Konjunkturavgiften

Stortingets plenarvedtak om konjunkturavgiften på næringsbygg

Om konjunkturavgift på investeringer i nye næringsbygg for budsjetterminen 2001

§ 1.

I henhold til lov 19. mai 1933 nr.11 om særavgifter skal det betales konjunkturavgift til staten med 10 % av avgiftsgrunnlaget etter dette vedtaket.

§ 2.

Avgiftsplikten gjelder erverv i 2001 av nyoppført næringsbygg og påkostning på slike som går inn under skatteloven § 14-41 første ledd bokstavene g og h. Avgiftsgrunnlaget er den kostpris ved slikt erverv og påkostning som skal aktiveres på foran nevnte saldogrupper.

Avgiftsplikten påhviler skattepliktig erverver av nytt næringsbygg og skattepliktig eier av påkostet eldre næringsbygg.

§ 3.

Unntatt fra avgiftsplikten er

  • a) erverv og påkostning i henhold til bindende kontrakt inngått før 18. november 2000. Ved egenoppføring gjelder unntaket når oppføringen er igangsatt før 18. november 2000,
  • b) erverv og påkostninger som gjelder barnehage, omsorgsbolig eller sykehjem,
  • c) erverv og påkostning i fiskerinæring som følge av pålegg etter EØS-avtalen.

§ 4.

Departementet gir forskrift til utfylling og gjennomføring av dette vedtak, herunder om avgrensning av avgiftsfritak, avgiftsoppgjør, avgiftsmyndighet, betaling, opplysningsplikt, kontroll og klageordning.

Til toppen