Historisk arkiv

Regjeringen leverer på samfunnssikkerhet og beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram sin andre samfunnssikkerhetsmelding. I den nye meldingen er forebygging gjennomgående tema. Forrige samfunnssikkerhetsmelding tok for seg beredskap.

-Samfunnssikkerhet og beredskap er et av regjeringens viktigste satsningsområder, og her har denne regjeringen siden den tiltrådte gjennomført en historisk styrking, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Tall per 31. august viser: Om lag 3100 flere lønnede årsverk totalt i politiet siden regjeringen tiltrådte i 2013. Over 2000 av disse er politiårsverk. I underkant av 1800 flere lønnede årsverk i politidistriktene siden regjeringen tiltrådte i 2013. Over 1500 av disse er politiårsverk.

- Med budsjettforslaget for 2021 er politiets driftsbudsjett økt med om lag 4 milliarder kroner siden 2013. Dette er en reell økning. I tillegg er det bevilget over 5 milliarder til større investeringer i perioden, deriblant nytt beredskapssenter, objektsikring og etablering av sikre datasentre i justissektoren, sier Mæland.

Politiets helikopterberedskap

Politiets helikoptertjeneste er blant områdene som er styrket. I fjor fikk politiet nye og større helikoptre med bedre transportkapasitet. Disse vil bli stasjonert ved politiets nye beredskapssenter.

I tillegg har:

o Politiet de siste årene inngått avtaler med både Kystverkets loshelikoptre (base i Hammerfest og Bergen) samt Luftambulansen (ved PLIVO –hendelser) om bruk av deres helikoptre til transport av politipersonell.

o Og for å sikre at helikopterberedskapen for politiet i Nord-Norge ivaretas fikk politiet fra 1. mai 2020 tilgang på et sivilt helikopter

Redningstjenesten

Redningstjenesten er også et viktig satsningsområde for regjeringen gjennom:

o Anskaffelse av 16 nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King-flåten. De første er allerede i drift.

o At det for å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge tas sikte på å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø.

o Og for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i nordlige havområder opp til Nordpolen, ble det i 2020 startet et arbeid for å opprette økt HF-dekning i de nordligste havområdene. Etter planen skal økt HF-dekning være etablert i løpet av året.

Lokal og regional beredskap

Nødnett ble utbygd og tatt i bruk i hele landet i 2015. Det er i dag om lag 1000 organisasjoner og i overkant av 59 000 abonnenter fra nød- og beredskapsetater som benytter Nødnett. Regjeringen vil også styrke brannutdanningen gjennom å etablere en ny fagskole for brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune og foreslår å bevilge 139,1 mill. kroner til å arbeide videre med etableringen.

Sivilforsvar

I tillegg ble det i år bevilget 30 millioner i til Sivilforsvaret, til styrket beredskap til å håndtere kriser, herunder økte midler til øving, grunnkurs, personell, utstyr og vedlikehold. I perioden 2014 til 2020 ble det bevilget 70 millioner kroner i investeringer til utstyr i Sivilforsvaret.

Digital sikkerhet

Regjeringen lanserte i fjor en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet. Tiltak som er beskrevet i strategien beløper seg til 1,6 milliard kroner, og inkluderer blant annet kompetansetiltak til 800 millioner, og en nasjonal teknisk sikkerhetspakke for å styrke og videreutvikle den nasjonale evnen til å detektere og håndtere alvorlige digitale angrep til omlag 500 mill. I tillegg er det etablert et nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM, og vi har fått på plass en ny sikkerhetslov som er tilpasset dagens utfordringsbilde.

Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden