Revidert nasjonalbudsjett 2009

Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2009

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

Dokumenter:

St.meld. nr. 2 (2008–2009) Revidert nasjonalbudsjett 2009
St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009
Ot.prp. nr. 95 (2008–2009) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Pressemeldinger:

Finanskrisen rammer Norge mindre enn andre land
Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009
Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

Tallene bak figurene:

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2009 i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Nasjonalbudsjettet. For å kunne åpne formatet xls må man ha installert programmet Excel.

Kapittel 1 Hovedlinjene i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi (xls) (html)
Kapittel 2 De økonomiske utsiktene  (xls) (html)
Kapittel 3 Den økonomiske politikken (xls) (html)

Annet:

Lysark fra pressekonferansen
Pressehefte

___________________________________________

Regjeringens tiltakspakke 2009

Regjeringens forslag til tiltak mot arbeidsløshet ble lagt frem mandag 26. januar. Under finner du de viktigste dokumentene.

Dokumenter:

St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid
Ot.prp. nr. 30 (2008-2009) Om lov om endringer i skatteloven

 

Pressemeldinger:

Regjeringen legger fram tiltak for arbeid
20 milliarder kroner til nye tiltak for arbeid
Målrettede skattelettelser for næringslivet
Nye tiltak for å bekjempe økt arbeidsledighet
Framtidsrettet og grønn omstilling for arbeid

Pressehefte (pdf)

Lysark fra pressekonferansen

 

___________________________________________

Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til statsbudsjett for 2009

 

Budsjettdokumenter

Nasjonalbudsjettet 2009
Statsbudsjettet 2009
Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2009
Skatteopplegget 2009 Lovendringer
Finansdepartementets fagproposisjon

Lommebudsjettet 2009

 

Finansdepartementets pressemeldinger

- Et budsjett for fellesskapet
Nøkkeltall i budsjettet for 2009
Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2009
Endringer i formuesskatten gir bedre fordeling
Lavere og mer rettferdig arveavgift
Billigere å kjøpe lavutslippsbiler
Boligsparing for ungdom (BSU) utvides
Løna arbeid i heim og fritidsbustad
Regjeringen styrker bekjempelsen av økonomisk kriminalitet
Slutt med toll på truser
Endringer i avskrivningsreglene
Innstramming i fritaksmetoden
Presiseringer i kontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen
Statens pensjonsfond - Utland: Robust og langsiktig forvaltning