Offisielt frå statsrådet 20. juni 2008

Blant vedtaka i statsråd i dag er utnemninga av Reidar Hjermann som nytt barneombod.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. juni 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 71 (2007-2008)
Om samtykke til at Norge deltar i den 15. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 68 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 69 (2007-2008)
Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 34 (2007-2008)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalane i 2006 og 2007

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 33 (2007-2008)
Eit sterkt lokaldemokrati
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.meld. nr. 32 (2007-2008)
Bak kulissene
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 70 (2007-2008)
Om utbygging og finansiering av T-forbindelsen – nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland
(Pressemelding)

St.prp. nr. 72 (2007-2008)
Om utbygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetslov).
Besl. O. nr. 90 (2007-2008). Lov nr. 42.
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Finansdepartementet

Ikraftsetting av endringslov til skatteloven av 10. desember 2004 nr. 77 punktene XV og XVI (endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven) og endringslov til skatteloven av 14. desember 2007 nr. 107 punkt VIII (endring i skatteloven).
Lov 10. desember 2004 nr. 77 punktene XV og XVI, trer i kraft 1. juli 2008.
Lov 14. desember 2007 nr. 107 punkt VIII, trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 12. juni 2008 til lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova).
Besl. O. nr. 87 (2007-2008). Lov nr. 43.
Lova tek til å gjelde frå 1. juli 2008.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 5. juni 2008 til lov om medisinsk og helsefaglig forsking (helseforskningsloven).
Besl. O. nr. 83 (2007-2008). Lov nr. 44.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 5. juni 2008 til lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt).
Besl. O. nr. 81 (2007-2008). Lov nr. 45.
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. og enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 94 (2007-2008). Lov nr. 46.
Endringene i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. trer i kraft 1. juli 2008.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse).
Besl. O. nr. 93 (2007-2008). Lov nr. 47.

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 5. juni 2008 til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova.
Besl. O. nr. 82 (2007-2008). Lov nr. 48.
Loven trer i kraft 1. august 2008.
Opplæringsloven § 11-9 trer i kraft 1. januar 2009.

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om mortifikasjon av skuldbrev.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Midlertidig forskrift om avskåret klagerett ved billighetserstatning til tidligere beboere ved heldøgns omsorgstilbud på barnehjem, spesialskoler, fosterhjem og skolehjem i Bergen kommune fastsettes.

4.      Klagesaker m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Ola Haram i NRK Østlandssendingen over Arbeids- og inkluderingsdepartementets avslag av 10. april 2008 på begjæring om innsyn i brev 29. februar 2008. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Odd Magne Ruud utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av seniorrådgiver Thomas Johansson, seniorrådgiver Liv Huus-Hansen, spesialkonsulent Anne Helgerud, seniorrådgiver Stine Alræk Iversen, seniorrådgiver/advokatfullmektig Synve Fosse Opsahl, juridisk kunnskapsforvalter Åsmund Marius Magnæs, advokat Abid Qayyum Raja, politiinspektør Eli Volckmar og seniorrådgiver Øyvind Bernatek som nemndledere i Utlendingsnemnda for 8 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og likestillingsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av Reidar Kvaal Hjermann som barneombud for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Spesialrådgiver Vidar Jarle Landmark utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Stine Hammer utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Raymond Jenssen utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Katharina Rise og politiadvokat Bård Joar Thorsen utnevnes til statsadvokater ved Økokrim.

Politiadvokat Christian Henrik Horn konstitueres som statsdadvokat ved Økokrim inntil videre, dog ikke ut over 31. januar 2009.

Kunnskapsdepartementet

Avdelingsdirektør Sidsel Sparre utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008-2013.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) m.v. kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, om næringsmiddelhygiene og kontroll, kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2009 av avtalen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon for å forestå gjennomføringen av forhandlinger med EU om en EØS-finansieringsordning etter 2009 og markedsadgang for fisk. Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre delegasjonen eller oppnevne ytterligere medlemmer ved behov.

Ambassadør Oda H. Sletnes
Den norske EU-delegasjonen, leder

Avdelingsdirektør Anders Erdal
Utenriksdepartementet, nestleder

Underdirektør Hege M. Hoff
Utenriksdepartementet

Seniorrådgiver Ingrid Schulerud
Utenriksdepartementet

Folkerettsrådgiver Anders Herrød Eide
Utenriksdepartementet

Ekspedisjonssjef Thorvald Moe
Finansdepartementet

Ekspedisjonssjef Hæge Andenæs
Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Ole Andreas Lindeman
Nærings- og handelsdepartementet

Kommunal- og regionalråd Arve Skjerpen
Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Rune Dragset
Fiskeri- og kystdepartementet

Avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad, Finansdepartementet, avløser ekspedisjonssjef Thorvald Moe som Finansdepartementets representant fra 15. august 2008.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen