Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

5 Forsvarets fremtidige styrkestruktur

Felleselementer

Luftforsvaret

Sjøforsvaret

Hæren

Heimevernet

Etterretningstjenesten

Luftoperasjonssenter

Marinen:

Brigade Nord:

11 distriktsstaber

Forsvarets operative hovedkvarter

Luftkontroll og varsling (K&V) – ARS Sørreisa

- 1 taktisk maritim kommando

- Brigadeledelse

45 000 i innsats- og område- strukturen

Forsvarets spesialstyrker:

57 F-16 deretter inntil 52 F-35 kampfly

- 6 korvetter, Skjold-klasse

- 2 mekaniserte bataljoner

- Forsvarets Spesialkommando

18 Bell 412 transporthelikoptre

- 5 fregatter, Fridtjof Nansen-klasse m/ NH90 helikoptre

- 1 infanteribataljon

- Marinejeger- kommandoen

4 P-3 C og 2 P-3 N maritime overvåkingsfly

- 3+3 minejakt/-sveip, Oksøy/Alta-klasse

- Etterretningsbataljon

Forsvarets logistikkorganisasjon:

2+1 DA-20 EK- og kalibreringsfly

- 6 ubåter, Ula-klasse

- Sambandsbataljon

- Vertslands- støttebataljon

4 C-130J transportfly

- Minedykkerkommandoen

- Artilleribataljon

- Strategisk luft- og sjøtransport- kapasitet

NASAMS luftvern

- Kystjegerkommandoen

- Ingeniørbataljon

- Stasjonær logistikk og støtte

Baseforsvarskapasitet

- Logistikk- og støttefartøy

- Logistikkbataljon

Nasjonalt Ledelseselement for Logistikk (JLSG)

Logistikkbase, luft

- Logistikkbase, sjø

- Sanitetsbataljon

Forsvarets felles sanitetsstyrker

14 NH90 maritime helikoptre

Kystvakten:

- MP-kompani

Forsvarets informasjonsinfrastruktur:

Redningstjeneste:

- 1 Ytre kystvakt m/ NH90, Svalbard-klasse

HM Kongens Garde

- Kapasitet for deployerbar kommunikasjon og informasjon

- 12 Sea King redningshelikoptre

- 3 Ytre kystvakt m/ NH90, Nordkapp-klasse

Grensevakten

- Militær kommunikasjons-satellitt

- 5 Ytre kystvakt; Ålesund-/ Harstad-/Barentshav-klasse

Logistikkbase, land

Felles NATO luft- og bakkeovervåkning

- 5 Indre kystvakt, Nornen-klasse

Logistikkbase, felles

Transportkontrollenhet

Luftterminalenhet

Havne – og jernbaneterminalenhet

Felles vannrenseenhet

Eksplosivryddeenhet

Militærpolitienhet

Felles landtransportkompani

Til dokumentets forside