Prop. 130 L (2013–2014)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Til innholdsfortegnelse

3 Dagens ordning for deling av informasjon mellom utenlandske foretaksregistre

Norge er i dag medlem av European Business Register (EBR). EBR startet opp i 1998 og er et nettverk av nasjonale foretaksregistre. EBR er informasjonsleverandør fra for øyeblikket 28 jurisdiksjoner i Europa. EBR gir enkel tilgang til informasjon om europeiske foretak på nettet rett fra kilden. Det vil si hvert lands offisielle foretaksregister. EBR har kommet på plass gjennom kontakt mellom de deltakende foretaksregistrene.

Funksjonaliteten i EBR er på flere områder sammenfallende med formålet med direktivet. EBR er imidlertid ikke nevnt i direktivet som en mulig løsning for å gjennomføre direktivet. Eventuell gjenbruk og videreutvikling av EBRs funksjonalitet vil bli avgjort i forbindelse med at Kommisjonen gir gjennomføringsrettsakter knyttet til den tekniske utformingen av registersammenkoplingssystemet.

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) Digital bør også nevnes i denne sammenhengen. Programmet skal bidra til å sikre og utvikle nødvendige grensekryssende digitale infrastrukturer for å kunne utveksle data innen EØS-området. En europeisk plattform for sammenknytting av foretaksinformasjon er et av tiltakene som ligger i programmet. Per dags dato er Norge observatør med mulighet til å komme med innspill til arbeidet.