Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 21. desember 2007

Regjeringa la i statsråd i dag mellom anna fram forslag til lov om marine ressursar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. desember kl. 12.00. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker  

St.prp. nr. 29 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 142/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 24 (2007-2008)
Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 20 (2007-2008)
Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 21 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 25 (2007-2008)
Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven

Ot.prp. nr. 26 (2007-2008)
Om lov om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 22 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 19 (2007-2008)
Om lov om redaksjonell fridom i media
(Pressemelding)

St.meld. nr. 10 (2007-2008)
Knutepunkt. Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 27 (2007-2008) om
A) Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova)
B) Lov om endringar i minerallovgivinga

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. desember 2007 til lov om endringer i folketrygdloven mv.
Besl. O. nr. 30. Lov nr. 118.

Barne- og likestillingsdepartementet

Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) kapittel III barnevernloven, kapittel 7, trer i kraft 1. januar 2008.

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) og opphevelse av lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Loven skal gjelde fra 1. januar 2008 med unntak for følgende krav hvor loven skal gjelde fra 1. januar 2009:
a. Krav som er nevnt i lovens § 1-1 annet ledd, bokstavene a til d.
b. Krav etter ligningsloven.
c.        Krav som er nevnt i lovens § 1-1 tredje ledd, og som fastsettes i medhold av de lover som er nevnt i lovens § 1-1 annet ledd bokstav a-d.
Lovens § 19-3 nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 8 gjelder fra 1. januar 2008, mens de øvrige deler av § 19-3 gjelder fra 1. januar 2009.
Opphevelsen av lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt gjelder fra 1. januar 2009.
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2007 til lov om toll og vareførsel (tolloven).
Besl. O. nr. 37 (2007-2008). Lov nr. 119.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2007 til lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.
Loven gjelder fra 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 38 (2007-2008). Lov nr. 120.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 18. desember 2007 til lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.
Besl. O. nr. 39 (2007-2008). Lov nr. 121.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2007 til lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (forlengelse av midlertidig forbud mot xenotransplantasjon).
Besl. O. nr. 25 (2007-2008). Lov nr. 122.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2007 til lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen).
Delvis ikraftsetting av lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen).
Loven, med unntak av spesialisthelsetjenesteloven § 3-14 annet ledd, jf. loven romertall II, trer i kraft 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 24 (2007-2008). Lov nr. 123.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. desember 2007 til lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år.)
Besl. O. nr. 28 (2007-2008). Lov nr. 124.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. desember 2007 til lov om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven).
Loven gjelder fra 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 36 (2007-2008). Lov nr. 125.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. desember 2007 til lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring).
Besl. O. nr. 34 (2007-2008). Lov nr. 126.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. desember 2007 til lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.
Besl. O. nr. 27 (2007-2008). Lov nr. 127.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. desember 2007 til lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade.
Lovens del I trer i kraft 21. november 2008.
Besl. O. nr. 26 (2007-2008). Lov nr. 128.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. desember 2007 til lov om endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover (fusjon og fisjon over landegrensene).
Besl. O. nr. 35 (2007-2008). Lov nr. 129.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2007 til lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (overføring av oppgåver frå politiet til Lotteritilsynet.)
Loven trer i kraft fra 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 22 (2007-2008). Lov nr. 130.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 8 Andre saker)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2007 til lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (handheving av forbodet mot pyramidespill).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 23 (2007-2008). Lov nr. 131.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 8 Andre saker)

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. desember 2007 til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Besl. O. nr. 29 (2007-2008). Lov nr. 132.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. desember 2007 til lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 40 (2007-2008). Lov nr. 133.

3.      Forskrifter

Finansdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift 4. februar 1994 nr. 108 om renter etter lov om avgift på arv og visse gaver fastsettes.

Forsvarsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 15. desember 2006 nr. 1424 om etablering av tvungent psykisk helsevern mv. og i forskrift 15. november 2002 nr. 1287 om helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer fastsettes.

Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om prøveordning med påtalekompetanse for lensmenn til å overføre saker til konfliktrådet fastsettes.

Forskrift om gjenåpning av avgjørelser avgjort av Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms fastsettes.

Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) og forskrift om endringer i forskrifter til rettergangslovgivningen fastsettes.

Forskrift om endringer i enkelte av Justis- og politidepartementets forskrifter for å tilpasse disse ny tvistelov fastsettes.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 8 Andre saker)

Forskrift om endring i forskrift 15. september 1995 nr. 793 om underholdningsautomater fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 8 Andre saker)

Forskrift om endring i forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for underholdningsautomater fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 8 Andre saker)

Miljøverndepartementet

Forskrift om verneplan for skog fastsettes.
(Pressemelding)

4.      Delegasjon av myndigheit

Statsministerens kontor

Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
Endringene trer i kraft 1. januar 2008.
(Sjå pkt 8 Andre saker)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Departementets myndighet etter loven §§ 7-4 (4), 8-3 (4), 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 10-6 og 12-9 tildeles Landbruks- og matdepartementet. Departementets myndighet etter lovens øvrige bestemmelser tildeles Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet etter allmennaksjeloven § 13-34 første punktum delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til vurdering av lovmessig forankring av den sivile grenseovervåkning:

Tingrettsdommer Jon Karlsrud, Asker, leder
Avdelingsdirektør Magnar Aukrust, Oslo
Seniorrådgiver Mette Birkelund O’Connor, Sørum
Avdelingsdirektør Morten Hansen, Bærum
Seniorrådgiver Unni Kathe Ottersland, Oslo
Rådgiver Monica Furnes, Oslo
Politimester Gunnar A. Aaserød, Hammerfest
Administrasjonssjef Jorunn Clementsen, Haugesund

6.      Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Klage fra korrespondent Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av 19. november, 21. november og 28. november 2007 om å nekte innsyn i dokument 2005/00039-56, dokument 2007/00388-2, dokument 2007/00388-4, dokument 2007/00388-5, dokument 2007/00086-55, dokument 2007/00086-56, dokument 2007/00086-57, dokument 2007/00086-58, dokument 2007/00086-59, dokument 2007/00086-60, dokument 2007/00086-61, dokument 2007/00086-62, dokument 2007/00086-63 og dokument 2007/00017-45 tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Sigbjørn Linga, Hordaland Folkeblad, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 30. oktober 2007 om ikke å gi innsyn i sak 200700011, dokument 8. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Morten Wetland gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med fratredelse 31. desember 2007.

Utnevning av utredningssekretær Snorre Wikstrøm til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med tiltredelse fra 1. januar 2008.
(Pressemelding)

Underdirektør Fredrik Solvang utnevnes til avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Nils Haugstveit, tillike til ambassadør i Montevideo, Uruguay.

Konstituert avdelingsdirektør Jørn Gjelstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Hege Marie Hoff utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av riksmeklingsmann Svein Longva til riksmeklingsmann for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2010.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Ingvild Wold Strømsheim utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Konstituering av assisterande fylkesmann Harald Thune som fylkesmann i Rogaland (vikariat) for ein periode svarande til den tida fylkesmann Tora Aasland er medlem av regjeringa, og med tiltreding frå 1. januar 2008.
(Pressemelding)

Konstituering av assisterande fylkesmann Ola Bjerkaas som fylkesmann i Nordland (vikariat) fram til og med 31. oktober 2009, og med tiltreding frå 1. januar 2008.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Oberst, midlertidig brigader, Jan Christian Ødegaard utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Helse- og omsorgdepartementet

Avdelingsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus, Steinar Torbjørn Aase, utnevnes til fylkeslege/avdelingsleder i Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av lovrådgiver Tonje Meinich som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet for den tid departementet bestemmer, dog ikke utover 30. juni 2009.

Åremålsutnevning av regiondirektør Nils Kristian Moe til politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av politimester Otto Stærk til politimester i Østfold politidistrikt for en ny periode på seks år fra 1. januar 2008.

Åremålsutnevning av konstituert politimester Marie Benedicte Bjørnland til politimester i Vestfold politidistrikt for en periode på seks år fra 1. januar 2008.

Åremålsutnevning av politimester Christine Fossen til politimester i Søndre Buskerud politidistrikt for en ny periode på seks år fra 1. januar 2008.

Åremålsutnevning av visepolitimester Geir Gudmundsen til politimester i Rogaland politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

 Åremålsutnevning av politimester Arnstein Nilssen til politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt for en ny periode på seks år fra 1. januar 2008.

Åremålsutnevning av politimester Trond Prytz til politimester i Nord-Trøndelag politidistrikt for en ny periode på seks år fra 1. januar 2008.

Åremålsutnevning av politimester Elisabeth Kaas til politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt for en ny periode på seks år fra 1. januar 2008.

Åremålsutnevning av politimester Håvard Fjærli til politimester i Helgeland politidistrikt for en ny periode på seks år fra 1. mars 2008.

Åremålsutnevning av politimester Torodd Veiding til politimester i Asker og Bærum politidistrikt for en ny periode på seks år fra 1. januar 2008.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektleder Sander Tufte utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdanningsdirektør Torill Eskeland utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet


Konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Knut Kroepelien som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Bente Nyland til direktør for Oljedirektoratet for 6 år med tiltredelse fra 1. januar 2008.
(Pressemelding)

8.      Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av Seksjon for anti-diskrimineringsarbeid fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.
Overføring av ansvaret for lover fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.
Endringene trer i kraft 1. januar 2008.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 3. mai 2005 om tiltak mot menneskehandel.

Ratifikasjon av overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 143/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlige mobiltelefonnett i Fellesskapet kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 146/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp (kvotedirektivet), samt tilhørende rettsakter, kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Opphevelse av utvidelse 24. mai 1991 nr. 302 av skattefogdens myndighet til å holde utpantingsforretning m.v. fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Namsfogdene i Bergen, Trondheim og Stavanger overføres til de respektive politidistriktene som egne driftsenheter, jf. pl § 16.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Kultur- og kirkedepartementets innlemmelse av tallspillet Keno i Norsk Tippings spillportefølje opprettholdes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles kroner 354 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 19 500 000 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2007 til idrettsformål.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen