BUDSJETTAVTALE FOR STATSBUDSJETTET FOR 2001 MELLOM ARBEIDERPARTIET, KRISTELIG FOLKEPARTI, SENTERPARTIET OG VENSTRE

BUDSJETTAVTALE FOR STATSBUDSJETTET FOR 2001 MELLOM ARBEIDERPARTIET, KRISTELIG FOLKEPARTI, SENTERPARTIET OG VENSTRE

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges til grunn for budsjettavtalen mellom Ap, KrF, Sp og V (heretter kalt "avtalepartene") med følgende endringer:

 1. Avtalepartene er enige om følgende bevilgningsendringer:

- økte utgifter: 1 500 mill. kr.
- reduserte utgifter: 1 172 mill. kr.
- økte inntekter (netto): 328 mill. kr.
0 mill. kr.

Utover dette kompenseres kommunenes avsetninger som følge av endringer i barne- og etterlattpensjoner for inntil 1 ^1 mrd. kr, jf. pkt 27, og det settes av ytterligere 500 mill. kr. til Fondet for forskning og nyskaping.

 1. Avtalepartene er enige om følgende økte bevilgninger på til sammen 1 500 mill kroner ut over Regjeringens forslag:

Millioner kroner

Utenriksdepartementet

5

115/72

Nasjonalt senter for menneskerettigheter

5

Kirke- utdannings og forskningsdepartementet

430

228/21

Kvalitetsutvikling i grunnskolen

25

210/70

Privateide skole- og kirkebygg

7

240/70

Private skoler

25

253/60/70

Folkehøyskoler

10

Universiteter og høyskoler

260-263

Oppheve studieplasskutt ved universitetene

100

260-263

Forskningsopptrapping og omstillingsarbeid ved universitetene

100

260-263

Lønns- og priskompensasjon ved universitetene

10

273

Statlige kunsthøyskoler, Oslo

1

273

Statlige kunsthøyskoler, Bergen

1,5

274

Høyskolene

30

274

Høyskolene, forkurs ingeniørutdanning

9

2410/70

Stipendordning for 19-åringer på folkehøyskole

17

2410/70

Utenlandsstudenter, gebyrstipend

12

294

Kirken, OVF tilbakeføring

20

294/71/18

Økumenisk arbeid

3

294/71/18

Norges kristne råd

0,8

294/71/18

Kirkelig Fellesråd

25

282/70

Private høyskoler

30

282/70

Barrat Dues musikkinstitutt, husleietilskudd

1,7

284/71

Vannakademiet

2

Kulturdepartementet

75

320/60

Kulturbygg, lokale og regionale

23

320/50

Norsk kulturfond

3,5

320/51

Fond for lyd og bilde

2

320/80

Tilskuddsordning for frivillige organisasjober

15

328/60

Tilskuddsordning for arkiv, bibliotek, museer (oppfølging ABM)

8

328/78

Internasjonalt kultursenter og museum

1

323/71

Region/landsdelsinstitusjoner - Regionale symfoniorkestre

10

320/74

Norsk Kulturråd, norsk kulturfond, barnebøker (Ungd. Kulturmønstring)

7

324/60

Scenekunst i fylkeskommunen (kulturbåten Innvik)

2,8

326/74

Det norsk Samlaget - etablering av Nynorsk Barnebokklubb

1,3

335/73

Pressestøtte, anvendt medieforskning

1,4

Justisdepartementet

50

466/1

Framskynde innføring av advokatsalærer

31

440/1

Politi- og lensmannsetaten

17

470/72

Fri rettshjelp, tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak (studentdrevet fri rettshjelp)

2

Kommunal- og regionaldepartementet

160

580/70

Bostøtte

160

Helse- og sosialdepartementet

160

719/71

Opplysningstiltak, forebygging av uønskede svangerskap

2

719/72

AAN

1

673/61

Vertskommunetilskuddet

26

743/62

Psykiatriplanen

70

2711/75

Opptreningsinstitusjoner, godkjente

35

2711/74

Glittreklinikken

10

610/70

Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid

4

614/63

Tilskudd for rusmiddelmisbrukere mv.

6

614/70

Tilskudd, bla. Evangeliesentrene og Kraft

6

Barne- og familiedepartementet

40

830/21

Foreldreveiledning og samlivstiltak, samlivstiltak

3

846/70

Driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner

1

852/70

Adopsjonsstøtte

5

854/71

Barne- og ungdomstiltak, Landsforeningen for barnevernsbarn

0,5

857/70

Driftsstøtte barne- og ungdomsorganisasjoner

1

857/73

Ungdomstiltak i større bysamfunn

3

857/74

Ungdomssatsing i distriktene

0,5

857/75

Barne- og ungdomstiltak (Oppfylling av stortingsvedtak om ny tilskuddsordning)

25

857/79

Internasjonalt ungdomsarbeid

1

Nærings- og handelsdepartementet

50

911/77

Teknologisk institutt

6

911/77

Veiledningsinstituttet for Nord-Norge

4

920/50

Forskning og utvikling

15

961/70

Reiselivstiltak

7,5

970/70

Internasjonaliseringstiltak, eksportfremme

5

2425/51

SND, distriktsutviklingstiltak

12,5

Fiskeridepartementet

20

1060/70

Redningsselskapet

10

1023

Fiskeri- og havbruksforskning

10

Landbruksdepartementet

10

1142/71

Miljøtiltak i skogbruket

5

1140/77

Frivillige organisasjoner, bla. 4H

3

1100/ny

Kompetansesenter i Nord-Norge

2

Samferdselsdepartementet

390

1301/70

Tilskudd til kollektivtransport

190

1320/23

Ferger

80

1301/70

Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport, inkl. satsing på hydrogenbiler

5

1320/30

Samferdselsinvesteringer, bla. rassikring (gjenopprette egen post)

115

Miljøverndepartementet

50

2465

Intensivere arbeidet med elektroniske sjøkart for norskekysten

20

1401/70

Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organisasjoner

3

1427/70

Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål

5

1427/74

Tilskudd til friluftstiltak

4

1429/60

Riksantivaren, regionale kulturminnetiltak

6

1441/64

Statens forurensningstilsyn, Aksjon Jærvassdrag

3,5

1442/70

Miljødata, forurensing og miljøeffektivitet, tilkudd til kommunal formidling

3,5

1426/31

Tautra, departementets andel

5

Olje- og energidepartementet

60

1825/72

Energiøkonomisering

60

SUM

1500

Inntektssystemet:

Avtalepartene er enige om å flytte 29 mill kr. til leirskoler fra rammetilskuddet til kommunene tilbake som øremerket tilskudd over KUFs budsjett.

 1. Avtalepartene er enige om følgende reduserte utgifter på til sammen 1172 mill. kr:

Millioner kroner

Utenriksdepartementet

241,0

116/71

Låne- og tilskuddsordninger under EØS-avtalen

241,0

Kirke-, utdannings- og forskningsdept:

101,0

202/01

Læringssenteret

2,0

203/01

Statens Utdanningskontor.

4,0

206/50

Tilskudd til Sametinget

2,0

229/62

Kommunale merutgifter, midl. lok

15,0

231/66

Tilskudd til tekn. undervisn.utstyr

10,0

238/01

Kvalitetsutv. i videreg.sk.

10,0

239/75

Tilskudd til videreg.

3,0

258/21

FoU-arbeid i voksenoppl.

5,0

274

Høyskolene, utstyr (ikke vitenskapelig utstyr)

10,0

285/55

Forskningsrådet, administrasjon

3,0

Diverse kutt driftsposter og 21-23-poster

37,0

Forsvardepartementet:

100,0

1733/01 Luftforsvaret

100,0

Kulturdepartementet:

6,0

Kutt driftsposter på følgende kapitler 300/301/305/320/321/322/323/324/326/328/329/334, post 01

6,0

Arbeids- og administrasjonsdept.

62,0

1590

Aetat

20,0

2445/49

Statsbygg/Kjøp av eiendommer

25,0

1580/31Videreføring av byggeprosjekter

17,0

Landbruksdepartementet

6,0

Diverse driftsposter

6,0

Samferdselsdepartementet

76,7

1330/71

Tilskudd til ekspressbusser

76,7

Miljøverndepartementet

8,0

1470/01 Int. samarbeid, drift

1,5

1442/01 Miljødata, forurensning etc., drift

1,5

1441/01 SFT, drift

1,0

1422/01 Biomangfold, friluftsliv etc.

1,0

1410/21 Miljøovervåkning

3,0

Olje- og energidepartementet

5,0

1800/22

OED

1,0

1810/01

OD

1,0

1820/01

NVE

0,5

1830/21

Energiforskning, spes. Driftsutg.

0,5

1830/50

Norges Forskningsråd

2,0

Nærings- og handelsdepartementet

56,0

Driftsposter

6,0

2420/50

Utviklingstilskudd

50,0

Kommunal- og regionaldepartementet

16,0

Diverse driftskutt

5,0

521/71

Kunnskapsutvikling

2,2

536/21

Forsknings- og utviklingsoppdrag

1,0

551/58

Regionale samordningstiltak

1,0

552/56

Omstilling og nyskaping

3,0

581/71

Byfornyelse og boligkvalitet

2,0

581/73

Tilskudd til opplysning, info

1,0

581/78

Utv. av bomiljø/boligforv/boligpol.

0,8

Barne- og familiedepartementet

2,0

844/21

Kontantstøtte, spes. driftsutg.

0,5

865/21

Forbrukerpol. tiltak og int. samarb.

0,5

Diverse driftsposter og 21-23 poster

1,0

Sosial- og helsedepartementet

45,0

Diverse driftsposter og 21-23-poster

31,5

Diverse NFR

3,0

701/21

Forskning og forsøksvirksomhet

7,0

739/21

Forsøk og utv. Sykehussektoren

3,5

Justisdepartementet

47,3

Diverse driftsposter og 21-23 poster

17,5

481/45

Dir. for sivilt beredskap

5,8

Økt passgebyr, 360 kr til ca. 490 kr.

24,0

Fiskeridepartementet

6,0

Diverse driftsposter

6,0

Annet

394,0

Effektivisering av offentlige innkjøp

75,0

Nedsatt ymse

269,0

Uførepensjon, bedre oppfølging

50,0

Totalt

1 172,0

 1. Avtalepartene er enige om følgende endringer på inntektssiden som til sammen øker de bokførte inntektene med 328 mill. kr:

Bokført

Påløpt

Red. moms-satsen på mat til 12 pst fra 1/7-01

-2 150

-3 250

Momskompensasjon på kjøtt fjernes

250

250

Persontransporten unntas fra moms-systemet

-145

-213

Overnatting unntas

-133

-200

Reisebyråer unntas

-33

-50

Fornøyelsesparker og alpinanlegg unntas

-30

-45

Sirkus unntas

-2

-3

Null-sats for ferging av kjøretøy opprettholdes

-23

-35

Null-sats for omsetning av el-biler fra 1.7.01

-8

-10

Reversere kompensasjon til busser

50

50

Reversere kompensasjon til jernbane

50

50

Reversere kompensasjon til ferger

35

35

Reversere kompensasjon til syketransport

40

40

Ikke redusere avgiften på brennevin

50

60

Reversere kompensatoriske tiltak - forebygging og kontroll, jf. foregående punkt

40

40

Økt mva fra 23 til 24 pst fra 1/1-01

4 300

5 200

Ikke innføre Regj. forslag til konjunkturavgift

-5 450

-7 030

Innføre konjunkturavgift på næringsbygg 10%

0

1 600

Redusere satsene for saldoavskr. fra 1/1-00

2 630

2 630

11 pst. skatt på aksjeutbytte m/bunnfradrag

-280

-350

Endringer i Regj. Forslag til delingsmodellen

-320

-575

Ingen reduksjon i formuesskatten

0

0

Øke el-avg. 1 øre og tilsv. økn. i avg. på fyringsolje

590

750

Frita fjernvarmeprodusenter for el-avgift

-8

-11

Ikke øke el-avgiften for industrien

-360

-480

Innføre el-avgift for adm.bygg i industrien

100

135

Halvere lav sats på svovelavgiften

-50

- 55

Endret fordeling av gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

750

750

Øke utbytte fra statsselskapene

200

200

Øke ligningstakstene på fast eiendom med 5%

235

295

SUM

328

-222

 1. Avtalepartene er enige om å foreta en fornyelse av merverdiavgiftsystemet, med følgende endringer i forhold til Regjeringens forslag:
 1. Moms-satsen på matvarer reduseres til 12 pst. med virkning fra 1.7.2001. Den foreslåtte kompensasjonsordning for kjøttvarer faller bort.
 2. Persontransport, med unntak av lufttfart, og reiseliv unntas fra merverdiavgiftssystemet fra 1.7.2001. Dette inkluderer adgangsbilletter til alpinanlegg og fornøyelsesparker.
 3. Luftfart (persontransport med luftfartøy) skal ha null-sats i tråd med Regjeringens forslag.
 4. Ferging av kjøretøy skal fortsatt ha null-sats.
 5. Sirkus faller inn under momsfritaket for kultursektoren
 6. Omsetning av el-biler skal ha null-sats fra 1.7.2001.
 7. Unntaket for lotterier mv. og agenter/formidlere av lotterier skal også omfatte lotterientreprenører
 8. Den generelle merverdiavgiftsatsen heves til 24 pst. fra 1.1.2001.
 1. Partene ber Regjeringen i Revidert Nasjonalbudsjett 2001 komme tilbake med en nærmere vurdering av momsreformens virkning på forholdet mellom tjenester utført av egne ansatte og kjøp av tjenester. Virkningen for de frivillige organisasjoner må også vurderes i denne sammenheng.
 2. Avtalepartene er enige om å fjerne investeringsavgiften med virkning fra 1.1.2002. Investeringsavgiftsloven vedtas opphevet samtidig med endringer i merverdiavgiftsloven med virkning fra 1.1.2002. Lovens oppkrevingsbestemmelser med mer må imidlertid gjelde så lenge som det er nødvendig for å få innbetaling av siste termin 2001.
 3. Avtalepartene er enige om ikke nå å iverksette forslaget om fritak for skatt på næringsformue. Det foretas ikke endringer i aksjerabatten og 80-prosentregelen i 2001.
 4. Regjeringens forslag til konjunkturavgift innføres ikke. Den foreslåtte kompensasjonen overfor stat og kommune som følge av avgiften reverseres. Det innføres som alternativ en konjunkturavgift på 10 pst. på næringsbygg som pålegges investeringer i næringsbygg (nybygg eller påkostede bygg) knyttet til saldogruppe g og h i skatteloven § 14-41, i fra 1.1.2001. Avgiften skal ikke pålegges bygg som er kontrahert før 18.11.2000. Avgiften antas å ha en provenyvirkning på 1,6 mrd. kroner på påløpt basis og må sees i sammenheng med fjerning av investeringsavgiften fra 1.1.2002.
 5. Avtalepartene er enige om følgende endringer i avskrivningssatsene:
 1. (kontormaskiner og lignende) reduseres fra 30 pst. til 25 pst.
 2. (ervervet forretningsverdi) reduseres fra 30 pst. til 20 pst. i tråd med Regjeringens budsjettforslag
 3. (vogntog, lastebiler, busser mv) reduseres fra 25 pst. til 20 pst.
 4. (personbiler, maskiner, inventar mv.) reduseres fra 20 pst. til 15 pst.
 5. (skip, rigger mv.) reduseres fra 20 pst. til 14 pst.
 6. (fly, helikopter mv.) endres ikke.
 7. (bygg og anlegg, hoteller mv.) reduseres fra 4(8) pst. til 2(6) pst.
 8. (forretningsbygg) reduseres fra 1(2) pst. til 0(1) pst.
 1. Avtalepartene er enige om at det innføres en midlertidig skatt på aksjeutbytte på mottakers hånd utbetalt etter 5. september 2000 i tråd med Regjeringens forslag. Skattesatsen settes til 11 pst., med et bunnfradrag på kr. 10 000 i begge skatteklasser.
 2. Det legges fram forslag til et nytt system for beskatning av nærings- og kapitalinntekter med virkning fra og med budsjettåret 2002. Reformen legges frem senest sammen med statsbudsjettet fra 2002. Partene er enige om at denne skattereformen skal bygge på følgende prinsipper:
 1. en mer rettferdig fordeling
 2. nøytralitet mellom ulike investerings-, finansierings- og virksomhetsformer
 3. en effektiv beskatning av kapitalinntekter
 4. en tilnærming mellom beskatningen av kapital og arbeid slik at delingsmodellen dermed blir avviklet.

Den midlertidige utbytteskatten faller bort ved overgangen til det nye skattesystemet for 2002.

 1. Taket i delingsmodellen og identifikasjonsreglene for ikke-liberale yrker endres ikke.
 2. Avtalepartene er enige om endringer i skattelovens regler om gjelds- og gjeldsrentefordeling mellom Norge og utlandet fra 2000 for etterskuddspliktige. Endringene forutsettes å stramme inn fradragsretten for lånefinansiering av filial i utlandet, når filialens overskudd er unntatt fra beskatning i Norge. Regjeringen bes fremme forslag til lovendring.
 3. Regjeringens forslag om el-avgift på 1 øre pr kWh på industrien m.m., frafalles. Det innføres i stedet en ordinær el-avgift på industriens forbruk av kraft til administrasjon og annen virksomhet. Avgiften skal ikke pålegges elektrisitet brukt til produksjon. Videre fritas fjernvarmeprodusenter for el-avgift. I tillegg er partene enige om å halvere den lave satsen i SO2-avgiften.
 4. Avtalepartene er enige om å avvikle den ekstraordinære svovelavgiften på 26 øre på mineralolje som er omfattet av autodieselavgiften fra 1.7.2001. Reduksjonen i autodieselavgiften på 32 øre fra samme dato gjøres kun gjeldende for diesel med opp til 50 ppm svovelinnhold.
 5. Avtalepartene er enige om å øke utbytte fra statsselskapene med 200 mill. kr. utover Regjeringens forslag. Dette innebærer økt utbytte fra SND Invest med 60 mill. kr. og fra Statkraft på 140 mill. kr.
 6. Auksjon av oppdrettskonsesjoner erstattes med et vederlag knyttet til tildeling og produksjon ved matfiskanlegg. Det skal ved tildeling settes de vilkår som finnes nødvendige, som for eksempel lokalisering på kommunenivå. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag ved årsskiftet i en egen odelstingsproposisjon.
 7. Avtalepartene viser til Regjeringens utlysning av konsesjon til drift av riksdekkende reklamefjernsyn. Avtalepartene er enige om at det skal kreves vederlag ved tildeling av konsesjon. Avtalepartene vil utover dette stå fritt ved behandlingen av saken i Stortinget.
 8. Avtalepartene viser til Regjeringens forslag om etablering av et felles statlig/privat investeringsselskap. Avtalepartene vil stå fritt ved behandlingen av saken i Stortinget. Forslaget har ikke konsekvenser for budsjettbalansen.
 9. Det skal stimuleres til økt innenlandsk bruk av naturgass i systemer med fjernbåren varme og i transportsektoren der dette lar seg gjøre, herunder ferger.
 10. Avtalepartene er enige om å be Regjeringen om å øke taket for støtte til fjernvarmeprosjekter i tråd med nivået på bevilgningene. Årsbegrensningen for støtte til fjernvarmeprosjekter fjernes.
 11. Regjeringen vil i Statsbudsjettet for 2002 legge fram en vurdering av om det er mulig å tilpasse sluttbehandlingsavgiften for avfall slik at den i større grad enn i dag stimulerer til energigjenvinning og samsvarer med miljøkostnadene forbundet med sluttbehandling av avfall for alle anlegg.
 12. Avtalepartene er enige om at midler til støtte til naturgass under kap 1825, post 72 (ENØK-bevilgningene under OED) skilles ut som egen budsjettpost.
 13. Avtalepartene ber Regjeringen fremme forslag til tiltak for å øke tilgangen på arbeidskraft i Norge blant annet gjennom etter- og videreutdanningsreformen, økt arbeidsinnvandring, en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og tiltak for å skape større fleksibilitet mellom arbeid og trygd.
 14. Avtalepartene viser til at Sandman-utvalgets innstilling ble lagt fram i september i år og at Regjeringen har sendt innstillingen på høring. Partene ber Regjeringen fremme konkrete forslag til hvordan veksten i sykefraværet og uføretrygding kan reduseres.
 15. Avtalepartene er enige om å kompensere for kommunenes avsetninger som følge av endringer i barne- og etterlattpensjoner for inntil 1 ^1 mrd. kr. Det legges til grunn at overføringene benyttes til å bygge opp slike pensjonsfond. Overføringene er således en tvungen sparing på linje med avsetningen til utvidet ferie i 2000 og 2001.
 16. Avtalepartene ber Regjeringen i forbindelse med Kommuneøkonomiproposisjonen for 2002 foreta en gjennomgang og drøfting av gjeldssituasjonen i kommunesektoren.
 17. Avtalepartene viser til Hervik-utvalgets innstilling og Regjeringens oppfølging av denne i statsbudsjettet for 2001 med forslag om etablering av en ny tilskuddsordning fra 1.7.2001. med budsjettramme på 200 mill. kr. Partene er enige om å be Regjeringen komme tilbake i Langtidsprogrammet og Revidert Nasjonalbudsjett 2001 med en drøfting av videre oppfølging for å sikre større forsknings- og utviklingsinnsats i næringslivet.
 18. Avtalepartene ber Regjeringen evaluere erfaringene med tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms og virkninger av ulike tiltak.
 19. Avtalepartene ber Regjeringen utrede et utviklingsfond som kan brukes til nærmere bestemte bistandsformål i fattige utviklingsland.
 20. Avtalepartene forplikter seg til å sørge for flertall for det justerte forslag til statsbudsjett – slik det fremgår av denne avtalen – under behandlingen av fagbudsjettene. På de punkter der det ikke er avtalt endringer, forplikter partene seg til å stemme for Regjeringens forslag.
 21. Det tas forbehold om mindre justering av tallene.
 22. Denne avtalen gjelder for budsjettet 2001. Eventuelle behov som noen av avtalepartene måtte ha for endringer av økonomiske størrelser som omfattes av denne avtalen, må drøftes med avtalepartene.

Oslo, 18. november 2001

For Arbeiderpartiets stortingsgruppe For Kristelig Folkepartis stortingsgruppe

Hill-Marta Solberg Kjell Magne Bondevik

For Senterpartiets stortingsgruppe For Venstres stortingsgruppe

Odd Roger Enoksen Lars Sponheim