Historisk arkiv

Presiseringer i kontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår presiseringer i bestemmelsene om virksomhetskontroll i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen.

Regjeringen foreslår presiseringer i bestemmelsene om virksomhetskontroll i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen. Det skal framgå direkte i bestemmelsene at elektroniske dokumenter, samt programmer og programsystemer, omfattes av utleverings- og framleggelsesplikten. Videre skal skatte,- toll- og avgiftsmyndighetene ha adgang til å kopiere virksomheters elektroniske arkiver for senere gjennomgang i kontrollmyndighetenes lokaler. Kopiadgangen vil omfatte speilkopiering.

Da gjeldende kontrollbestemmelser ble vedtatt, forelå opplysninger av betydning for skatte-, toll- og avgiftsforhold i all hovedsak på papirdokumenter. Den teknologiske utviklingen har ført til store endringer med hensyn til hvordan de skatte-, toll- og avgiftspliktige utarbeider og oppbevarer informasjon av betydning for ligningen og fastsettelsen av toll og avgifter. Forslaget innebærer at det klart skal framgå av regelverket at kontrollmyndighetene kan pålegge utlevert eller framlagt skatte-, toll- eller avgiftsrelevante dokumenter uavhengig av hvordan disse er utarbeidet eller oppbevart.

På bakgrunn av Høyesteretts uttalelser i en dom 20. november 2007 er det oppstått tvil om gjeldende rett hjemler adgang for skatte-, toll- og avgiftsmyndighetene til å benytte såkalt speilkopiering ved gjennomføring av virksomhetskontroller. Speilkopiering innebærer at også dokumenter som er slettet fra filoversiktene kan hentes fram. Etter forslaget vil skatte-, toll- og avgiftsmyndighetene få adgang til å benytte alle eksisterende metoder for kopiering for å sikre retten til gjennomsyn av elektronisk lagrede opplysinger under virksomhetskontroller.