Historisk arkiv

Finansdepartementet

Nye tiltak for å bekjempe økt arbeidsledighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår økte utgifter på 16¾ milliarder kroner utenom anslagsendringer i forbindelse med tiltakspakken for å dempe virkningen av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi.

Regjeringen foreslår økte utgifter på 16¾ milliarder kroner utenom anslagsendringer i forbindelse med tiltakspakken for å dempe virkningen av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi.

Regjeringen har prioritert økte overføringer til kommunesektoren for å øke vedlikehold og rehabilitering av kommuners og fylkeskommuners bygg og annen infrastruktur. Samferdselsbevilgningene økes, med vekt på vedlikehold og utbedring av riksvegene og jernbanen, samt utbygging av gang- og sykkelveier. Videre økes bevilgningene til vedlikehold og rehabilitering av statlige bygg, herunder sykehus og universitets- og høgskolebygg.

Statlige tilskudd til utbygging av miljøvennlig energi og energisparetiltak økes kraftig. For å bidra til omstilling og nyskaping i arbeids- og næringslivet økes bevilgningene til forskning og kompetansetiltak, arbeidsmarkedstiltak, IKT-tiltak, Innovasjon Norge, GIEK og Argentum.

Miljørettede tiltak
Regjeringens forslag bidrar til et vesentlig løft for miljøet gjennom økte tilskudd til energiøkonomisering og utbygging av miljøvennlig energi, mer miljøvennlig transport, mer miljøvennlig og energieffektiv bygningsmasse og økt satsing på miljørettet forskning. Dette gjelder blant annet:

 • 1,2 milliarder kroner til tiltak for energieffektivisering og fornybar energi. Midlene skal brukes på en slik måte at de bygger opp under viktige mål om reduserte utslipp i energisektoren, både gjennom energieffektivisering og økt fornybar energiproduksjon. Innsatsen skal særlig rettes mot utbygging av fornybare oppvarmingsløsninger og energieffektive løsninger i industri, kommunale bygg og næringsbygg. Det legges videre opp til en målrettet informasjonskampanje om energisparetiltak rettet mot husholdningene. Økt bevilgning gir også mulighet for økt utbygging av gode vindkraft- og biokraftprosjekter.
 • 1,3 milliarder kroner til vedlikehold og investeringer i jernbanenettet, og 0,5 milliarder kroner til gang- og sykkelveier
 • 340 millioner kroner til ulike miljøtiltak på Miljøverndepartementets budsjett, hvorav 223 millioner kroner til tiltak for fredede og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Bevilgningsøkningen under Miljøverndepartementet omfatter også tiltak i nasjonalparker, naturvernområder, kulturlandskapsområder og friluftsområder, samt økte midler til satsingen på bymiljøtiltak i Groruddalen.
 • 50 millioner kroner til utbygging av ladestasjoner for el-biler, slik at elektrifiseringen av transportsektoren kan gå raskere.
 • 75 millioner kroner til forskning på fornybar energi, særlig vindkraft til havs.
 • 50 millioner kroner til bioenergitiltak i landbruket.

De samlede investeringsutgiftene knyttet til teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad blir høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett 2009. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til dette miljøtiltaket med 962 millioner kroner. Denne utgiftsøkningen skyldes endret anslag for investeringsutgiftene, og regnes ikke med blant de nye utgiftstiltakene på 16¾ milliarder kroner.

Det kreves at alle offentlige byggeprosjekter som omfattes av tiltakene som fremmes nå, fortrinnsvis skal bygges i samsvar med nye krav til energibruk i bygg fastsatt i teknisk forskrift til plan og bygningsloven, og som blir obligatorisk fra 1. august 2009. Bygg som blir framskyndet til før 1. august, skal følge den nye forskriften som om de hadde fulgt opprinnelig tidsplan, og alle nye prosjekteringer skal følge ny forskrift.

Satsing på kommuner, bygg og samferdsel
En vesentlig del av Regjeringens forslag til tiltak for å stimulere sysselsettingen er rettet inn mot økt aktivitet i bygg- og anleggsnæringen. Regjeringen har særlig prioritert kommunene og samferdselssektoren, hvor utgiftene økes med til sammen vel 10 milliarder kroner. I tillegg foreslås det økt innsats for å utbedre bygningsmassen i staten.

Kommunene tilføres til sammen 6,4 milliarder kroner som følge av de nye tiltakene:

 • 4 milliarder kroner til et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur med 100 prosent statlig finansiering
 • 2,0 milliarder kroner i økte frie inntekter, hvorav 1,2 milliarder kroner i økt rammetilskudd og 0,8 milliarder kroner i økt kompensasjon for merverdiavgift knyttet til økt kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakene
 • Investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg økes med 1 milliarder kroner, fra 2 milliarder kroner til 3 milliarder kroner, mens investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg økes med 0,4 milliarder kroner, fra 0,8 milliarder kroner til 1,2 milliarder kroner. Økningene i investeringsrammene for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg innebærer økte bevilgninger til rentekompensasjon på til sammen 42 millioner kroner i 2009
 • Rammen for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser utvides med ytterligere 1 500 boenheter i 2009, med en tilhørende bevilgningsøkning på 157 millioner kroner
 • 185 millioner kroner til lærlingtilskuddet som utbetales av fylkeskommunene
 • 60 millioner kroner til en midlertidig søknadsbasert tilskuddsordning for digital fornying i kommunene
 • Kommunesektoren kompenseres i tillegg for lavere anslåtte skatteinntekter i 2009, når det også tas hensyn til nedjusterte anslag for lønns- og prisveksten i sektoren, med 1,2 milliarder kroner.

Bevilgningene til samferdselsformål økes med 3,8 milliarder kroner:

 • 2,3 milliarder kroner til vegformål, fordelt med 0,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold og 1,5 milliarder kroner til investeringer. Dette gir blant annet rom for 0,5 milliarder kroner til ekstrainnsats for asfaltering, 0,5 milliarder kroner til gang- og sykkelveier og nesten 0,4 milliarder kroner til ulike trafikksikkerhetstiltak
 • 1,3 milliarder kroner til jernbaneformål, fordelt med 0,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold og 0,5 milliarder kroner til investeringer
 • 150 millioner kroner til Kystverket.

Utgiftene til øvrige bygningsrelaterte prosjekter økes med 2,8 milliarder kroner, herunder:

 • 1 milliarder kroner til et éngangstilskudd til vedlikehold og oppgradering av eksisterende bygningsmasse i helseforetakene
 • 200 millioner kroner til et éngangstilskudd til vedlikeholdsprosjekter i universitets- og høyskolesektoren
 • Om lag 730 millioner kroner til vedlikehold, mindre investeringer, prosjektering og forseringer av igangsatte prosjekter under Statsbygg, herunder 270 millioner kroner til universiteter og høgskoler og 130 millioner kroner til fengsler
 • 250 millioner kroner til tilskuddet til etablering og tilpasning av utleieboliger
 • 250 millioner kroner som et ekstraordinært engangstilskudd til statlig medfinansiering av idrettsanlegg som kan påbegynnes og ferdigstilles i 2009
 • 75 millioner kroner til tilskuddet til bygging av studentboliger
 • 230 millioner kroner til en rekke andre vedlikeholdsprosjekter, herunder til nasjonale festningsverk og til museer og andre kulturbygg.

I tillegg økes utlånsrammen i Husbanken med 2 milliarder kroner, fra 12 milliarder kroner til 14 milliarder kroner.

Kompetanse og omstillingsevne i arbeids- og næringsliv
Regjeringen foreslår en rekke målrettede tiltak for å sette arbeidstakere og bedrifter bedre i stand til å møte nødvendige omstillinger og stimulere til innovasjon og nyskaping.

Arbeidsmarkedstiltakene økes med 6 000 plasser, og NAV tilføres 320 nye stillinger til oppfølging av flere arbeidssøkere og for å håndtere flere tiltaksplasser. Permitteringsregelverket endres ved at arbeidsgiverperioden med lønnsplikt under permittering reduseres fra 10 dager til 5 dager og den maksimale perioden med dagpenger under permittering økes fra 30 uker til 42 uker.

Tiltak for kompetanse, omstilling og nyskaping omfatter blant annet:

 • 320 millioner kroner til tapsfond i Innovasjon Norge. Det gir grunnlag for å øke rammen for landsdekkende innovasjonslån (risikolån) med 600 millioner kroner, fra 300 millioner kroner til 900 millioner kroner og rammen for garantiordningen med 280 millioner kroner, fra 40 millioner kroner til 320 millioner kroner
 • 150 millioner kroner til et nytt, landsdekkende etablererstipend for å stimulere flere til å starte egen virksomhet
 • 65 millioner kroner til FoU-kontrakter for å stimulere til økt samarbeid mellom bedrifter om forskning og utvikling
 • 20 millioner kroner til Marint verdiskapingsprogram
 • 195 millioner kroner til tilskudd til lærlinger og lærekandidater, jf. også økte overføringer til kommunene ovenfor
 • 150 millioner kroner til tapsfond i u-landsordningen under GIEK. Det innebærer at rammen for ordningen kan økes med 1 050 millioner kroner, fra 2 100 millioner kroner til 3 150 millioner kroner
 • 100 millioner kroner til ulike IKT-tiltak, herunder 60 millioner kroner til digital fornying i kommunene, jf. ovenfor
 • 75 millioner kroner til programmet Brukerstyrt innovasjonsarena under Norges forskningsråd
 • 75 millioner kroner til forskning på fornybar energi, med vekt på vindkraft til havs, jf. ovenfor
 • 48 millioner kroner til nye stipendiatstillinger, herunder til ordningen med nærings-Ph.D
 • 20 millioner kroner til trebasert innovasjonsprogram i landbruket
 • 20 millioner kroner til programmet for basiskompetanse i arbeidslivet
 • 15 millioner kroner til kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse.

Næringslivet gis bedre tilgang på langsiktig eierkapital ved at det statlige forvaltningsselskapet Argentum tilføres 2 milliarder kroner i økt egenkapital og ved at selskapet fritas for utbyttebetaling til staten i 2009.

Regjeringen foreslår også å øke driftsutgiftene i Politiet med 242 millioner kroner, tilsvarende 460 sivile stillinger, slik at polititjenestemenn kan frigjøres til operativt arbeid.


Tabellen nedenfor viser utgiftsendringene fordelt per departement.

Endringer i statsbudsjettet for 2009, eks. lånetransaksjoner og renter

(millioner kroner)

Nye utgiftstiltak

Kunnskapsdepartementet

456

Tilskudd til lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

10

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

20

Tilskudd til bygging av studentboliger

75

Vedlikeholdstilskudd til universitets- og høyskolesektoren

200

Stipendiatstillinger øremerket MNT-fagene

23

Stipendiatstillinger - Nærings-Ph.D.

13

Tilbygg ved Meteorologisk institutt

40

Forskning på fornybar energi - havvindmøller

75

Kultur- og kirkedepartementet

328

Tilskudd til idrettsanlegg

250

Tilskudd til regionale kulturbygg

70

Tilskudd til nasjonale kulturbygg

8

Justisdepartementet

282

Videokonferanser i justissektoren

10

IKT-tiltak i kriminalomsorgen

20

Skanning av pantebokarkivet

10

Sivile stillinger i Politiet

242

Kommunal- og regionaldepartementet

5 834

Økte frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner

1 200

Tilskudd til lærlinger og lærekandidater

185

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering

4 000

Tilskudd til utleieboliger

250

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

30

Rentekompensasjon for kirkebygg

12

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

157

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

882

Driftsutgifter i Arbeids- og velferdsetaten

156

Arbeidsmarkedstiltak

650

Driftsutgifter i Arbeidstilsynet

5

Kvalifiseringsprogrammet "Ny sjanse"

15

Ombygging av asylmottak

30

Dagpenger - endringer i permitteringsordningen

26

Helse- og omsorgsdepartementet

1 000

Vedlikeholdstilskudd til helseforetakene

1 000

Nærings- og handelsdepartementet

773

Tilskudd til Brukerstyrt innovasjonsprogram

75

Nærings-Ph.D.

13

Innovasjon Norge - landsdekkende innovasjonslån og garantier

320

Innovasjon Norge - Ny landsdekkende etablererstipendordning

150

Innovasjon Norge - Forsknings- og utviklingskontrakter

65

GIEK - u-landsordningen

150

Fiskeri- og kystdepartementet

208

Utbedring av forskningsstasjoner

38

Innleie av slepebåt

20

Havner og farleder mv.

130

Innovasjon Norge - Marint verdiskapingsprogram

20

Landbruks- og matdepartementet

103

Bioforsk - vedlikehold av eiendommer

33

Tilskudd til bioenergi

50

Trebasert innovasjonsprogram

20

Samferdselsdepartementet

3 651

Tilskudd til miljøvennlig transport - ladestasjoner for el-biler

50

Riksveger - drift og vedlikehold

810

Riksveger - investeringer

1 430

Rassikring

60

Jernbanen - drift og vedlikehold

818

Jernbanen - investeringer

483

Miljøverndepartementet

350

Informasjonskampanjen Klimaløftet

10

Miljøvennlig byutvikling i Groruddalen i Oslo

30

Statens naturoppsyn - Tiltak i nasjonalparkene og i naturvern- og kulturlandskapsområder

45

Direktoratet for naturforvaltning - Tiltak i friluftsområder mv.

42

Riksantikvaren - Tilskudd til fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, brannsikring og fartøyer

223

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

805

Tilskudd til digital fornying i kommunene

60

Skaugum - rehabilitering av hovedhuset

13

Byggeprosjekter utenom husleieordningen

43

Eiendommer til kongelige formål

14

Statsbygg

676

Finansdepartementet

800

Merverdiavgiftskompensasjon til kommunene

800

Forsvarsdepartementet

88

Vedlikehold av nasjonale festningsanlegg

88

Olje- og energidepartementet

1 190

Enova - tilskudd til energieffektivisering

1 190

Sum økte utgifter

16 750

16 750

Øvrige forslag til utgiftsendringer

CO2-håndtering - testsenteret på Mongstad

962

Kompensasjon til kommunene for lavere skatteinntekter

1 200