Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

10 Eksempler

10.1 Stilisert eksempel på booppgjør

BOOPPGJØR ETTER EKTESKAP FOR AVDØDE PER HANSEN

(Per Hansens dødsbo)

Per Hansen, fnr. x døde x 1993. Han hadde fra 1983 vært gift med Kari Berg og hadde en datter, Eva, fnr. x 1984 med henne. Han hadde en sønn, Ola, fnr. x 1982 fra tidligere ekteskap.

Ved skifte av dødsboet og i den forbindelse også deling av Per og Karis formuer ved Pers død, krevde Ola v/verge at Pers formue skulle skjevdeles slik at det som var igjen av den arven på over 1 million som hans far hadde mottatt i 1990, ble unntatt fra ektefelledelingen. Kari protesterte mot dette, men ved skifterettens rettskraftige kjennelse ble kravet om skjevdeling av arvens restbeløp ved dødsfallet, kr. 900.000,- tatt til følge. Olas krav om skjevdeling av kr. 200.000,- som det som var igjen ved Pers død av hva han hadde av netto formue da han giftet seg med Kari, ble godtatt av Kari uten tvist.

Booppgjøret, delingen av ektefellenes formuer pr. dødsfallet og arveskiftet etter Per Hansen blir da slik:

I. PERS FORMUE VED DØDSFALLET:

A. SKJEVDELINGSFORMUE - SKAL IKKE DELES: E § 59

1. Rest arveformue900.000,-

- salær skiftetvist 100.000,-800.000,-

2. Rest fra innbragt formue 200.000,-

Samlet formue som ikke deles1.000.000,-

"Belastet andel av Pers "løsgjeld"300.000,-

jf. pkt. C nedenfor, E § 58 tredje

ledd bokstav c700.000,-

B. PERS FORMUE SOM SKAL DELES: E § 58

1. Per oppspart under ekteskapet100.000,-

2. Halvpart av bolig1.200.000,-

-halvpart pantegjeld 800.000,-400.000,-

Samlet formue til deling500.000,-

"Belastet andel av Pers "løsgjeld"

jf. pkt. C nedenfor, E § 58 tredje ledd

bokstav c. 150.000,-

Formue til likedeling med Kari350.000,-175.000,-

(175.000,- overføres til Kari, se nedenfor)

C. PERS GJELD UTEN TILKNYTNING TIL AKTIVAPOSTER:

1. Idømt erstatningsansvar350.000,-

2. Skyldig skatt v/dødsfall 100.000,-

450.000,-

som forholdsmessig fordeles, jf. E § 58 tredje ledd bokstav c på A og B foran.

mao kr. 300,- på formue A og kr. 150.000,- på formue B.

II. KARI BERGS FORMUE VED PERS DØD:

A. SÆRFORMUE - SKAL IKKE DELES:

Særeie, hytte, verdi220.000,-

-pantegjeld, - særeiegjeld 120.000,-100.000,-

"Belastes andel av Karis "løsgjeld"

jf, pkt. C nedenfor, § 58 tredje ledd 40.000,-60.000,-

bokstav c

B. KARIS FORMUE SOM SKAL DELES:

1. Del av bolig med pantegjeld

som Per400.000,-

Bil minus bilgjeld 100.000,-500.000,-

"Belastes andel av Karis "løsgjeld" 200.000,-

jf. pkt. C nedenfor300.000,-

som delt til hver ektefelle 150.000,-150.000,-

C. KARIS "LØSGJELD" UTEN TILKNYTNING TIL AKTIVA POSTER:

1. Studiegjeld200.000,-

2. Skattegjeld 40.000,-

240.000,-

hvorav til fradrag i delingsformuen 5/6200.000,-

beregnet fradrag av særeiet 1/6 eller40.000,-

NETTOFORMUE FOR PERS DØDSBO PR. DØDSDAGEN: 1.025.000,-

NETTTOFORMUE FOR KARI ETTER DELING:385.000,-

(hvorav "særeienetto" 60.000,-)

I tillegg ved arveskiftet kommer: Utgifter etter dødsfallet25.000,-

Før det kommer til fordeling av midler fra boet til arvingene skal aktiva og passiva for dødsboet etter dødsfallet og frem til boets utlodning legges til nettoformuen på dødsdagen, - herunder som passivapost alle utgifter vedrørende Pers begravelse, gravsted mv.

Det antas at det er dødsboet alene - ikke gjenlevende ektefelles formue som skal dekke skifteomkostningene, herunder rettsgebyret. Det er dødsfallet som har foranlediget booppgjøret og det er klart mest arbeid med dødsboet som jo også skal utloddes av skifteretten. (Egentlig har vel ingen krevet "ektefelleboet" skiftet av skifteretten - det kan sies bare å være "beregnet" for å få gjennomført dødsboskiftet.)

Dersom vi forutsetter at Pers netto til arv vil utgjøre kr. 1.000.000,- for enkelthelts skyld - blir boet fordelt slik:

Til ektefellen, Kari Berg, en fjerdedel250.000,-

Til særkull - Ola375.000,-

Felles datter Eva375.000,-

Ektefellen Kari beholder i tillegg til arven de kr. 385.000,- som etter delingen av ektefellenes formue blir hennes formue. Hun ender med andre ord opp med en samlet formue etter dette skiftet på kr. 635.000,-.

Til dette eksempel skal bemerkes at salæret v/skiftetvist ofte dekkes av partene på linje med andre sivile saker. Beløpet belastes i så fall ikke boet.

----------------------------------------

Hadde man skiftet etter de tidligere regler - uten skjevdeling og uten beregnet gjeldsfradrag for "løsgjeld" også på særeie, ville det blitt et samlet netto felleseie på kr. 1.310.000,- til deling i boslodder, nemlig fra Pers dødsbo

kr. 1.050.000,- og fra Kari kr. 260.000,- (særeiet selvsagt ikke medregnet) slik at dødsboet og Kari hver ville fått en "boslodd" på kr. 655.000,-. I tillegg skulle Kari da ha arvet 1/4 av kr. 655.000,- som utgjør kr. 163.750,- med andre ord skulle hun til sammen beholdt kr. 818.750,- pluss at hun beholder sitt særeie på kr. 100.000,- (til sammen kr. 918.750,-) mens de to barna hver bare ville fått farsarv med kr. 245.625,-. Slik skal det nå fortsatt skiftes etter uskifte.

Hvis Kari ønsker å sitte i uskifte i eksemplet over, men samtykke fra Pers særkullsbarn mangler, jf arveloven § 10, kan Kari kreve å begrense skiftet til bare å gjelde særkull-Olas farsarv fordi hun etter arveloven § 12 har rett til å beholde resten av Pers dødsbo i uskifte med fellesdatteren Eva. Overtar hun til uskifte og deretter krever skifte (før noe av formuen er forbrukt) må Eva finne seg i en meget redusert farsarvelodd sammenlignet med Ola, fordi uskifteboet etter E § 77 ikke skal skjevdeles. I alle tilfelle blir det et såkalt "delvis uskifte" som innebærer at det i den senere delingsbrøk for Eva og Kari, må tas hensyn til at særkulls-Ola er utløst av boet med sin farsarv, og at Kari beholder sitt særeie kr. 100.000,- utenom skiftet.

Hvis det i eksemplet var Kari som var død og Per som var gjenlevende ektefelle, ville det også i høy grad lønne seg for Per her å kreve dødsboet skiftet straks etter Karis død selv om han da hadde ubetinget rett til uskifte.

Dette fordi han ved skifte ville fått beholde sin netto skjevdelingsformue uten deling (kr. 700.000,-), hvilket er betydelig større enn Karis netto særeieformue som da må arveskiftes i tillegg til hennes formue for øvrig.

10.2 Oppgjør av insolvent dødsbo med mindreårige arvinger

År 1994, torsdag den x ble satt ved x skifterett.

Skiftedommer:Justistiarius x

Protokollfører: Bobehandler x

Til stede:Ingen utenom retten

Til behandling:Dbo x: x

_____________________________________________________

Det ble foretatt slutning og utlodning i boet.

Skiftedommeren la frem boets dokumenter i den utstrekning de var av betydning for boslutningen.

I medhold av skifteloven § 91, er advokat x oppnevnt som bobestyrer. Han har utarbeidet utkast til rettsbok for slutning og utlodning i boet og sendt dette i kopi til boets loddeiere v/verge og x overformynderi, med en frist på 10 dager for mulige bemerkninger. Det er ikke innkommet bemerkninger som får betydning for boslutningen. Retten legger bobestyrerens utkast til grunn.

x, fn. x, siste bopel x, døde den x 1993. Han var næringsdrivende og innehaver av x med samme adresse.

Han var ugift og etterlater seg to umyndige livsarvinger på 6 og 3 år. Det foreligger ikke noe testament.

x overformynderi har begjært offentlig skifte av boet.

Proklamafristen utløp den x.

Ved proklamafristens utløp var det anmeldt fordringer fra 8 kreditorer med til sammen kr. 397.203,21 + renter, hvorav kr. 8.700,- er prioritert etter dekningsloven § 9-3. I tillegg kommer massefordringene med dekning i henhold til § 9-2.

Boets brutto aktiva utgjør kr. 102.450,- + renter i skifteperioden.

Boet var derfor betydelig insolvent. Bobestyreren har i brev til samtlige kreditorer henstilt til dem å ettergi sine krav slik at boets midler kan komme de to små barna til gode (se eksempel nedenfor). Samtlige kreditorer har ettergitt sine krav til fordel for barna.

I medhold av rettshjelpsloven § 27 tredje ledd innvilger skifteretten fritak for rettsgebyret. Gebyret ville ha utgjort kr. 5.937,-.

Etter de foreliggende opplysninger om avdødes økonomi hadde han ikke inntekt av skattepliktig størrelse i 1993 frem til dødsdagen. Gjeldsettergivelsen er en gave fra kreditorene til avdødes barn, og dødsboet er således som insolvent ikke skattepliktig for sin renteinntekt. Det er derfor ikke aktuelt å begjære forhåndsligning for 1993 og 1994.

Avdødes mor har påtatt seg å besørge og bekoste blomster og stell av avdødes gravsted. Derfor avsettes ikke gravlegat ved boslutningen.

Etter det som er forhandlet, bokført og passert, ble utlodningen satt opp slik:

A. Aktiva

1. Kontanter i xkr.3.200,00

2. x kommunekasse, tilbakebetalt skatt for 1992 1.050,00

3. Inventar og utstyr i x, solgt til x for98.200,00

4. Renter på boets konto v/skifteretten:

For 1993777,00

Pr. 08.11.1994 2.840,893.617,89

Boets brutto aktivakr. 106.067,89

B. Passiva

1. x begravelsesbyrå AS regning begravelse og urne-

nedsettelse, til sammen25.659,00

2. x, gravsten7.900,00

3. Advokat forsikringspremie bopolise,400,00

porto, tlf. og kopieringsutgifter 600,001.000,00

Boets passiva kr. 34.559,00

Når man fra boets aktiva106.067,89

trekker boets passiva 34.559,00

fremkommer boets beholdning som tilfaller

avdødes barnkr. 71.508,89

C. Utlodning

1. x, datter f, x

v/verge

x

x

xmottar 1/2kr. 35.754,45

som utlegges henne i kontanter som overføres til

x overformynderi for forvaltning. Ingen arveavgift.

2. x, sønn, f. x

v/verge x

x

x

xmottar 1/2kr. 35.754,44

som utlegges ham i kontanter som overføres til

x overformynderi for forvaltning. Ingen arveavgift.

3. Advokat x, refusjon av utgifter til forsikringspremie

og kontorutgifter1.000,00

utlegges kontant.

4. Passivapostene 1 og 2 utlegges som betalt kontant under

skiftet med til sammen 33.559,00

Til sammen utloddet kr. 106.067,89

Beløpet stemmer med boets brutto aktiva.

Utbetaling i henhold til utlodningen finner sted 8. november 1994, såfremt ingen innen denne dag overfor skifteretten har krevet endringer i utlodningen.

Hermed er dette skiftet sluttet.

Retten hevet.

10.3 Brev til samtlige kreditorer med henstilling om å ettergi sine krav mot boet

"navn"

"adresse"

"postnr."

Likelydende til samtlige kreditorer:

1. Trygdeetatens innkrevingssentral

2. Sparebanken X, x

3. Skattefogden i x

4. Sparebanken X, x

5. x Inkasso AS

6. x

7. Oslo x

8. x

9. Inkasso x

DBO X UNDER OFFENTLIG SKIFTE FOR X SKIFTERETT:

X - HANS DØDSBO (INSOLVENT)

AVDØDES PNR: X

x skifterett har oppnevnt meg som bobestyrer i dette boet.

Boet er fullstendig insolvent. Anmeldte, uprioriterte krav som er anmeldt innen proklamafristen utgjør til sammen kr. 362.403,-.

Boets brutto aktiva utgjør kr. 102.450,- samt et mindre beløp som ennå ikke er innkommet for salg av en solseng.

Når dette dødsboet gjøres opp som insolvent bo, vil massekostnadene som skal dekkes først, nemlig begravelse, skiftegebyr til staten og mitt salær, til sammen utgjøre ca. kr. 61.000,-.

Prioriterte krav utgjør ca. kr. 8.700,-. Netto til fordeling på kreditorene vil da bli ca. kr. 32.000,- som vil gi en dividende på ca. 8,83 % til uprioriterte krav.

Jeg vedlegger kopi av rettsbok av 29.09.1993 med registrering i boet som viser situasjonen.

Avdøde, x var født x og døde således x år gammel. Han etterlater seg 2 barn på henholdsvis 6 år og 2 år.

Av medmenneskelige grunner tillater jeg meg å anmode alle kreditorene om å ettergi sine krav i boet, slik at det kan bli en liten farsarv til disse barna. De får jo uansett en betydelig vanskeligere start i livet enn de fleste av oss, både menneskelig ved tapet av far, og økonomisk opp gjennom oppvekst og utdanning.

Hvis alle kreditorene ettergir sine krav i boet, vil jeg selv av samme grunner helt avstå fra å beregne salær for bobehandlingen for å bidra.

Likeså vil staten i et slikt tilfelle ettergi skiftegebyret i henhold til rettshjelpsloven.

Da vil netto i boet som i så tilfelle tilfaller de to barna bli ca. kr. 68.000,-, med kr. 34.000,- til hver av dem.

Jeg mener og håper at samtlige kreditorer burde unne disse to små barna dette.

Bemerk: Denne løsning har kun noen hensikt og kan bare gjennomføres hvis alle kreditorene går med.

Hvis ikke alle kreditorene går med, gjør jeg opp boet på vanlig måte for skifteretten liksom et konkursbo.

Jeg ber Dem være vennlig å besvare denne henvendelse så snart som mulig.

Hvis ordningen får bifall, blir de beløpene som da tilfaller de to små barna overført til x overformynderi for forvaltning i samsvar med vergemålslovens regler, for å komme barna til gode i oppveksten.

I medfølelse med de to barna håper jeg på positive svar.

Med vennlig hilsen

x

Kopi: x skifterett

Skattefogden i x

Postboks x

x

Deres ref:Vår ref.:Dato

x xx

Likelydende til samtlige kreditorer:

1. x

2. Sparebanken x, x

3. Skattefogden i x

4. Sparebanken x. x

5. x Inkasso AS

6. x

7. Oslo x

8. Televerket

9. Inkasso x

DBO x UNDER OFFENTLIG SKIFTE FOR X SKIFTERETT:

X - HANS DØDSBO (INSOLVENT)

AVDØDES PNR.: X

Jeg viser til mitt brev av 19.11.1993 med vedlegg.

Det er en glede å kunne meddele at alle kreditorene har funnet å kunne ettergi sine krav til fordel for de to små etterlatte barna.

Jeg vil gjerne få uttrykke honnør til samtlige og på vegne av barna takke for velviljen.

Til Deres orientering vedlegger jeg kopi av de innkomne samtykker. Jeg bemerker at ovenstående fordring nr. 9 ble anmeldt etter proklamafristens utløp og derfor ikke skal medregnes da den er prekludert.

Så snart som mulig på nyåret vil jeg gjøre klart utkast til rettsbok for x skifterett for slutning og utlodning, og vil da sende Dem en kopi av Deres underretning.

Med de beste ønsker om god jul og godt nytt år.

Med vennlig hilsen

x

10.4 Underretning til arvingene om booppgjør, utlodning og salær

Deres ref.Vår ref.Dato

08.09.94

DBU x: x - HENNAR DØDSBU

Eg syner til tidlegare rundskriv og telefonsamtaler med nokre av arvingane.

Dette buet er no ferdig handsama og klårt for å leggjast fram for x skifterett for slutting og utluting.

Vedlagt sender eg kopi av det framlegget til rettsbok som eg har utarbeidd for x skifterett. Eg bed alle arvingane vera venlege og gå gjennom dette.

Som det går fram av rettsbokutkastet, er det lagd opp til at retten vert sett tyrsdag 20. september, med utbetaling av dei aktuelle summane tyrsdag den 4. oktober 1994. Sistnemnde dato går utbetalingslista frå skifteretten til Sparebanken x, der

det må ventast omlag 1 dags ekspedisjonstid. I dei høva pengane sendast over bankgiro, må det reknast med omlag 2-3 dagars sendetid gjennom BBS-sentralen. For dei arvingane som har oppgjeve kontonummeret sitt, går summen inn ved direkte kreditering samstundes med ekspedisjonen i Sparebanken x.

Renteinnkoma på buet sin konto v/skifteretten er førehandsutrekna i Sparebanken x på grunnlag av og fram til den føresette utbetalingsdagen.

Eg kan orientere om at buhandsamaren i skifteretten skal gå gjennom rekneskapen og dokumenta i buet før dette vert lagd fram for x skifterett. Eg må difor taka atterhald med omsyn til om skifteretten skulle ha merknader til rettsbokutkastet.

Som det går fram av utkastet, har eg rekna ut mitt salær for buhandsaminga til kr. 33.200,-. Dette omfatter kr. 1.200,- i premie for garantipolise for trygd som bustyraren må stille andsynes skifteretten. Når det gjeld omfanget av arbeidet, syner eg m.a. til det som går fram av utkastet og av tidlegare utsende rundskriv. Arbeidet har m.a. vore knytt til opplegg for lausøyradeling, fullføring av tingslegat, tilsyn med husveret og tilrettelegging før salet utanom det arbeidet som er dekt ved salsprovisjonen, herunder ettersøkjing av tilkomstdokumenta for husveret. Det er notert arbeid med rettsbok for førebels utluting, telefonar og korrespondanse med offentlege styresmakter i høve skiftet, og endeleg sjølve sluttingsarbeidet med utarbeiding av rettsbok. Salæret er rekna ut frå 42 timer debiterbart arbeide i saka.

Dersom nokon arving skulle ha merknader til at buet vert slutta på grunnlag av det vedlagde utkastet til rettsbok, eller til utrekninga av salæret, må dette meldast skriftleg til x skifterett, med kopi til meg. Dersom det ikkje ligg føre merknader, vil skifteretten leggje utkastet til grunn om då ikkje retten har merknader.

Til dei arvingane der det er trekt arveavgift, sender eg og med eit skjema med orientering om den serskilde klageretten som gjeld for fastsetjing og utrekning av arveavgift.

Ellers skal eg orientere om at når De tek imot utbetaling av Dykkar sum, er dette samstundes ei melding frå x skifterett om at rettsbokutkastet er lagd til grunn av retten. I det høvet vil De då ikkje få nokor ny utskrift av rettsboka, meddi den kopien De vedlagd får, gjeld som utskrift. Eg skal og nemne at i dei høva banken set summen rett inn på Dykkar konto ved "direkte kreditering", får De ikkje noko bilag, men summen går fram når De får kontoutskrift for oktober månad frå Dykkar eigen bank.

Til slutt vil eg få takke for hyggjeleg samband undervegs i skiftet.

Med venleg helsing

'x

Vedlegg

Kopi av rettsbok

Orientering om klagerett vedk. arveavgift til dei dette gjeld.

Til toppen