Prop. 130 L (2013–2014)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Til § 3-8 andre ledd

Endringen innebærer at opplysninger om utenlandske foretak ikke må registreres i Foretaksregisteret dersom opplysningene fremgår av et register som omfattes av registersammenkoplingssystemet i henhold til direktiv 2012/17/EU. Opplysninger om utenlandske foretak registrert i foretaksregistre utenfor EØS-området trenger heller ikke registreres i Foretaksregisteret dersom de fremgår av et register som er godkjent av registerfører.

Til ny § 8-3

Bestemmelsen fastsetter at Foretaksregisteret kan avlevere opplysninger til og hente opplysninger fra andre foretaksregistre i henhold til direktiv 2012/17/EU.