Offisielt frå statsrådet 19. april 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om framtidas helse- og omsorgstenester.

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. april 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 125 S (2012-2013)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris
20. februar 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 29 (2012-2013)
Morgendagens omsorg

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 122 L (2012-2013)
Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 120 L (2012-2013)
Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Miljøverndepartementet

Prop. 121 L (2012-2013)
Endringer i lov om statlig naturoppsyn

Samferdselsdepartementet

Prop. 123 S (2012-2013)
Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad – Sky i Vestfold
(Pressemelding)

Prop. 124 L (2012-2013)
Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.)
(Pressemelding)

Prop. 126 L (2012-2013)
Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser)
(Pressemelding)

 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. april 2013 til lov om endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger).
Lovvedtak 43 (2012-2013)  Lov nr. 14
Loven trer i kraft straks.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. april 2013 til lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 44 (2012-2013)  Lov nr. 15
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. juni 2013 med unntak av del I §§ 3-3 c og 3-5 samt del II §§ 5-1 og 5-6, som trer i kraft 1. juni 2013 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

 

3. Forskrifter

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel.

 

4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IV til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

 

5. Styrer, utval

Arbeidsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen:

Utvalgets leder:

Daglig leder Sissel Rødevand, Oslo

Medlemmer:

 1. Saksbehandler Bjørg Borger, Askim, Norsk Sjømannsforbund
 2. Advokat og forhandlingssjef Hege-Merethe Bengtsson, Asker, Det norske maskinistforbund
 3. Advokat Birger Mordt, Fredrikstad, Norsk Sjøoffisersforbund
 4. Forbundssekretær Gro Losvik, Randaberg, Industri Energi
 5. Valgt organisasjonssekretær Øyvind Olsen, Kragerø, SAFE
 6. Forhandlingssjef/advokat Pål Tangen, Asker, Norges Rederiforbund
 7. Ass. direktør Klaus Værnø, Oslo, NHO Sjøfart
 8. Adm. direktør Siri Hatland, Sund, Fraktefartøyenes Rederiforening
 9. Pensjonist Tor Arnulf Andersen, Svolvær
 10. Daglig leder Jon Hippe, Oslo
 11. Konsulent Hilde Olsen, Paris
 12. Seniorrådgiver Hege Bunkholt Elstrand, Lørenskog
 13. Seniorrådgiver Lars Fjell Hansson, Oslo
 14. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen, Brussel

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Riksvalgstyret:

Medlemmer:

 1. Signe Øye, Hobøl (Arbeiderpartiet) – leder
 2. Finn Egil Holm, Sande i Vestfold (Fremskrittspartiet) – nestleder
 3. Åse Gunnhild Woie Duesund, Grimstad (Kristelig Folkeparti)
 4. Martin Engeset, Sarpsborg (Høyre)
 5. Harald Hove, Bergen (Venstre)
 6. Ivar Johansen, Oslo (Sosialistisk Venstreparti)
 7. Jorunn Ringstad, Askvoll (Senterpartiet)

Varamedlemmer:

 1. Asmund Kristoffersen, Tingvoll (for Signe Øye)
 2. Øistein Lid, Nittedal (for Finn Egil Holm)
 3. Jan Martin Sahl, Vestvågøy (for Åse Gunnhild Woie Duesund)
 4. Ildri Eidem Løvaas, Oppegård (for Martin Engeset)
 5. Borghild Tenden, Bærum (for Harald Hove)
 6. Edle Daasvand, Oslo (for Ivar Johansen)
 7. Morten Lund, Oslo (for Jorunn Ringstad)

(Pressemelding)

 

6. Klagesaker m.m.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra Østfold Innvandrerråd over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 1. februar 2013 om å ikke behandle søknad om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalget 2013. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Kurdisk Kulturforening Oppland over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 1. februar 2013 om ikke å tildele tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalget 2013. Klagen tas ikke til følge.

 

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i New Delhi, Eivind S. Homme, utnevnes tillike til ambassadør i Thimpu, Bhutan. 

Ambassadør i Buenos Aires, Janne Julsrud, utnevnes tillike til ambassadør i La Paz, Bolivia.

Ambassadør i Abuja, Rolf Kristian Ree, utnevnes tillike til ambassadør i Cotonou, Benin.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Carl Fredrik Fari som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet inntil videre, dog ikke utover 31. mai 2014.

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Geir Evanger som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

 

8. Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen som settestatsråd for statsråd Jonas Gahr Støre ved behandling av klagesak til Helse- og omsorgsdepartementet fra Europharma Apotek AS hvor statsråd Støre på grunn av sitt vennskap med styreleder i klagers morselskap anses inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge, Canada, Danmark, Finland, Island, Russland, Sverige og USA om samarbeid om beredskap og respons ved marin oljeforurensning i Arktis.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 157/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/49/EF om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF med hensyn til visse opplysningskrav for mellomstore selskaper og plikten til å sette opp konsernregnskap kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og Belgias regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Kulturdepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2012 til idrettsformål, totalt 1 640 600 000 kroner, fordeles i 2013.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.

Det stilles statlig forsikring for forsikringsverdien begrenset oppad til 7 350 mill. kroner for verk i henhold til oppdaterte verkslister for utstillingen “Munch 150”. Utstillingen vises i Munchmuseet/Oslo kommune og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 1. juni til 13. oktober 2013.

Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 11. mai til og med 3. november 2013, og er betinget av at Sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Munchmuseet/Oslo kommune.

Til toppen