Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Forsvarsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2014–2015) statsbudsjettet for budsjettåret 2015 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1700–1795, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

alle

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

371 412 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

32 679 000

404 091 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan overføres

3 317 685 000

46

Komponentutskifting, kan overføres

104 274 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 541 795 000

4 963 754 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 117 000

186 117 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

263 853 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

206 600 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

14 829 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

55 037 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

260 000 000

800 319 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

3 821 908 000

3 821 908 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

01

Driftsutgifter

34 050 000

34 050 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

204 437 000

204 437 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

2 095 299 000

70

Renter låneordning, kan overføres

8 974 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

18 950 000

2 123 223 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

5 226 167 000

5 226 167 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

3 452 649 000

3 452 649 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

4 573 004 000

4 573 004 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 214 133 000

1 214 133 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 222 912 000

1 222 912 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

1 937 193 000

1 937 193 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

983 759 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

66 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

5 935 893 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

80 764 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap 1760, post 44

87 907 000

7 154 856 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

01

Driftsutgifter

115 862 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 054 857 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

716 975 000

3 887 694 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

1 034 780 000

1 034 780 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

737 888 000

737 888 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

570 367 000

570 367 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

265 793 000

72

Overføringer til andre

2 492 000

268 285 000

Sum alle

43 817 827 000

Sum departementets utgifter

43 817 827 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

alle

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

2 320 000

2 320 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

4 101 002 000

47

Salg av eiendom

171 701 000

4 272 703 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

775 000

775 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsinntekter

69 682 000

69 682 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsinntekter

7 028 000

7 028 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter

56 560 000

56 560 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

64 628 000

64 628 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

53 247 000

53 247 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

179 664 000

179 664 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

5 896 000

5 896 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter

107 479 000

107 479 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

1 069 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

80 800 000

81 869 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

1 058 000

1 058 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsinntekter

686 454 000

686 454 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

10 368 000

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsinntekter

9 495 000

9 495 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

5 609 726 000

Sum departementets inntekter

5 609 726 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  1. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  2. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 2. Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  01

  Driftsutgifter

  430 mill. kroner

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  01

  Driftsutgifter

  75 mill. kroner

  1731

  Hæren

  01

  Driftsutgifter

  130 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  810 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  1 500 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  01

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  01

  Driftsutgifter

  1 320 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  01

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  17 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  24 400 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  01

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  01

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  01

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  01

  Driftsutgifter

  2 mill. kroner

 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2015 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2014–2015).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2014–2015), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2014–2015), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2014–2015).

 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  • rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  • terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  • områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  • kontorer og lignende

  • eiendommer for fremtidig utbygging

 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Til dokumentets forside