Historisk arkiv

Oppnevning av styre for Statens finansfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Styret for det nyopprettede Statens finansfond ble oppnevnt i statsråd i dag. Styret består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Advokat Endre Skjørestad er styreleder, advokat Bjørg Ven er nestleder og professor Thore Johnsen er medlem.

Styreleder Endre SkjørestadDet er lagt vekt på at styret samlet sett har høy kompetanse innen fagområdene økonomi og jus, og at de er i besittelse av regnskaps- og revisjonsrettslig kompetanse. For å unngå interessekonflikter er det også lagt vekt på at styret har tilstrekkelig uavhengighet til banksystemet. Ved utnevnelsen av Skjørestad blir han løst fra vervet som nestleder i Kredittilsynet.

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag 9. februar 2009 om å opprette Statens finansfond. Lov om Statens finansfond ble sanksjonert i statsråd i dag, og trer i kraft straks. Statens finansfond skal tilby kjernekapital til solide norske banker for å styrke kjernekapitaldekningen og dermed bedre deres utlånskapasitet. Statens finansfond er en egen juridisk enhet. Stortinget har bevilget 50 milliarder kroner i kapital. Finansdepartementet lager et utkast til regler for Statens finansfond. Reglene skal så forelegges Statens finansfond for merknader før Finansdepartementet fastsetter reglene. Finansfondet vil ha en relativt liten administrasjon, kombinert med en del kjøp av tjenester. Styret skal engasjere en administrerende direktør for Statens finansfond.

Beslutningen om å tilføre en bank kapital vil bli tatt av Statens finansfond etter søknad fra den enkelte bank. Kredittilsynet må bekrefte at banken oppfyller regulære soliditetskrav. De nærmere vilkårene for kapitaltilførselen vil bli fastsatt i avtale mellom Statens finansfond og de enkelte bankene.

De nærmere reglene for Statens finansfond må notifiseres til og godkjennes av ESA.
Styret har følgende sammensetning:

 

Leder:
Advokat Endre Skjørestad (Sandnes)

Nestleder:
Advokat Bjørg Ven  (Oslo)

Medlem
Professor Thore Johnsen (Bergen)

1. varamedlem: Fagdirektør Anna Rømo  (Oslo)
2. varamedlem: Førsteamanuensis Jøril Meland (Bergen)

Styrets leder, advokat Endre Skjørestad, har bred erfaring fra privat og offentlig virksomhet. Han er tilknyttet advokatfirmaet Haver, og har gjennom flere år vært nestleder i Kredittilsynets styre.