Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

68/2006

Statens samlede inntekter i 2007 er anslått til 1 020 milliarder kroner, og samlede utgifter til 713 milliarder kroner.

Pressemelding

Nr.: 68/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00 / mobil 97 78 74 86, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell

Statens samlede inntekter i 2007 er anslått til 1 020 milliarder kroner, og samlede utgifter til 713 milliarder kroner.

Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 365 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 57 milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes inn ved overføring fra Statens pensjonsfond - Utland.

Inntektene på 1 020 milliarder kroner foreslås bevilget på knapt 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. De største inntektene er (prosenttallene viser andelen av totale inntekter og utgifter):

  • Petroleumsinntekter: 384 milliarder kroner (38 prosent)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 175 milliarder kroner (17 prosent)
  • Merverdiavgift: 168 milliarder kroner (16 prosent)
  • Skatt på formue og inntekt: 154 milliarder kroner (15 prosent).

Utgiftene på 713 milliarder kroner foreslås på over 1 000 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og overføringer, og er fordelt på en rekke ulike formål. De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader: 245 milliarder kroner (34 prosent)
  • Andre overføringer. Dette er blant annet overføringer til helseforetakene, universiteter og høgskoler, barnetrygd, kontantstøtte, utviklingshjelp, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning: 216 milliarder kroner (30 prosent)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder er Forsvaret, politiet, trygdeetaten og jernbane- og riksvegnettet: 109 milliarder kroner (15 prosent)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre: 101 milliarder kroner (14 prosent).

Tabellen viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene. Bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner er ikke tatt med i tabellen. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet 2007.

Statsbudsjettets inntekter og utgifter 2007, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

635,9

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

583,9

Skatt på formue og inntekt

153,6

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

174,9

Merverdiavgift og investeringsavgift

168,2

Avgifter på tobakk og alkohol

17,0

Avgift på bil, bensin mv.

44,6

Elektrisitetsavgift

6,5

Tollinntekter

1,7

Andre avgifter

17,4

Inntekter av statens forretningsdrift

2,6

Renter og aksjeutbytte

30,7

Andre inntekter

18,7

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

692,9

Folketrygden, alderspensjon

93,2

Folketrygden, sykepenger

27,7

Folketrygdens øvrige sosiale formål

86,2

Folketrygdens helsedel

20,0

Folketrygden, fødsels- og adopsjonspenger

11,0

Folketrygden, arbeidsliv

7,4

Regionale helseforetak

75,0

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

56,5

Høyere utdanning

20,6

Forsvaret

31,0

Transport og kommunikasjon

23,6

Offisiell utviklingshjelp

20,4

Barnetrygd

14,4

Barnehager

18,0

Jordbruksavtalen

11,6

Politi- og påtalemyndighet

9,0

Arbeidsmarkedstiltak

5,6

Tilskudd til Statens pensjonskasse mv.

7,6

Kulturformål

5,8

Psykisk helse

5,4

Skatte- og avgiftsadministrasjon

5,1

Integrering og mangfold

4,4

Statlig forvaltning av barnevernet

3,8

Kontantstøtte

2,0

Rentekompensasjon til skoleanlegg, kirkebygg, omsorgsboliger og sykehjemsplasser

2,1

Renter på statsgjeld

16,1

Andre utgifter

109,4

Oljekorrigert overskudd

-57,0

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

364,9