Ot.prp. nr. 25 (2007-2008)

Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven

Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven
(krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l., administrative reaksjoner og forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget