Prop. 130 L (2013–2014)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Etter departementets vurdering har direktiv 2012/17/EU i seg selv ikke økonomiske og administrative konsekvenser. Kommisjonen er imidlertid gitt fullmakt til å gi gjennomføringsrettsakter knyttet til den tekniske utformingen av plattformen innen 7. juli 2015. Gjennomføringsrettsaktene vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Brønnøysundregistrene.

Opprettelsen og den fremtidige utviklingen av plattformen og de tilpasninger i portalen som følger av direktivet, skal finansieres over Unionens alminnelige budsjett. Plattformens vedlikehold og funksjon skal også finansieres over Unionens alminnelige budsjett, men kan samfinansieres ved hjelp av gebyrer for brukerne for tilgang til registersammenkoplingssystemet. Kommisjonen har fullmakt til å vedta samfinansiering ved bruk av gebyrer.

Hver medlemsstat skal dekke utgiftene til tilpasning av sine nasjonale registre samt vedlikehold og funksjon som følger av direktivet. Gjennomføringsrettsaktene vil således ha økonomiske og administrative konsekvenser for Foretaksregisteret. Som følge av gjennomføringsrettsaktene kan det være behov for å gjøre endringer slik at Foretaksregisteret kan kommunisere med registersammenkoplingssystemet. Da Kommisjonen ikke har gitt gjennomføringsrettsakter ennå, er det på det nåværende tidspunkt ikke mulig å anslå de økonomiske og administrative konsekvensene.