Statsbudsjettet 2007

- Et budsjett for økt rettferdighet og bedre fellesskapsløsninger

- Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen. (06.10.06)

Nøkkeltall i budsjettet for 2007

Norsk økonomi er inne i sitt fjerde år med sterk vekst. Den høye veksten har etter hvert gitt en markert bedring i arbeidsmarkedet. Det har aldri vært flere sysselsatte i Norge, og arbeidsledigheten er betydelig redusert. Regjeringen legger opp til å holde bruken av petroleumsinntekter på et nivå som kan understøtte en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi. (06.10.06)

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Statens samlede inntekter i 2007 er anslått til 1 020 milliarder kroner, og samlede utgifter til 713 milliarder kroner. (06.10.06)

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2007

Skatte- og avgiftspolitikken føres videre i 2007 på grunnlag av det linjeskiftet som skjedde høsten 2005. Regjeringen vil at høyinntektsgrupper skal bidra mer til fellesskapet, og øker toppskatten og formuesskatten. De med lavere inntekter får skattelettelser gjennom økt minstefradrag. Skatte- og avgiftsnivået økes med om lag 2 milliarder kroner fra 2006 til 2007. Det gir rom for å finansiere velferd som brede grupper får del i. (06.10.06)

Omlegging av bilavgiftene for et bedre miljø

For å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere CO2-utslipp, foreslår Regjeringen å erstatte slagvolum med CO2-utslipp ved beregning av engangsavgiften. Det gis samtidig en mindre lettelse i engangsavgiften for nye personbiler. Det foreslås også enkelte endringer i satser og avgrensninger mellom næringskjøretøy og personkjøretøy, i tillegg til en økning i engangsavgiften for campingbiler. (06.10.06)

Utslippsavgift på NOx

Som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2006, foreslår Regjeringen å innføre en avgift på NOx-utslipp fra 1. januar 2007. Avgiften skal bidra til å oppfylle NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen som regulerer grenseoverskridende utslipp til luft. Avgiften settes i første omgang til 15 kroner pr. kg NOx, og det gis kompensasjoner til enkelte berørte næringer. (06.10.06)

IPA og livrenter

Finansdepartementet foreslår som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2006 å avvikle fradragsretten for innskudd til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) med virkning fra og med 12. mai i år. Videre foreslås det å avvikle formuesskattefritaket for individuelle livrenter. (06.10.06)

Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2007

Regjeringen fremmer forslag til ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Forslaget er i tråd med det opplegget som ble godkjent av ESA i juli. Forslaget innebærer at de fleste kommunene som var omfattet av ordningen før omleggingen i 2004, igjen vil få en redusert arbeidsgiveravgiftssats. Et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel vil dermed igjen være på plass i Distrikts-Norge. (06.10.06)

Et budsjett for en bærekraftig utvikling

- Miljøpolitikk og bærekraft går som en grønn tråd gjennom Regjeringens budsjettforslag. Skatte - og avgiftspolitikken oppmuntrer til miljøriktig handling blant annet gjennom omlegging av bilavgiftene og innføring av en NOx avgift. Sammen med satsing på fornybar energi, CO2-kjeder og kjøp av CO2-kvoter er dette viktige bidrag til våre internasjonale forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen og Gøteborg-protokollen, sier finansminister Kristin Halvorsen. (06.10.06)

Reorganisering av skatteetaten

I 2007 starter en omfattende reorganisering av skatteetaten. Dette skjer i forståelse med de ansatte og sikrer en god ressursutnyttelse i etaten som fortsatt vil ha en desentralisert struktur. (06.10.06)

Fiscal Budget 2007: Supporting a Continued Balanced Development

The performance of the Norwegian Economy continues to be strong for the fourth year running, fuelled by low interest rates and strong growth in petroleum investment. (06.10.06) (06.10.06)

Finanstalen 2006

(06.10.06)

 

Dokumenter:

St.prp. nr. 1 (2006-2007): Gul bok
(pdf-versjon 1,5 MB)

St.meld. nr. 1 (2006-2007)
(pdf-versjon 7 MB )

St.prp. nr. 1 (2006-2007)
(pdf-versjon 2 MB)

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)
(pdf-versjon 1,4 MB)

De enkelte departementenes budsjettdokumenter