Meld. St. 5 (2020–2021)

Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Å sørge for innbyggernes sikkerhet er en av statens viktigste oppgaver. Stortingsmeldingen Samfunnssikkerhet i en usikker verden presenterer regjeringens politikk på samfunnssikkerhetsfeltet de neste fire årene. I meldingen rettes oppmerksomheten særlig mot syv områder: 1) Covid-19 pandemien, 2) sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5) sammensatte trusler, 6) forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging, beredskap og redningstjeneste i våre nordlige havområder. Arbeidet med samfunnssikkerheten må ta utgangspunkt i utfordringene vi står overfor nå. I dette utfordringsbildet blir forebygging viktigere. Klimaendringer øker påkjenningene fra naturhendelser, og globaliseringen øker risikoen for rask spredning av alvorlige smittsomme sykdommer. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret, noe som medfører økt risiko for spionasje, digitale angrep og desinformasjon. Forebygging bedrer evnen til å beskytte våre verdier og øker samfunnets motstandsdyktighet. Bredden i utfordringsbildet og strammere økonomiske rammer gjør det samtidig nødvendig med avveininger om bestemte risikoer og trusler bør prioriteres fremfor andre. Og om hvilke hensyn som skal veie tyngst når beredskapen skal dimensjoneres. Meldingen har vært tett koordinert med Forsvarsdepartementets langtidsplan for forsvarssektoren. Sentrale temaer i koordineringen har særlig vært det sikkerhetspolitiske bildet, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, sammensatte trusler, strategisk kommunikasjon og nasjonal sikkerhet. Meldingen synliggjør også utvalgte deler av hva regjeringen har gjort for å styrke arbeidet med samfunnssikkerheten siden forrige melding om samfunnssikkerheten, Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn, jf. Innst. 326 S (2016-2017).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget