Ot.prp. nr. 20 (2007-2008)

Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2005: 10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser

Følg proposisjonen på Stortinget