Historisk arkiv

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skattesystemet. Ved å fjerne 80-prosentregelen i formuesskatten og øke formuesverdien av næringseiendom skjerpes skatten kraftig for de med store formuer. Bunnfradraget i formuesskatten økes på samme tid vesentlig, slik at mange med lave formuer slipper å betale formuesskatt.

Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skattesystemet. Ved å fjerne 80-prosentregelen i formuesskatten og øke formuesverdien av næringseiendom skjerpes skatten kraftig for de med store formuer. Bunnfradraget i formuesskatten økes på samme tid vesentlig, slik at mange med lave formuer slipper å betale formuesskatt. Arveavgiften reduseres for de fleste, i første rekke ved at satsene reduseres betydelig og fribeløpet økes. Videre fortsetter Regjeringen arbeidet med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Samlede skatter og avgifter føres videre på 2004-nivå.

Bedre fordeling

Ved å bringe samlede skatter og avgifter tilbake til 2004-nivå har Regjeringen skapt rom for å styrke velferdsordningene og fellesgodene. Denne politikken videreføres ved å opprettholde nivået på samlede skatter og avgifter i 2009. Samtidig styrkes fordelingsprofilen i skattesystemet. Endringene i inntekts- og formuesskatt vil i gjennomsnitt gi økt skatt for de med bruttoinntekt over 600 000 kroner, og de rikeste får store skjerpelser. De med nettoformue over 100 millioner kroner får i gjennomsnitt en samlet skatteskjerpelse på vel 1,2 millioner kroner som følge av skjerpelsene i formuesskatten. Ved at bunnfradraget i formuesskatten økes, og arveavgiften reduseres betydelig, vil folk flest få mer å rutte med.

Skatt på formue

Regjeringen fortsetter i sitt budsjettforslag arbeidet med å forbedre formuesskatten:

 • Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 350 000 til 470 000 kroner. For ektepar betyr det et samlet bunnfradrag på 940 000 kroner.
 • 80-prosentregelen fjernes.
 • Ligningsverdiene av næringseiendom økes fra anslagsvis 25 prosent av markedsverdi til 40 prosent av markedsverdi i gjennomsnitt. Formuesverdien av slik eiendom vil bli beregnet til 40 prosent av nåverdien av utleieinntektene. Samtidig reduseres maksimalgrensen i sikkerhetsventilen slik at ingen eiendommer skal ha en høyere ligningsverdi enn 60 prosent av markedsverdien.
 • Ligningsverdiene av bolig og fritidseiendom økes med 10 prosent i 2009.

Se også pressemelding 52/2008.

 

Arveavgift

Regjeringen foreslår å gjøre arveavgiften mer rettferdig, og reduserer avgiften for over 90 prosent av de arveavgiftspliktige:

 • Fribeløpet i arveavgiften økes fra 250 000 kroner til 470 000 kroner, og innslagspunktet for å betale høy sats økes fra 550 000 kroner til 800 000 kroner.
 • Høy sats i arveavgiften halveres fra 20 prosent til ti prosent for barn og foreldre og fra 30 prosent til 15 prosent for andre mottakere. Lav sats reduseres fra åtte prosent til seks prosent for barn og foreldre og fra ti prosent til åtte prosent for andre mottakere.
 • Rabatten som beregnes for aksjer i ikke-børsnoterte selskap og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap, reduseres fra 70 prosent til 40 prosent Samtidig begrenses rabatten til et arveavgiftsgrunnlag på 10 millioner kroner knyttet til ikke-børsnoterte aksjer og andeler for den enkelte mottaker.
 • Den rentefrie avdragsordningen ved overføring av familiebedrifter forlenges fra syv til tolv år, og størrelsesbegrensningen for hvilke foretak som kan omfattes fjernes.

Se også pressemelding 53/2008.

 

Boligsparing for ungdom

Regjeringen foreslår å utvide BSU-ordningen fra 2009. Årlig maksimalt sparebeløp økes fra 15 000 til 20 000 kroner, og maksimalt samlet sparebeløp inntil fylte 33 år økes fra 100 000 til 150 000 kroner. Økningen i BSU-beløpene vil være en fordel for unge som sparer til bolig.

Se også pressemelding 55/2008.

 

Økt skattefradrag for fagforeningskontingent

Regjeringen har lovet å doble fagforeningsfradraget i løpet av stortingsperioden. I hvert av de tre foregående årene er fradraget økt med en firedel av den varslede økningen. I 2009 foreslås øvre grense for fradraget økt med ytterligere 450 kroner til 3 600 kroner.

 

Reisefradraget

Reisefradrag gis i dag til alle yrkesaktive med reisekostnader over 12 800 kroner (nedre grense). Vel 400 000 yrkesaktive fikk reisefradrag i 2006. Regjeringen foreslår å øke satsen i reisefradraget fra 1,40 kroner til 1,50 kroner per kilometer. Samtidig økes nedre grense i fradraget til 13 700 kroner, slik at om lag like mange yrkesaktive som tidligere får nyte godt av fradraget.

 

Bilavgifter

Regjeringen fortsetter å legge om engangsavgiften i miljøvennlig retning. Dette gjøres ved å justere CO2-komponenten i engangsavgiften slik at insentivene til å kjøpe biler med utslipp under 120 gram per kilometer (g/km) styrkes. I tillegg innføres et nytt trinn som innebærer at biler med høyere CO2-avgift enn 250 g/km får økt avgift. Omleggingen vil bidra til at bilparken i framtiden kan ha lavere utslipp enn i dag.

Se pressemelding 54/2008.

 

Forhåndsvarsling av varer

Regjeringen foreslår å endre tolloven slik at den som bringer varer til eller fra tollområdet, skal forhåndsvarsle tollmyndighetene om varene. Det foreslås også en ny bestemmelse i tolloven som gir tollmyndighetene fullmakt til å autorisere foretak.

Forslaget er i samsvar med anbefalinger fra Verdens tollorganisasjon (World Customs Organisation, WCO) for å sikre en trygg og effektiv global handel. Forslaget er også nødvendig for å legge til rette for en mulig avtale mellom Norge og EU, slik at Norge kan oppnå et unntak fra EUs krav fra 1. juli 2009 om at vareførsel til og fra EU skal forhåndsvarsles til tollmyndighetene i EU. Det foregår nå samtaler mellom EU og Norge med sikte på en avtale som vil innebære at bare vareførsel mellom Norge og land utenfor EU-området skal forhåndsvarsles.

 

Merverdiavgiftsunntak for adgangsbilletter til datatreff

Finansdepartementet vedtok i august i år å innvilge merverdiavgiftsunntak for adgangsbilletter til datatreffet The Gathering. Regjeringen følger nå opp med forslag om en lovfesting og dessuten en generalisering av vedtakets innhold. Regjeringen foreslår at adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom unntas fra merverdiavgift. Unntaket foreslås innarbeidet i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5.

 

Næringsbeskatningen

Regjeringen foreslår enkelte endringer i næringsbeskatningen:

 • Regjeringen foreslår å skille ut tekniske installasjoner i bygg som egen saldogruppe med en avskrivningssats på 10 prosent. Se også pressemelding 59/2008.
 • Skattefritaket for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskap, gjensidige sjøforsikringsselskap og enkelte mindre skadeforsikringsselskap fjernes. Skattefritaket savner en god begrunnelse, vrir konkurransen og kan være problematisk på grunn av EØS-avtalens regler om statsstøtte. For selskap som leverte selvangivelse for 2007, gjelder innstrammingen fra 2008. For de øvrige selskapene gjøres forslaget gjeldende fra 2009.
 • Regjeringen strammer inn fritaksmetoden for selskaper, for å kompensere for at dagens adgang til å utgiftsføre kostnader knyttet til skattefrie aksjeinntekter er for gunstig. Innstrammingen gjøres sjablonmessig ved at selskapene må inntektsføre tre prosent av inntektene som etter dagens regler er skattefrie. Finansdepartementet vil utrede alternative, mer treffsikre sjablonmetoder. Se også pressemelding 60/2008.
 • Regjeringen foreslår at forbudet mot å yte lån og stille sikkerhet oppheves for selskap innenfor rederiskatteordningen som ikke har skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen.
 • Regjeringen foreslår å videreføre skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn). Ordningen har vært evaluert av Statistisk sentralbyrå, som la fram sin sluttrapport i januar 2008. Et hovedresultat er at Skattefunn i hovedsak virker etter hensikten. Regjeringen fremmer ikke forslag om endringer i ordningen i statsbudsjettet for 2009.

 

Andre endringer

 • Minstefradraget, personfradraget og innslagspunktene for toppskatt holdes reelt sett på samme nivå, det vil si at de justeres med anslått lønnsvekst.
 • Beløpsgrensen som bestemmer om det skal være lønnsoppgaveplikt ved arbeid knyttet til hjem og fritidsbolig, økes fra 2 000 kroner til 4 000 kroner. Se også pressemelding 56/2008.
 • Grensene for skattefri nettoinntekt i skattebegrensningsregelen økes, slik at enslige med minstepensjon og minstepensjonsektepar fortsatt ikke skal betale skatt etter det gunstige trygdeoppgjøret for disse i 2008.
 • Fiskerfradraget økes fra 115 000 kroner til 150 000 kroner.
 • Reindriftsfradraget økes til samme nivå som jordbruksfradraget.
 • Det innføres rett til fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-land med det vesentligste av sine inntekter i Norge. EØS-borgere som krever slikt fradrag, vil bli skattlagt for renteinntekter fra debitor bosatt, hjemmehørende eller med fast driftssted i landet, forutsatt at eventuell skatteavtale åpner for dette.
 • Regjeringen mener mindre arbeidsinntekter for barn under 13 år bør være skattefrie, og foreslår et skattefritt beløp for denne gruppen på 10 000 kroner.
 • Regjeringen foreslo i Revidert nasjonalbudsjett 2008 enkelte endringer i grunnrenteskatten for kraftforetak. Nå fremmes endringene som lovforslag for Stortinget. Det innføres en utbetalingsordning for skatteverdien av ny (oppstått etter 2006), negativ grunnrenteinntekt, skattemessige hindre for opprustings- og utvidelsesprosjekter av eksisterende kraftverk fjernes, det gis fradrag for driftskostnader i byggetiden, og den nedre grensen for plikt til å beregne grunnrenteinntekt settes til 5 500 kVA. Forslagene gjøres gjeldende fra 2008.
 • Regjeringen foreslår ingen særskilt beskatning til kommunene for bruk av areal i kystsonen.
 • Det innføres adgang til å utskrive eiendomsskatt på frittflytende oppdrettsanlegg i sjø under forutsetning av at kommunen skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, eller på verk og bruk i kommunen. Forslaget vil sikre likebehandling av oppdrettsanlegg uavhengig av om disse er forankret i land eller i sjøbunnen. Samtidig varsles høring av et forslag om å innføre en grense for hvor langt ut i sjøområdet det vil være adgang for kommunene til å skrive ut eiendomsskatt.
 • Det innføres et obligatorisk fritak i eiendomsskatten for gartnerier og planteskoler som er tilknyttet en landbrukseiendom.
 • Det innføres regler som gir generell hjemmel for å skattlegge urealiserte kapitalgevinster når eiendeler tas ut av norsk beskatningsområde.
 • Det foreslås at avgiften på alkoholfrie drikkevarer settes opp til nivået for lettøl (øl med 0,7 til 2,7 volumprosent alkohol).
 • Avgiften på snus økes med 10 prosent utover prisjustering.
 • Grunnavgiften på fyringsolje for mineralolje som leveres til produksjon av fargestoffer og pigmenter, reduseres ned til nivået for treforedlingsindustrien.
 • Omregistreringsavgiften for eldre biltilhengere med vekt fra 350 til og med 3000 kilo settes til samme nivå som for like gamle personbiler.
 • Årsavgiften for motorsykler settes til det halve av gjennomsnittlig avgift for personbiler.
 • Det gis tollettelser for enkelte varegrupper av klær hvor det er forskjell i satser som framstår som særlig ubegrunnet. Se også pressemelding 58/2008.
 • Særordningen i tollpreferanseordningen GSP, som gjelder for Botswana og Namibia, utvides til å gjelde Swaziland.
 • Legemiddelomsetningsavgiften reduseres, og sektoravgifter under Kredittilsynet økes.
 • Regjeringen foreslår presiseringer i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen. Det skal framgå direkte i bestemmelsene at elektroniske dokumenter, samt programmer og programsystemer, omfattes av utleverings- og framleggelsesplikten. Skatte,- toll- og avgiftsmyndighetene skal også ha mulighet til å kopiere virksomheters elektroniske arkiver, noe som også omfatter speilkopiering. Se også pressemelding 61/2008.
 • Regjeringen foreslår å øke fradraget for el-biler fra 25 prosent til 50 prosent i firmabilbeskatningen

 

Provenyvirkninger

Tabell 1 viser anslåtte provenyendringer av Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2009.

Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2009. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2009. Negative tall betyr lettelser. Mill. kroner

Påløpt

Bokført

Inntektsskattegrunnlaget for personer

-587

-998

Øke skattefri nettoinntekt i skattebegrensningsregelen for pensjonister

-425

-850

Øke fradraget for fagforeningskontingent med 450 kroner til 3 600 kroner

-90

-90

Utvide BSU-ordningen til et maksimalt årlig sparebeløp på 20 000 kroner og et maksimalt samlet sparebeløp på 150 000 kroner inntil fylte 33 år

-175

-140

Øke grensen for lønnsoppgaveplikt ved arbeid knyttet til hjem og fritidsbolig fra 2 000 til 4 000 kroner

-10

-8

Øke fradraget for el-biler fra 25 til 50 pst. ved beregning av skattepliktig privat fordel av firmabil1

0

0

Øke kilometersatsen i reisefradraget med 10 øre til 1,50 kroner per km samt øke nedre grense til 13 700 kroner

-95

-75

Innføre fradragsrett for gjeldsrenter for borgere fra andre EØS-stater med det vesentligste av sine inntekter i Norge

-30

-25

Øke fiskerfradraget med 35 000 kroner til 150 000 kroner m.m

-37

-30

Videreføre nominelle beløpsgrenser og samspillsvirkninger

275

220

Skatt på arv og formue

-165

70

Arveavgift: Utvide grunnlaget, herunder begrense aksjerabatten.

Øke innslagspunktene til 470 000 kroner og 800 000 kroner. Redusere satsene for barn og foreldre til 6 pst. og 10 pst. og for andre mottakere til 8 pst. og 15 pst

-1 365

-410

Formuesskatt: Innføre ny metode for verdsetting av næringseiendom, øke ligningsverdier av bolig, fritidsbolig mv. med 10 pst. og fjerne 80-prosentregelen. Øke bunnfradraget til 470 000 kroner og innføre én sats på 1,1 pst

  1 200

480

Næringsbeskatningen

571

597

Oppheve skattefritak for brann- og husdyrforsikringsselskap m.fl

50

360

Stramme inn fritaksmetoden ved sjablonmessig å avskjære fradragsrett for utgifter knyttet til skattefrie aksjeinntekter

475

225

Øke reindriftsfradraget

-4

-3

Gjennomføre enkelte endringer i kraftverksbeskatningen2

0

-50

Skille ut tekniske installasjoner i bygg i en egen saldogruppe med 10 pst. avskrivningssats

50

65

Skattlegge urealiserte gevinster ved uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde

0

0

Miljø- og energiavgifter

45

46

Redusere NOX-kompensasjon

60

60

Redusere satsen i grunnavgiften for fyringsolje i pigmentindustrien

-15

-14

Bilavgifter

-15

-14

Endre CO2-komponenten i engangsavgiften

0

0

Redusere årsavgiften for motorsykler

-7

-7

Redusere omregistreringsavgiften på biltilhengere med vekt mellom 350 og 3 000 kg

-8

-7

Andre avgiftsendringer

595

     543

Øke avgiften på alkoholfrie drikkevarer opp til nivået på lettøl

600

550

Fjerne industritoll på utvalgte områder

-40

-37

Øke avgiften på snus med 10 pst

35

30

Sektoravgifter

-85

-85

Redusere omsetningsavgiften for legemidler

-90

-90

Øke Kredittilsynets sektoravgifter

5

5

SAMLEDE NYE SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER I 2009

359

159

1 Lettelsen anslås til 0,2 mill. kroner.

2 I Revidert nasjonalbudsjett 2008 varslet Regjeringen at den i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2009 ville foreslå endringer i kraftverksbeskatningen med påløpt virkning i 2008, bl.a. å innføre en utbetalingsordning for skatteverdien av ny (oppstått etter 2006), negativ grunnrenteinntekt, fjerne skattemessige hindre for opprustings- og utvidelsesprosjekter av eksisterende kraftverk og øke den nedre grensen for plikt til å beregne grunnrenteinntekt til 5500 kVA. Endringene i særskattesystemet, herunder endringer i grunnrenteskatten for kraftverk, holdes utenfor skatteløftet.

Kilde: Finansdepartementet.