Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

4 Nøkkeltall for perioden 2012–2015

Tabell 4.1 Fordeling av vedtatt budsjett 2012–2014 og forslag til budsjett for 2015

År

Materiellinvesteringer

EBA-investeringer

Drift uten kap. 1792

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

2015

20,6 pst.

5,7 pst.

72,4 pst.

1,3 pst.

2014

20,6 pst.

4,2 pst.

73,2 pst.

2,0 pst.

2013

20,8 pst.

4,7 pst.

71,7 pst.

2,8 pst.

2012

20,1 pst.

4,7 pst.

72,1 pst.

3,1 pst.

Tabellen er basert på nominelle kroner.

Materiellinvesteringer omfatter:

 • Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

 • Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg,

  • post 46 Ekstraordinært vedlikehold

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

 • Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg,

  • post 44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel,

  • post 48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  • post 75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

 • Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

Tabell 4.2 Forsvarsbudsjettet og brutto nasjonalprodukt

År

BNP1 pr. innbygger

Forsvarsutgifter2 pr. innbygger

Forsvarsutgifter3 som andel av BNP4

2013

kr 591 261

kr 8 549

1,57 pst.

2012

kr 579 583

kr 8 281

1,56 pst.

2011

kr 555 377

kr 8 184

1,60 pst.

1 Basert på nominelle kroner. Foreløpige tall for 2013. Endelige BNP-tall offentliggjøres 23 måneder etter årets utløp.

2 Basert på nominelle kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår iht. NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

3 Basert på 2005-kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår iht. NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

4 Basert på 2005-kroner.

Den marginale nedgangen i forsvarsutgiftenes andel av BNP fra 2011 til 2012 skyldes ikke at forsvarsutgiftene er redusert, men at BNP har økt mer enn forsvarsutgiftene.

Til dokumentets forside