Historisk arkiv

Trygghet i en utrygg verden – regjeringen med ny samfunnssikkerhetsmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Å sørge for innbyggernes sikkerhet er statens viktigste oppgave. Regjeringen har derfor de siste syv årene styrket samfunnssikkerheten kraftig. I dag legges regjeringens nye samfunnssikkerhetsmelding fram.

Stortingsmeldingen Samfunnssikkerhet i en usikker verden presenterer regjeringens politikk på samfunnssikkerhetsfeltet de neste fire årene. I meldingen er forebygging et særlig viktig tema.

-Arbeidet med samfunnssikkerheten må ta utgangspunkt i utfordringene vi står overfor nå. I dette utfordringsbildet blir forebygging viktigere. Forebygging bedrer evnen til å beskytte våre verdier og øker samfunnets motstandsdyktighet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forebygging

Klimaendringer øker risikoen for større naturhendelser. 2020 er året som har vist oss hvordan globaliseringen kan gi rask spredning av alvorlige smittsomme sykdommer, som koronapandemien viser til fulle. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret, noe som medfører økt risiko for spionasje og spredning av desinformasjon og falske nyheter.

Samfunnets økte digitalisering gir statlige og ikke-statlige aktører nye verktøy og arenaer til å forfølge sine strategiske interesser.

-Regjeringen styrker det forebyggende arbeidet gjennom regelverksutvikling, iverksetting av sikringstiltak og gjennom videreutvikling av kunnskap og kompetanse, sier Mæland videre.

Trygghet

Samfunnssikkerhet og trygghet for befolkningen er høyt prioritert av regjeringen. Dette er den andre stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet som regjeringen legger frem, den forrige handlet om beredskap.

-Siden 2013 er politiet styrket med over 3 100 årsverk, over 2 000 av disse er politiårsverk. Vi går forbi to polititjenestepersoner per 1 000 innbygger i 2021. Det er anskaffet tre nye politihelikoptre og i tillegg ferdigstilles politiets nasjonale beredskapssenter, som skal være operativt i 2020. Nødnett er bygd ut, som sikrer nød- og beredskapsaktørenes effektiv og sikker kommunikasjon. De første av 16 nye redningshelikoptre ble satt i drift 1. september 2020. Beredskapen har aldri vært bedre enn den er nå, sier Mæland.

Gode diskusjoner

Bredden i utfordringsbildet og strammere økonomiske rammer gjør det nødvendig fremover å vurdere om bestemte risikoer og trusler bør prioriteres fremfor andre, og om hvilke hensyn som skal veie tyngst når beredskapen skal dimensjoneres.

-Meldingen gir ikke svar på alle spørsmål, men regjeringen ønsker å løfte dem frem og legge til rette for gode diskusjoner, sier justis- og beredskapsministeren.

I samfunnssikkerhetsmeldingen rettes oppmerksomheten særlig mot syv områder: 1) Covid-19 pandemien, 2) sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5) sammensatte trusler, 6) forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging, beredskap og redningstjeneste i våre nordlige havområder.

Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden