Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

3 Budsjettstatistikk for perioden 2012–2015

Tabell 3.1 Vedtatt budsjett og regnskap

2012

2013

2014

2015

Kap.

Betegnelse

Post

Vedtatt budsjett

Reell endring justert for effektivisering

Regnskap

Vedtatt budsjett

Reell endring justert for effektivisering

Regnskap

Vedtatt budsjett

Reell endring justert for effektivisering

Forslag budsjett

Reell endring justert for effektivisering

1700

Forsvarsdepartementet

01

330 821

376 647

378 016

38 600

390 464

371 587

10 800

371 412

-6 349

73

25 015

24 887

25 840

25 354

31 174

2 400

32 679

477

1710

Forsvarsbygg

01

2 560 870

3 064 000

3 060 316

-11 700

3 301 326

3 034 794

1 600

3 317 685

80 264

24

164 366

46

61 564

76 534

62 980

166 768

1 588 411

100 200

104 274

-64 366

47

1 715 950

1 594 425

1 780 467

1 684 153

68 600

1 541 795

-87 915

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

168 872

168 872

174 445

800

174 475

180 600

900

186 117

867

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartement

01

232 746

225 740

237 931

800

226 391

254 421

7 500

263 853

867

21

135 875

206 600

43

18 000

15 000

14 830

14 829

71

68 321

69 435

71 865

55 037

78

240 000

240 000

273 400

260 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

2 914 228

218 700

2 750 008

3 112 185

-140 600

2 982 662

3 872 711

96 200

3 821 908

50 311

50

70

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

01

32 363

200

34 050

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

129 617

155 070

176 772

43 500

192 394

198 466

24 400

204 437

9 213

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

1 985 053

34 200

1 998 523

2 022 720

11 000

2 121 314

2 013 488

-21 400

2 095 299

41 669

21

133 000

50

19 393

70

6 224

5 670

5 793

8 974

71

18 950

1731

Hæren

01

5 540 610

183 100

5 930 034

5 607 269

97 100

5 765 105

5 240 804

50 800

5 226 167

82 702

1732

Sjøforsvaret

01

3 417 958

104 900

3 546 428

3 610 044

87 200

3 735 940

3 427 384

58 800

3 452 649

54 787

1733

Luftforsvaret

01

4 133 922

83 600

4 413 459

4 298 998

83 800

4 686 930

4 403 498

67 700

4 573 004

225 693

1734

Heimevernet

01

1 109 252

53 900

1 146 204

1 093 503

20 000

1 144 912

1 190 838

100 600

1 214 133

31 217

1735

Etterretningstjenesten

21

998 104

1 019 677

1 115 214

67 900

1 134 706

1 145 733

22 400

1 222 912

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

2 317 090

22 600

2 851 050

2 044 686

13 300

2 390 726

2 087 765

-2 500

1 937 193

7 169

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

922 061

940 206

881 538

4 800

1 056 279

1 017 568

192 900

983 759

15 776

44

40 137

31 923

38 302

66 533

45

8 092 324

6 998 360

7 908 100

5 935 893

-1 440 594

48

81 000

67 000

26 500

80 764

75

95 000

88 135

88 085

87 907

1761

Nye kampfly med baseløsning

01

47 125

70 000

67 693

83 257

12 500

115 862

29 646

45

1 781 000

966 182

3 054 857

2 161 218

47

41 000

152 902

716 975

1790

Kystvakten

01

993 385

6 000

977 349

1 001 965

-45 400

1 027 750

1 028 239

34 300

1 034 780

4 916

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

524 137

567 216

573 382

663 034

857 541

10 100

737 888

1792

Operasjoner i utlandet

01

1 234 320

1 268 582

1 162 524

1 085 090

851 525

-213 100

570 367

-263 552

45

47

4 496

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

246 271

7 500

273 441

260 651

6 500

271 167

268 307

12 900

265 793

-8 230

60

1 696

72

2 119

2 330

2 412

2 492

SUM TOTAL

40 226 060

33 419 973

42 224 299

43 571 385

43 029 086

43 817 827

Tallene i tabellen over er i nominelle kroner. Endringene mellom de årlige vedtatte budsjettene fremkommer som reelle budsjettmessige endringer, men tar hensyn til effekt av intern effektivisering iht. langtidsplanen 2009–2012 samt andre forhold. Andre forhold er eksempelvis avvikling av EU-operasjon utenfor Somalia (Atlanta), hjemtrekking av feltsjukehus i Tsjad (MINURCAT). Se forøvrig St.prp. nr. 1 (2008–2009), Prop. 1 S (2009–2010), Prop. 1 S (2010–2011)og Prop. 1 S (2011–2012).

Regnskapstall er hentet fra statsregnskapet og er til informasjon.

Til dokumentets forside