Historisk arkiv

Yrkestransportloven: Endringer skal forbedre organiseringen av løyveadministrasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vegtransporten preges i stadig større grad av internasjonale regler. For å legge forholdene til rette for transportbransjen, ønsker regjeringen å effektivisere organiseringen av løyvemyndighetene og tilpasse det norske lovverket til nye EØS-regler. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at regjeringen i dag har lagt fram forslag til lovvedtak om endringer i yrkestransportloven.

- Vegtransporten preges i stadig større grad av internasjonale regler. For å legge forholdene til rette for transportbransjen, ønsker regjeringen å effektivisere organiseringen av løyvemyndighetene og tilpasse det norske lovverket til nye EØS-regler. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at regjeringen i dag har lagt fram forslag til lovvedtak om endringer i yrkestransportloven.

Endringene legger til rette for å innføre nye EU-bestemmelser om yrkes- og markedsadgang som er på veg inn i EØS-avtalen.

En av endringene går ut på å gi hjemmel til å kreve at transportører som søker om løyve for person- og godstransport på veg skal være etablert i Norge. For det andre skal det gis hjemmel til å opprette og drifte et register over vegtransportører. Det skal også gis hjemmel til å erklære personer som har begått alvorlige overtredelser på yrkestransportregelverket uegnet til å lede transportvirksomhet i alle EØS-land.

Regjeringen går også inn for å legge til rette for at internasjonalt løyve skal gjelde som løyve for nasjonal transport som ikke er behovsprøvd, det vil si vegtransport unntatt blant annet drosjetransport og rutetransport. Dette forslaget fremmes for å forenkle administrasjonen av løyver som følge av at vilkårene for nasjonale og internasjonale løyver er like.  

På bakgrunn av samordningen av nasjonale og internasjonale løyver og endringene som legger til rette for å innføre EU-bestemmelsene, går regjeringen inn for å overføre ansvaret for å utstede løyver for nasjonal vegtransport som ikke er behovsprøvd fra fylkeskommunene til Statens vegvesen. Videre foreslås det å overføre ansvaret for å utstede løyver for internasjonal vegtransport fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen.

Disse to endringene bidrar til å sikre likebehandling av løyvesøknader, i og med at myndigheten ligger hos én instans, Statens vegvesen. I tillegg styrkes personvernet ved bruk av det elektroniske registeret over vegtransportører, som denne etaten skal opprette og drifte. Hensynet til personvern ved behandling av sensitive personopplysninger er et viktig argument for å samle myndigheten i ett organ.  

Ansvaret for å utstede løyver for behovsprøvd vegtransport skal fortsatt ligge hos fylkeskommunene.   

Endringene som følger av EU-reglene vil tre i kraft etter at reglene er tatt inn i EØS-avtalen. Regjeringen legger opp til å innføre den nye organiseringen av løyvemyndigheten tidligst i 2014.For flere opplysninger – se: