Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vår digitale sikkerhet styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fortsetter arbeidet med å styrke vår digitale sikkerhet nasjonalt, og styrke samarbeidet internasjonalt. Digital sikkerhet er avgjørende for å ivareta velferdssamfunnet, viktige samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser.

- Koronasituasjonen har vist hvor avhengig vi er av digitale løsninger. Samtidig ser vi at det digitale rom gir trusselaktører muligheter til å begå datainnbrudd, drive spionasje, utføre digitale angrep og gjennomføre påvirkningskampanjer. Det viser hvor viktig det er å prioritere arbeidet med digital sikkerhet både hos myndigheter, virksomheter og enkeltindivider, sier Monica Mæland, justis- og beredskapsminister (H).

Digital sikkerhet blir en stadig viktigere del av stats- og samfunnssikkerhetsfeltet. En stor del av trusselaktiviteten mot Norge skjer i dag i det digitale rom. Etterretnings- og sikkerhetstjenestene og politiet viser til et trusselbilde i endring, hvor den digitale risikoen øker. Stadig flere verdier skal passes på, og vi utfordres kontinuerlig av profesjonelle og målrettede aktører. Å sikre god digital sikkerhet er et kontinuerlig arbeid.

- Digitale sikkerhetsbrudd kan bare avverges hvis både virksomheter og privatpersoner bidrar i forebyggende sikkerhetsarbeid. Alle virksomheter anbefales å følge Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) anbefalinger om passord og NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, sier Mæland.

Regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet legger grunnlaget for å gjøre det digitale Norge enda tryggere. Regjeringen presenterer i den nye samfunnssikkerhetsmeldingen tiltak for å styrke vår digitale sikkerhet.

Gjennom etableringen av NSMs nasjonale cybersikkerhetssenter (NCSC) har regjeringen lagt til rette for partnersamarbeid mellom private og offentlige virksomheter og myndighetene. Over 40 virksomheter inngår i senteret.

Regjeringen er opptatt av å sikre tilstrekkelig god digital kompetanse i samfunnet. Denne kompetansen er en knapp ressurs nasjonalt og internasjonalt. Gjennom regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhetskompetanse er det bevilget om lag 800 millioner kroner til å styrke digital sikkerhetskompetanse i tråd med samfunnets behov.

- Jeg ønsker å trekke frem nasjonal sikkerhetsmåned som nå er i gang der målet er å bygge digital kompetanse hos den enkelte ansatte. Nytt i år, er at alle virksomheter i Norge vil få et øvingstilbud for å kunne gjennomføre interne øvelser knyttet til digital sikkerhet som en del av sikkerhetsmåneden. Jeg anbefaler alle virksomheter å gjennomføre øvelser ved bruk av øvingstilbudet, sier Mæland.

Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden