Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

2 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 2.1 Utgifter og inntekter fordelt på art

Alle tall i hele kroner

Utgifter/inntekter

Budsjett

2011

2012

2013

2014 (i 2014 kr)

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter (1)

483 981 381

499 813 854

563 180 376

578 000 000

Varer og tjenester

286 522 127

238 002 083

295 650 206

294 000 000

Sum driftsutgifter

770 503 508

737 815 937

858 830 582

872 000 000

Investeringsutgifter

Investering, større utstyrsanskaffelser vedlikehold

38 397 486

23 313 296

36 506 569

35 000 000

Sum investeringsutgifter

38 397 486

23 313 296

36 506 569

35 000 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

0

0

Utbetalinger til andre i EU-consortiet

8 789 440

8 193 691

1 720 714

6 000 000

Andre utbetalinger

19 096 715

2 734 738

0

Sum overføringsutgifter

27 886 155

8 193 691

4 455 452

6 000 000

Finansielle aktiviterer

Kjøp av aksjer og andeler

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

Sum utgifter

836 787 149

769 322 924

899 792 603

913 000 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

596 216 952

578 062 147

638 084 144

693 517 000

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

152 278

0

Refusjoner (1)

11 534 972

10 729 633

11 555 047

12 000 000

Andre driftsinntekter

1 167 848

8 405 158

5 336 046

10 000 000

Sum driftinntekter

609 072 050

597 196 938

654 975 237

715 517 000

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

118 550

0

5 000

0

Sum investeringsinntekter

118 550

0

5 000

0

Overføringer fra virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger (2)

200 938 000

206 848 000

213 556 000

220 473 000

Andre innbetalinger

Sum overføringsinntekter

200 938 000

206 848 000

213 556 000

220 473 000

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

0

0

Andre finansielle innbetalinger

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

Sum inntekter

810 128 600

804 044 938

868 536 237

935 990 000

3. Netto endring i kontantbeholdningen

-26 658 549

34 772 014

-31 256 366

22 990 000

Tabell 2.1 – Noter

Generelt:

Det var en økning på utgifter og inntekter fra 2012 til 2013. Dette skyldes en svak prisøkning, men det gjenspeiler også en økning i aktiviteten ved FFI. Det ble i 2013 levert 482,9 forskningsårsverk inn i prosjekter og oppdrag, noe som tilsvarer en økning på 19,1 forskningsårsverk sammenlignet med 2012.

Noter:

 1. Lønnsrelaterte refusjoner (bl.a. foreldrepenger og sykepenger) er klassifisert som inntekter i tabellen på egen linje)

 2. Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet H.U. Sverdrup II

Tabell 2.2 Inntekter etter inntektskilde

Alle tall i hele kroner

Inntektskilde

2011

2012

2013

2014

Bevilgning til finansiering av stats- oppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet (1)

200 938 000

206 848 000

213 556 000

220 473 000

Bevilgninger fra andre departement

Tildelinger fra Norges forskningsråd (2)

95 000

0

39 354

0

Sum bevilgninger

201 033 000

206 848 000

213 595 354

220 473 000

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

0

0

Bidrag fra private

0

0

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

0

0

Sum bidrag

0

0

Oppdragsinntekter m. v.

Oppdrag fra statlige virksomheter (3)

546 137 182

529 986 135

584 275 640

603 517 000

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

Oppdrag fra private (4)

36 683 973

48 076 011

53 769 150

90 000 000

Andre inntekter

14 739 473

8 405 158

5 341 046

10 000 000

Sum oppdragsinntekter

597 560 628

586 467 304

643 385 836

703 517 000

Refusjoner lønn

11 534 972

10 729 633

11 555 047

12 000 000

Sum refusjoner lønn

11 534 972

10 729 633

11 555 047

12 000 000

Sum inntekter

810 128 600

804 044 937

868 536 237

935 990 000

Tabell 2.2, noter:

Generelt:

Omfang og utvikling av andre inntekter:

 • Bevilgningstildelinger fra andre departementer eller Norges Forskningsråd (NFR): Lite og forholdsvis stabilt i omfang. Dette gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av NFR eller andre departementer.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

 • Basistilskudd, bidrag til forvaltningsoppdrag og drift av H.U. Sverdrup II har vært stabile og har kun mindre justering i henhold til det generelle prisnivået.

  Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter, og det har vært en økning i dette de siste årene. Økningen i sum oppdragsinntekter skyldes for det meste en reell aktivitetsøkning fra 2012–2013.

Noter:

 1. Bevilgninger fra fagdepartement; består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet H.U. Sverdrup II. Bevilgningen fra fagdepartementet var i 2013 på 213,556 mill. kroner, og utgjorde 24,6 pst. (2012: 25,7 pst.) av de totale inntektene til FFI.

 2. Tildelinger fra NFR: prosjekter med finansiering fra NFR

 3. Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret samt andre statlige etater.

 4. Oppdrag fra private: oppdragsforskning for sivile og ikke-statlige aktører innenlands og utenlands.

Tabell 2.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2011–2013 med spesifikasjon av formål kontantbeholdningen skal benyttes til

Regnskapspost

Endring

Endring

Endring

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

2010 til 2011

2011 til 2012

2012 til 2013

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank (1)

385 194 142

423 749 920

390 770 764

-17 517 927

38 555 778

-32 979 156

Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter (2)

4 220 008

386 244

2109 034

-9 140 621

-3 833 764

1 722 790

Sum kontant- beholdning

389 414 150

424 136 164

392 879 798

-26 658 548

34 722 014

-31 256 366

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste budsjettår

Feriepenger mv.

40 599 227

42 529 708

45 288 056

-284 947

1 930 481

2 758 348

Skattetrekk og offentlige avgifter

35 510 774

43 654 597

440 264

-2 895 929

10 143 823

-5 214 333

Gjeld til leverandører

51 669 528

66 211 598

52 844 437

-13 997 667

14 542 070

-13 367 161

Gjeld til oppdrags-givere

216 181 555

217 546 833

202 529 495

-12 129 993

1 365 278

-15 017 338

Annen netto gjeld/ fordring som forfaller neste budsjettår

-6 467 634

-7 947 127

-8 160 171

-3 449 666

-1 479 493

-213 044

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste år

355 493 450

361 995 609

330 942 081

-32 758 202

26 502 159

-31 053 528

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

0

0

Større, påbegynte flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdeaprtementet

0

0

0

0

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

0

0

0

0

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

912 310

3 976 905

376 000

249 161

3 064 595

-3 600 905

Fri virksomhetskapital (4)

53 008 390

58 163 650

61 561 717

5 850 493

5 155 260

3 398 067

Sum andre avsetninger

53 920 700

62 140 555

61 937 717

6 099 654

8 219 855

-202 838

Langsiktig gjeld (netto)

0

0

0

0

Langsiktig gjeld knyttet til anleggsmidler

0

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld (netto)

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktelser

389 414 150

424 136 164

392 879 798

-26 658 548

34 722 014

-31 256 366

Tabell 2.3, Noter

Generelt:

Kontantbeholdningen har de siste årene vært relativt stabil. En stor del av kontantbeholdning skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført enda. En reduksjon i gjeld til leverandørene og oppdragsgiverne, samt skyldig skatt og offentlige avgifter fører til en redusert kontantbeholdning. Variasjonen i de ulike postene anses som helt normalt, og all gjeld blir betalt iht. forfall.

Noter:

 1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 nedenfor.

 2. Beholdningen på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: Kontantkasse H.U. Sverdrup II, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på to valutakonti.

 3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter og oppdrag som er under gjennomføring, men hvor ikke arbeidet er ferdig.

 4. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt FFI å ha inntil 10 % av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2013 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 7,1 % (2012: 7,2 %) av de samlede inntektene for året.

Til dokumentets forside