Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alminnelige forsikringsvilkår

Typegodkjent kombinert ansvars- og garantiforsikring for bobestyrere

Den forsikringspolise som skal tegnes av bobestyrere antatt i medhold av skifteloven § 91 a annet ledd, skal i tillegg til opplysninger om polisenummer, det tidsrom polisen gjelder for, premie, forsikringssum og bobestyrerens navn inneholde følgende:

I henhold til de vedlagte alminnelige forsikringsvilkår overtar vi hermed kombinert ansvars- og garantiforsikring for ovennevnte forsikringstaker. Vi forplikter oss til å erstatte inntil grensen av forsikringssummen ethvert tap som måtte oppstå i anledning av ovennevntes stilling som bobestyrer for bo nr. ......... ved ....................................... skifterett, og for hvilket han kan gjøres økonomisk ansvarlig.

Polisen er typegodkjent av Justisdepartementet.

Alminnelige forsikringsvilkår.

§ 1

Forsikringen trer i kraft fra den på omstående side nevnte dato, når polisen er innløst. Såvel selskapet som skifteretten og bobestyreren har rett til med 14 dagers skriftlig varsel å oppsi polisen fra forfall. Er polisen ikke oppsagt fra noen av sidene, kan den forlanges fornyet for 1/2 år eller 1 år ad gangen med samme eller mindre forsikringssum.

Polisen er under enhver omstendighet gjeldende for den avtalte forsikrings-

sum inntil 1 måned etter at skifteretten av selskapet er blitt varslet i rekommandert brev om at forsikringen vil bli fornyet.

§ 2

Selskapets erstatningsplikt omfatter ethvert tap for hvilket bobestyreren kan gjøres økonomisk ansvarlig overfor boet, de enkelte loddeiere eller legatarer, boets kreditorer og arveavgiftsmyndighetene.

§ 3

Selskapet er ansvarlig for ethvert tap oppstått i forsikringstiden med mindre foreldelse er inntrådt.

§ 4

Oppdager skifteretten noen uredelighet eller noen feil fra bobestyrerens side som kan formodes å falle inn under forsikringen, bør den straks anmelde dette til selskapets hovedkontor.

§ 5

Selskapet er ikke ansvarlig for midler eller verdier som blir bobestyreren betrodd etter at skifteretten har oppdaget økonomiske misligheter.

§ 6

Når anmeldelse er skjedd, har selskapet rett til å gjøre seg bekjent med de dokumenter, bøker og andre bevisligheter som kravet er underbygget med.

§ 7

For tap som er oppstått ved uredelighet fra bobestyrerens side har selskapet full regress mot denne. Likeså hvis selskapet i henhold til § 1 annet ledd hefter uten at skyldig premie er betalt. For andre tap har selskapet regress mot bobestyreren for 25% av skadebeløpet.

§ 8

Selskapet kan ikke bygge noen innsigelse mot oppfyllelsen av sin erstatningsplikt på at det etter dets mening ikke er ført tilstrekkelig kontroll.

§ 9

Er kombinert ansvars- og garantiforsikring også tegnet i annet selskap, fordeles skaden i henhold til lov om forsikringsavtaler §§ 41 - 44.

§ 10

Av erlagt premie betales ikke ristorno.

Til toppen