Offisielt frå statsrådet 16. oktober 2020

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Samfunnssikkerhet i en usikker verden" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 16. oktober 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 13 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)
(Nyheitssak)

Prop. 15 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 14 S (2020-2021)
Evne til forsvar - vilje til beredskap
Langtidsplan for forsvarssektoren
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 16 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven
(sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)

Meld. St. 6 (2020-2021)
Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse
(e-helseloven)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Meld. St. 5 (2020-2021)
Samfunnssikkerhet i en usikker verden
(Nyheitssak) 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. oktober 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.
Lovvedtak 2 (2020-2021)  Lov nr. 116

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 97 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Endringsloven del I trer i kraft 1. november 2020.

Delt ikraftsetting av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto). Endringsloven del I, innskuddspensjonsloven § 2-7 nytt femte ledd, trer i kraft straks. Endringsloven del I, endringene i innskuddspensjonsloven §§ 6-1 og 6-2, trer i kraft 1. januar 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 12. juni 2020 nr. 65 om endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.). Endringsloven del III trer i kraft 19. oktober 2020, endringsloven del IV trer i kraft straks.  

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fastsettes.

Forskrifter om vern av tre landskapsvernområder i Nordland fastsettes.

Forskrifter om vern av fire naturreservater i Nordland fastsettes.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 5. april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning fastsettes.

4. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av advokat Ketil Myhre (Gjøvik) som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2024.

Gjenoppnevning av advokat Toralf Wågheim (Bergen) som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for advokat Ketil Myhre) for perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2024.

5. Klagesaker m.m.

Statsministerens kontor
Klage fra den anonyme personen som kaller seg «Anonyme Anton», over Statsministerens kontors vedtak 20. mai 2020 om avslag på krav om innsyn i administrative rutiner. Klagen tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra den anonyme personen som kaller seg "Anonyme Anton", over Kunnskapsdepartementets avslag av 10. juni 2020 på innsyn i administrative rutiner tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Julian Thomas Farner-Calvert gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet. 

Statssekretær Julie Kristine Kordahl, som i dag er i 75 prosent stilling for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet og i 25 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet, gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Bollestad i Landbruks- og matdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Ropstad i Barne- og familiedepartementet.

Endringene over skjer med virkning fra 16. oktober 2020 kl. 12.00.
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av faglig leder Ingeborg Grinaker Wøien og fagrådgiver Lillian Maria Jervidal til attføringskyndige rettsmedlemmer i Trygderetten fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av rådgiver Liv-Kristin Rød Korssjøen til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av generalmajor Yngve Odlo til generalløytnant i Hæren og beordring i stilling som sjef Forsvarets operative hovedkvarter fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av flaggkommandør Rune Andersen til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Sjøforsvaret fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring til førstestatsadvokat ved Økokrim fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Åsmund Yli til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Lena Fagervold som tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett i ett og et halvt år med mulighet for forlengelse i inntil et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Kirsti Guttormsen til tingrettsdommer ved Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Christian Lund til lagmann uten avdelingslederansvar ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup, advokat Trine Christin Riiber og tingrettsdommer Jannicke Johannesen til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av fagdirektør Øistein Aamodt, avdelingsdirektør Arnulf Løseth Tverberg og tingrettsdommer Jon Østensvig som lagdommere ved Borgarting lagmannsrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Toril Andersson til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av advokat Nina Sandell som lagdommer ved Frostating lagmannsrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av utreder Gjermund Aasbrenn som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av lagdommer Paal Christian Aartun som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. januar 2021 til og med 31. desember 2022.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Karen Wendel Sandaa som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. november 2020 til og med 31. oktober 2022.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Karen Wendel Sandaa som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. november 2020 til og med 31. oktober 2022.

Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Lise Lehrmann til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Regjeringens biltjeneste overføres med virkning fra 1. januar 2021 fra Statsministerens kontor til Justis- og beredskapsdepartementet.

Tjenesten opprettholdes som et eget definert ansvarsområde.

Statsministerens kontor beholder adgangen til å gi retningslinjer om bruken og innholdet av tjenesten.
(Nyhetssak)   

Olje- og energidepartementet
Lyse Produksjon AS gis tillatelser i forbindelse med reguleringen av Homsevatn og Holmavatn og overføring av vann fra Hagavatn til Hetland kraftverk i Bjerkreim og Hå kommuner.