNESCO overskrides med inntil 3 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet

HelgelandsKraft AS gis fornyet tillatelse til tilleggsoverføringer til kraftverkene Sjona og Fagervollan i Rana kommune i Nordland.