Historisk arkiv

Målrettede skattelettelser for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringens tiltakspakke inneholder målrettede skattelettelser for næringslivet. Det innføres en midlertidig adgang for selskapene til å tilbakeføre underskudd mot tidligere overskudd. Dette anslås samlet å tilføre selskapene minst 7 milliarder kroner i 2009 og 2010, hvorav 3¼ milliarder kroner i 2009.

Regjeringens tiltakspakke inneholder målrettede skattelettelser for næringslivet. Det innføres en midlertidig adgang for selskapene til å tilbakeføre underskudd mot tidligere overskudd. Dette anslås samlet å tilføre selskapene minst 7 milliarder kroner i 2009 og 2010, hvorav 3¼ milliarder kroner i 2009.

- Dette er et treffsikkert tiltak for å hjelpe de bedriftene som sliter mest til å komme over kneika, sier finansminister Kristin Halvorsen. I tillegg styrkes Skattefunn-ordningen med 180 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en konjunkturavhengig skattelette hvor selskapene får midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2008 og 2009 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Dermed vil skatteverdien av underskuddene bli utbetalt til selskapene ved skatteoppgjørene høsten 2009 og 2010, i stedet for at de reduserer skatten på fremtidige overskudd. Dette vil bedre likviditeten i selskapene. Ordningen anslås samlet å tilføre selskapene minst 7 milliarder kroner i 2009 og 2010. Den vil gi et bokført provenytap for staten på 3¼ milliarder kroner bare første året.

- Dette er et treffsikkert tiltak i dagens situasjon. Det tilfører likviditet til mange av bedriftene som får redusert lønnsomhet som følge av den vanskelige situasjonen i finansmarkedene. Tiltaket bidrar til å motvirke at lønnsomme bedrifter blir lagt ned på grunn av midlertidige problemer, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Kun selskaper som har gått fra overskudds- til underskuddsposisjon omfattes. Det betyr at en unngår å inkludere virksomhet som ikke er egnet til å gå med overskudd. Tiltaket likebehandler alle næringer, men vil i sin natur særlig komme de mest konjunkturutsatte selskapene til gode.

Det settes en beløpsgrense på 5 millioner kroner årlig for hvor store underskudd som kan tilbakeføres årlig. Det betyr at hvert selskap kan få utbetalt opp til 2,8 millioner kroner over de to årene ordningen skal gjelde. Det relativt høye taket sikrer at de fleste små og mellomstore selskaper vil få utnyttet hele sitt underskudd, gitt at de har tilstrekkelig tidligere overskudd. I 2006 hadde mindre enn 5 prosent av alle selskaper med underskudd et underskudd på over 5 millioner kroner.

Utbetaling av skatteverdien av underskuddet i stedet for framføring vil på kort sikt kunne styrke egenkapitalen for mange små selskaper. Selskapenes framførbare underskudd utgjør en fordring i form av framtidig redusert skatt, som føres som egenkapital i balansen dersom det er sannsynlig at selskapet vil få et framtidig overskudd å føre dette mot. For de små og mellomstore selskapene som ikke kan sannsynliggjøre en slik framtidig inntekt, vil tilbakeføringsordningen gi en umiddelbar økning av egenkapitalen.

Tiltaket anslås å tilføre bedriftene minst 7 milliarder kroner i 2009 og 2010, hvorav de reduserte bokførte skatteinntektene for staten vil bli 3 ¼ milliarder kroner bare første året. Provenyvirkningen er svært usikker, ettersom det er vanskelig å si hvordan underskuddene vil utvikle seg framover. En styrke ved tiltaket er at omfanget av utbetalinger til selskapene avhenger direkte av hvor alvorlig krisen er.

Størsteparten av provenytapet vil være en ren periodiseringsendring, fordi det motsvares av lavere framførbare underskudd og dermed høyere skatteinntekter senere år. Den reelle skatteletten for selskapene vil i hovedsak bestå av rentefordelen av å få framskyndet skattefradraget for underskuddet. Den viktigste fordelen for selskapene er imidlertid at de får tilført likviditet. Tiltaket er dermed et godt supplement til de gjennomførte tiltakene rettet mot kredittmarkedet.

Skattefunn-ordningen styrkes
Regjeringen foreslår å styrke Skattefunn-ordningen gjennom å heve beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget fra 4 til 5,5 millioner kroner for egenutført FoU og fra 8 til 11 millioner kroner for innkjøpt FoU. Høyere beløpsgrenser kan bidra til at noen flere prosjekter blir gjennomført og at noen FoU-prosjekter blir gjennomført raskere enn ellers planlagt. Provenyet anslås til om lag 180 millioner kroner påløpt i 2009 og bokført i 2010.